Kruszwica <KRSZ.WA> Raport bieżący Nr 07/2003 Projekty uchwał na WZA w dniu 20 maja 2003r. - część 2

MILLENNIUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ARBITRAŻ PLUS 20
12-05-2003, 16:59

Kruszwica <KRSZ.WA> Raport bieżący Nr 07/2003 Projekty uchwał na WZA w dniu 20 maja 2003r. - część 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w §§ 18 ust. 3, 18 ust. 6 oraz 22 ust. 1 Statutu Spółki uchwalonych w dniu podjęcia niniejszej uchwały.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik Nr 1
R E G U L A M I N
WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH "KRUSZWICA"
SPÓŁKA AKCYJNA z SIEDZIBĄ w KRUSZWICY
§ 1
Niniejszy regulamin zwany dalej "Regulaminem", określa zasady prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy, zwanych dalej "Spółką", i wraz z przepisami kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki i zasadami ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać, stanowi podstawę prawną funkcjonowania tego organu.
§ 2
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
1/ z własnej inicjatywy,
2/ na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub
3/ na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1/ w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6.Uprawnione podmioty składają Zarządowi żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.
§ 3
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
a/ akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
b/ akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia,
c/ pełnomocnicy osób wymienionych w pkt. a i b.
2. Pełnomocnik osób wymienionych w pkt a i b ust. 1 powyżej powinien przedstawić, niezależnie od pełnomocnictwa, aktualny odpis z rejestru handlowego lub inny stosowny dokument potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestnictwa:
a/ członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
b/ biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki,
c/ eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,
d/ notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia,
e/ przedstawiciele mediów, f/ inne osoby, za zgodą osoby otwierającej Walne Zgromadzenie lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 4
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Poznaniu, Bydgoszczy bądź w Warszawie.
§ 5
Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania. Pełnomocnicy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt c, składają ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego mu przez akcjonariusza oraz aktualny odpis z rejestru handlowego lub inny stosowny dokument potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy. Pełnomocnictwo winno być opatrzone znakami opłaty skarbowej w kwocie przewidzianej przepisami prawa.
§ 6
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź też Zastępca Przewodniczącego albo osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącym może być wybrana osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Kandydatów na Przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. § 7
Po dokonaniu wyboru Przewodniczący:
a / zarządza wybór:
§ Komisji Skrutacyjnej powołanej do pomocy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w ustalaniu listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia oraz obliczania wyników głosowania i podawania wyników głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowania.
W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą co najmniej trzy osoby.
Członkami Komisji Skrutacyjnej mogą być osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
§ Komisji Uchwał i Wniosków powołanej do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu projektów uchwał i wniosków.
W skład Komisji Uchwał i Wniosków wchodzą co najmniej trzy osoby.
Członkami Komisji Uchwał i Wniosków mogą być osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
b/ stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych przez Zarząd dokumentów związanych ze
zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw; na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu - Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję, złożoną co najmniej z trzech osób, przy czym wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
c / zarządza przyjęcie punktów objętych porządkiem obrad.
§ 8
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, zasadami ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać, oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad i poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
2. udzielanie głosu,
3. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
4. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
5. ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek akcjonariuszy uchwalony większością dwóch trzecich głosów,
6. zarządzanie krótkich technicznych przerw w obradach,
7. zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
8. ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków. 3. Łącznie przerwy, o których mowa w ust. 2 pkt 5, nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
§ 9
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku.
§ 10
Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność porządku obrad.
§ 11
Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy w szczególności:
1.wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu,
2.składanie wniosków,
3.żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania,
4.żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu,
5.żądanie przyjęcia do protokołu pisemnego oświadczenia, 6.zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej - w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad,
7.przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu, niniejszego Regulaminu i zasad ładu korporacyjnego, których przestrzeganie zadeklarowała Spółka. § 12
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego Spółki. § 13
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 kodeksu spółek handlowych.
2.Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 2 ust. 5 zwołujący Walne Zgromadzenie.
3.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku składa się Zarządowi wraz z uzasadnieniem.
4.Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po złożeniu wniosku o publikację ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem, a także wraz z opinią Rady Nadzorczej najpóźniej na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem poprzez wyłożenie dokumentów w siedzibie Spółki.
6.Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta jest udostępniana wszystkim akcjonariuszom w terminie najpóźniej na 15 dni przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem poprzez wyłożenie oceny, wraz z innymi dokumentami finansowymi wymaganymi prawem, w siedzibie Spółki. § 14
1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągniecie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. § 15
1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
2. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Zasady wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa. Oświadczenia takie mogą być składane na piśmie oraz ustnie do protokołu. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę. § 16
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.
4. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa, postanowienia Statutu Spółki oraz zasady ładu korporacyjnego obowiązujące na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, z uwzględnieniem każdoczesnych zastrzeżeń zgłaszanych przez Spółkę w zakresie ich stosowania.
§ 18
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie począwszy od dnia zarejestrowania zmian §§ 18 ust. 3, 18 ust. 6 oraz 22 ust. 1 Statutu uchwalonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 maja 2003.
Kruszwica, dnia ........................... 2003 roku
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PROJEKT
Uchwała Nr 12/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję na siedem osób.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PROJEKT
Uchwała Nr 13/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej § 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. powołuje następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:
1. .........
2. .........
3. .........
4. .........
5. .........
6. ......... § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PROJEKT
Uchwała Nr 14/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej § 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości [.........] zł za udział w każdym posiedzeniu, z tym że następujące osoby pełnią swoje obowiązki w Spółce bez prawa do wynagrodzenia: _________________. Osoby dokooptowane do Rady Nadzorczej w trakcie kadencji w miejsce wymienionych osób również pełnią swoje obowiązki bez wynagrodzenia. § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 12-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MILLENNIUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ARBITRAŻ PLUS 20

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Kruszwica &lt;KRSZ.WA&gt; Raport bieżący Nr 07/2003 Projekty uchwał na WZA w dniu 20 maja 2003r. - część 2