KZWM <KZWM.WA> Strata netto w 3 kw. 2003 r. wyniosła 111 tys. zł

KZWM <KZWM.WA> Strata netto w 3 kw. 2003 r. wyniosła 111 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 3.361 3.614 10.188 10.341 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 688 257 1.599 987 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3.105 3.592 9.526 10.186 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 256 23 662 156 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 2.940 2.744 8.796 8.503 w tym: - od jednostek powiązanych 679 230 1.454 900 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2.735 2.729 8.286 8.359 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 205 16 510 145 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 421 870 1.392 1.838 IV. Koszty sprzedaży 136 166 422 460 V. Koszty ogólnego zarządu 399 429 1.121 1.209 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -114 275 -151 169 VII. Pozostałe przychody operacyjne 21 83 26 96 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 18 81 19 90 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 3 2 7 6 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5 5 18 20 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 3. Inne koszty operacyjne 5 5 18 20 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -98 353 -143 245 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 11 80 23 106 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - 12 - 16 - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 6 3 16 21 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 5 65 7 69 XI. Koszty finansowe 28 91 97 163 1. Odsetki, w tym: 19 16 59 61 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 9 75 38 102 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -115 342 217 188 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 2 - 2 - 1. Zyski nadzwyczajne 17 - 17 - 2. Straty nadzwyczajne 15 - 15 - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -113 342 -215 188 XV. Podatek dochodowy -2 -2 -5 -7 a) część bieżąca - - - - b) część odroczona -2 -2 -5 -7 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -111 344 -210 195 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) - - - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.500 1.500 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,07 0,23 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 1.500 1.500 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,07 0,23 - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A. Data sporządzenia raportu: 03-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ