Krótki słowniczek terminów, które inwestujący w fundusze akcyjne znać powinien

Paweł Zielewski
opublikowano: 30-03-2006, 00:00

Zrozumienie, co się dzieje z pieniędzmi lokowanymi w fundusz, wymaga znajomości podstawowych pojęć z zakresu giełdy, finansów i TFI.

Akcja

Papier wartościowy, dokument świadczący o udziale jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej, uprawniający go do otrzymywania dywidend i uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

Aprecjacja

Wzmocnienie waluty krajowej w stosunku do walut obcych na skutek działania sił rynku.

Bessa (rynek niedźwiedzia)

Długotrwała silna tendencja spadkowa na rynku.

Bon skarbowy

Dyskontowy krótkoterminowy papier wartościowy emitowany w imieniu skarbu państwa przez Ministra Finansów.

Certyfikaty inwestycyjne

Papiery wartościowe emitowane przez zamknięte lub mieszane fundusze inwestycyjne. Są potwierdzeniem uczestnictwa w funduszu i pozwalają na ustalenie wielkości należności, jaka z tytułu uczestnictwa przysługuje danemu uczestnikowi w danym momencie. Są notowane na giełdzie.

Fundusz inwestycyjny

Wyodrębniona finansowo wspólna masa majątkowa uczestników, o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu gospodarczym, zarządzana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Fundusz inwestycyjny (ubezpieczony)

Wydzielona inwestowana część aktywów zakładu ubezpieczeń na życie. O wyborze jego formy i procencie składki przeznaczonej do inwestowania decyduje sam ubezpieczony.

Fundusze inwestycyjne

To efektywna forma lokaty kapitału, która w ostatnich latach zyskuje na popularności. Obserwując zmiany, jakie zachodzą na polskim rynku kapitałowym, można prognozować burzliwy rozwój funduszy w perspektywie najbliższych lat. Tym bardziej że ich sprawne funkcjonowanie możliwe jest teraz dzięki dwóm aktom prawnym o fundamentalnym znaczeniu, tj. ustawie z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz ustawie z 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, na mocy której fundusze uzyskały osobowość prawną.

Hossa (rynek byka)

Długotrwała silna tendencja wzrostowa na rynku, której zwykle towarzyszą wzmożone zakupy akcji.

Indeks giełdowy

Miernik zmian cen papierów wartościowych, obejmujący wszystkie papiery wartościowe danego typu lub ich wybraną grupę.

Jednostki uczestnictwa funduszu

W ubezpieczeniach na życie z funduszem inwestycyjnym ułamkowe części funduszu, na które został on podzielony; wyraża udziały ubezpieczonego w kapitale zgromadzonym na koncie ze składek i odpisów.

Obligacja

Papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (najczęściej jest to zwrot wartości nominalnej obligacji wraz z odsetkami, czasami jednak świadczenie może mieć charakter niepieniężny).

Rating

To niezależna i obiektywna ocena ryzyka kredytowego podmiotu zaciągającego dług na rynku. Jest ważnym elementem uwzględnianym przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Rating może być inwestycyjny (przyznawany podmiotom charakteryzującym się wysoką zdolnością do spłaty swoich zobowiązań — fundusze o strategii bezpiecznej) lub spekulacyjny (przyznawany podmiotom charakteryzującym się niższą zdolnością do spłaty swoich zobowiązań — fundusze o strategii agresywnej).

Rynek podstawowy

Segment rynku giełdowego, przeznaczony dla papierów wartościowych o najwyższej płynności, których emitenci charakteryzują się m.in. większym kapitałem i dłuższym okresem działalności.

Rynek równoległy

Segment rynku giełdowego, przeznaczony dla papierów wartościowych o niższej płynności, których emitenci charakteryzują się m.in. mniejszym kapitałem i krótszym okresem działalności.

Strategia bezpieczna

Polega na minimalnym zaangażowaniu kapitału w akcje. Tu kapitał inwestowany jest w papiery emitowane przez skarb państwa. Ta strategia polecana jest osobom, które nie są w stanie zaakceptować dużego ryzyka inwestycyjnego.

Strategia agresywna

Polega na inwestowaniu w znacznej części w akcje firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Strategia taka w długim czasie powinna przynieść największe zyski (jak wynika z wieloletnich obserwacji rynków finansowych). Jest najbardziej ryzykowną strategią, ale dającą szanse osiągnięcia w dłuższym czasie dużego zysku.

Stopa zwrotu

Przyrost wartości inwestycji uwzględniający dywidendy lub odsetki i prawa poboru, wyrażony w procentach.

Stopa zwrotu do wykupu

Stopa zwrotu obejmująca wszystkie przyszłe wypłaty odsetek oraz wykupu obligacji. Obliczona na dzień ostatniej transakcji w systemie notowań ciągłych (YTM).

Stopa zwrotu z akcji

Procentowa zmiana kursu akcji między ostatnią sesją poprzedniego okresu a ostatnią sesją badanego okresu; dywidenda traktowana jest w taki sposób, jakby była zainwestowana w akcje na pierwszej sesji po ustaleniu praw do dywidendy.

POK

Punkt obsługi klientów prowadzony przez dystrybutora.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Paweł Zielewski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu