Lubawa <LUBA.WA> Zysk netto w 4 kw. 2002 r. wyniósł 224 tys. zł

Lubawa <LUBA.WA> Zysk netto w 4 kw. 2002 r. wyniósł 224 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2002 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2002 okres od 2001 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2002 do 01-10-2001 do 2002 okres od 2001 okres od 31-12-2002 31-12-2001 01-01-2002 do 01-01-2001 do 31-12-2002 31-12-2001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 16.756 8.989 25.727 22.867 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15.525 8.135 21.553 19.327 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1.231 854 4.174 3.540 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 11.279 5.542 17.421 15.095 w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10.199 4.820 14.079 12.312 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.080 722 3.342 2.783 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 5.477 3.447 8.306 7.772 IV. Koszty sprzedaży 155 143 319 422 V. Koszty ogólnego zarządu 1.402 1.460 4.676 4.795 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3.920 1.844 3.311 2.555 VII. Pozostałe przychody operacyjne 306 710 586 843 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -2 - - - 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 308 710 586 843 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2.206 1.039 2.802 2.922 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 157 5 157 43 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 521 - 521 3. Inne koszty operacyjne 2.049 513 2.645 2.358 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2.020 1.515 1.095 476 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 99 212 1.262 409 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 165 203 1.138 365 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne -66 9 124 44 XI. Koszty finansowe 1.015 147 1.092 461 1. Odsetki, w tym: 5 41 75 256 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 1.010 106 1.017 205 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 1.104 1.580 1.265 424 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 1.104 1.580 1.265 424 XV. Podatek dochodowy 880 229 872 218 a) część bieżąca 880 229 872 218 b) część odroczona - - - - XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 224 1.351 393 206 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 393 206 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.800.000 2.800.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,07 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: "LUBAWA" S.A. W LUBAWIE Data sporządzenia raportu: 11-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ