LTL Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 2.982 tys. zł

LTL Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 2.982 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 20-11-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 20-11-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 194 1.134 1.789 14.262 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 194 1.134 1.789 14.262 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - - - II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 496 1.689 3.705 12.157 w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 496 1.689 3.705 12.157 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - - III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) -302 -555 -1.916 2.105 IV. Koszty sprzedaży -1 3 6 171 V. Koszty ogólnego zarządu 286 1.840 3.163 5.805 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -587 -2.398 -5.085 -3.871 VII. Pozostałe przychody operacyjne 103 896 370 17.329 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 103 896 370 17.329 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 175 3.249 6.744 24.246 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 153 1.979 3.815 19.433 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 3. Inne koszty operacyjne 22 1.270 2.929 4.813 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 659 -4.751 -11.459 -10.788 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 131 -862 179 1.233 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 78 23 125 1.067 - od jednostek powiązanych - 3 6 15 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 53 -885 54 166 XI. Koszty finansowe 2.454 2.128 10.072 11.307 1. Odsetki, w tym: 2.352 3.028 9.401 11.098 - dla jednostek powiązanych -9 5 6 84 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 102 -900 671 209 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -2.982 -7.741 -21.352 -20.862 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - 205 - - 1. Zyski nadzwyczajne - -1 - - 2. Straty nadzwyczajne - -206 - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -2.982 -7.536 -21.352 -20.862 XV. Podatek dochodowy - 1.613 - - a) część bieżąca - - - - b) część odroczona - 1.613 - - XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -2.982 -9.149 -21.352 -21.536 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 21.352 21.536 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3.701.183 3.701.183 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,77 5,82 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 3.701.183 3.701.183 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,77 5,82 - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Lubelskie Towarzystwo Leasingowe S.A. Data sporządzenia raportu: 30-01-2002

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ