Luksus w leasingu? Czemu nie?

opublikowano: 11-10-2018, 22:00

Dobra zaliczane do luksusowych mogą być przedmiotem leasingu, a chętnych na ich finansowanie jest z roku na rok coraz więcej. Jak wygląda ten rynek, komu się opłaca?

Według raportu firmy dorad czej KPMG, w 2016 r. w Polsce mieszkało 42 tys. bardzo bo gatych osób — czyli takich, których miesięczny dochód wynosił co najmniej 50 tys. zł. Najwięcej tak zamożnych osób mieszkało na Mazowszu — 11 tys., a o połowę mniej w Małopolsce i Wielkopolsce. Wedle „Global Wealth Databook 2017”, ra portu przygotowanego przez Credit Suisse, na terenie Polski znajdziemy 57 tys. „dolaro wych” milionerów, czyli osób zaliczających się do kategorii HNWI (ang. high net worth in dividuals), inaczej mówiąc ma jących majątek netto przekra czający 1 mln USD. Porównując rok do roku, ich liczba zwiększyła się o prawie 16 tys., co znaczy, że zanotowa liśmy wzrost o ponad jedną trzecią. To naturalni nabywcy dóbr luksusowych z najwyższej półki, których cały rynek w 2017 r. w Polsce szaco wany był na ponad 21 mld zł. Jak czytamy w raporcie, najwięk szym segmentem tego rynku pozostają samochody klasy premium i luksusowe.

Według bogatych Polaków, aby samochód mógł być uznany za luksusowy, powinien kosztować minimum 285 tys. zł. Jak to ma się do leasingu?

— Z perspektywy firmy leasin gowej, o rozpoczęciu finan sowania dóbr luksusowych decyduje kilka kryteriów. Jedno z nich to oczy wiście cena, ponieważ np. droższe marki mają o wiele większą wartość prestiżową. Na kolejnym miejscu znajduje się przeznaczenie (kto będzie korzystał) oraz dodatkowe wartości użytkowe (jakie są potrzeby indywidualne) — mówi Maciej Czapski, dyrektor zarzą dzający obszarem ryzyka i na leżności w Idea Getin Leasing.

Nie tylko użytek własny

Leasingowane dobra luksusowe mają dwojakie przeznaczenie.Z jednej strony takie produkty używane są do działalności własnej. Drugi cel to działalność gospodar cza polegająca na czarterowa niu przez spółki ich klientom wszelkiego rodzaju jachtów, podnajmowaniu luksusowych samochodów, a nawet samolotów. Powyższe wynika z faktu, że każde finansowanie przedsiębiorstwa musi być w mniejszym lub większym stopniu powiązane z działalnością gospodarczą. Warto też pamiętać, że z punktu widzenia firmy leasingowej dobra luksusowych marek tracą w pierwszym okresie dość dużo na wartości. Dlatego też łatwiej jest uzyskać finansowanie, gdy już jest się klientem firmy leasingowej, współpraca trwa od dłuższego czasu, czyli przed siębiorca ma swoją historię leasingową.

— Jeśli przychodzi do nas przedsiębiorca, który potwierdził swoją wiarygodność finansową, czego przykładem mogą być np. cztery obsługiwane kontrakty na inne aktywa, to łatwiej podpisze umowę leasingu pro duktu luksusowego, niż firma, która zgłasza się tylko po drogi przedmiot, a wcześniej nie miała okazji współpracować ze spółką leasingową. Ocena ryzy ka w tym drugim przypad ku jest bardziej wnikliwa. W finan sowaniu dóbr luksusowych oferujemy produkt o wysokiej wartości użytkowej, ale i pre stiżowej, który przeznaczony jest dla klientów o zdrowej strukturze płatności, dających gwarancję, że taka umowa bę dzie obsługiwana terminowo, a nie stanie się źródłem comiesięcznych problemów wynikających z chęci życia ponad stan — podkreśla Maciej Czapski.

Tarcza podatkowa

Dobra luksusowe mogą być finansowane z wielu źródeł: za gotówkę, na kredyt, albo le asingowane. Ta ostatnia forma pozwala nie tylko korzystnie rozliczyć koszty, ale posiada również zalety pod ką tem podatko wym.

— Leasing dóbr luksusowych pozwala podnieść prestiż firmy, jest korzystną tarczą podatkową, a ponadto umożliwia np. skorzystanie z systemu rabatów spółki leasingowej współpracującej blisko z daną marką premium. Co do przyszłości segmentu, to wiele będzie zależało od tego, jaką politykę względem pojazdów będą prowadziły samorządy i jakie nastąpią zmiany w regulacjach prawnych dotyczących leasingu — mówi Maciej Czapski.

Jednak nie tylko zmiany w przepisach podatkowych będą decydowały o leasingu dóbr z tego segmen tu. Równie ważne będą regulacje związane z ochro ną środowiska. Obserwacja glo balnych trendów w transporcie miejskim, a także propozycji zmian opracowanych przez resort finansów, pozwala wnioskować, że kluczowe znaczeniew segmencie premium będą miały auta z napędem hybry dowym, bądź elektrycznym.

— Już dzisiaj europejskie miasta zakazują wjazdu do centrów pojazdom ze starszymi silnikami, nadając ulgi przede wszystkim samocho dom elektrycznym. Podobne tendencje już widać w prawodaw stwie krajowym. Z drugiej stro ny, leasingowanie luksusowych dóbr sprawia, że stają się one o wiele bardziej dostępne niż w przypadku ich zakupu za gotówkę. Polacy coraz mniej są przywiązani do pełnej własności pojazdów, co pokazuje chociażby rosnąca popularność carsharingu, czyli najmu na godziny ogólnie dostępnych samochodów. W przypadku dóbr luksusowych użyt kownicy coraz uważniej patrzą na koszty, zarówno zakupu, jak i eksploatacji, i tutaj dostrze gam największą siłę leasingu — podsumowuje Maciej Czapski.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy