Masters <ELPO.WA> Projekty uchwał na ZWZ w dniu 23/06/2003 - część 1

Narodowy Fundusz Inwestycyjny &amp;amp;quot;HETMAN&amp;amp;quot; Spółka Akcyjna
13-06-2003, 16:33

Masters <ELPO.WA> Projekty uchwał na ZWZ w dniu 23/06/2003 - część 1 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ W DNIU 23/06/2003
Raport bieżący nr 17/2003
Zarząd MASTERS S.A. podaje treść uchwał, jakie zamierza przedstawić na ZWZ MASTERS S.A. w dniu 23/06/2003:
Projekt
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 2003.06.23
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami) oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002, na które składają się :
*bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.179 tys. zł,
*rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący stratę netto 3.384 tys. zł,
*informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
*zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym , wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie 01.01.2002 do 31.12.2002 roku o kwotę 3.384 tys. zł,
*rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie 01.01.2002 do 31.12.2002 roku o kwotę 46 tys. zł,
Projekt
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A. w dniu 2003.06.23
Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002.
Projekt
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A. w dniu 2003.06.23
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia na pokrycie straty netto w kwocie 3.384 tys. zł przeznaczyć środki z funduszu zapasowego.
Projekt
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A. w dniu 2003.06.23
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:
Rafał Andruchów - Członek RN za okres 06.12.2002 - 23.12.2002
Projekt
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A. w dniu 2003.06.23
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: Ewa Brozi - Wiceprzewodniczący RN za okres 24.09.2002 - 06.12.2002 - Członek RN za okres 18.12.2002 - 31.12.2002
Projekt
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A. w dniu 2003.06.23
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:
Mieczysław Kubas - Sekretarz RN za okres 01.01.2002 - 22.10.2002
Projekt
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A. w dniu 2003.06.23
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:
Artur Rusinek - Członek RN za okres 24.09.2002 - 06.12.2002 - Członek RN za okres 18.12.2002 - 31.12.2002
Projekt
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A. w dniu 2003.06.23
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: Piotr Stefanowski-Z-ca Przewodniczącego RN za okres 01.01.2002 - 24.09.2002 -Przewodniczący RN za okres 24.09.2002 - 06.12.2002 -Członek RN za okres 18.12.2002 - 31.12.2002
Projekt
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A. w dniu 2003.06.23
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:
Jacek Strzelecki- Przewodniczący RN za okres 01.01.2002 - 12.08.2002
Projekt
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A. w dniu 2003.06.23
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:
Edward Szałajewski - Członek RN za okres 01.01.2002 - 24.09.2002
Projekt
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A. w dniu 2003.06.23
Na podstawie Art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:
Jarosław Wolak - Członek RN za okres 01.01.2002 - 06.12.2002 - Członek RN za okres 18.12.2002 - 31.12.2002
Projekt
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A. w dniu 2003.06.23
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 następującym członkom Zarządu:
Janusz Jeśman - Prezes Zarządu za okres 01.01.2002 - 31.12.2002
Projekt
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A. w dniu 2003.06.23
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 następującym członkom Zarządu:
Renata Jeziorowska - Członek Zarządu za okres 01.01.2002 - 31.12.2002
Projekt Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A. w dniu 2003.06.23
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 następującym członkom Zarządu:
Teresa Pituch - Członek Zarządu za okres 01.01.2002 - 31.12.2002
Projekt
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A. w dniu 2003.06.23
Działając na podstawie § 37 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia ustalić nowy tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
Regulamin Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w Legnicy
§ 1
1. Regulamin niniejszy określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia spółki MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, ul. Słubicka 2
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad ustanowionych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki i niniejszym regulaminie.
3. Ilekroć niniejszy Regulamin używa terminu akcjonariusz, należy przez to rozumieć także przedstawicieli akcjonariuszy (pełnomocników oraz innych przedstawicieli umocowanych ustawowo do reprezentacji).
§ 2 1. Walne Zgromadzenie otwiera osoba upoważniona przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Statutu spółki. W przypadku braku takich osób Walne Zgromadzenie może otworzyć każdy akcjonariusz.
2. Przewodniczącego wybiera się spośród akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia uprawnieni są akcjonariusze.
4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący), przeprowadza tajne głosowanie i ogłasza jego wyniki.
5. Z chwilą ogłoszenia wyników Przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 3
Walne Zgromadzenie wybiera co najmniej dwuosobową Komisję Skrutacyjną spośród akcjonariuszy. W przypadku nie dokonania wyboru obowiązki komisji pełni Przewodniczący lub osoby przez niego wyznaczone.
§ 4
1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, a następnie listę podpisuje i ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych oraz liczbę głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusze potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania.
3. Lista obecności jest sporządzana na podstawie podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Listę obecności sprawdzają osoby obsługi technicznej pod nadzorem Przewodniczącego. Obowiązkiem tych osób jest sprawdzenie:
a) czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu,
b) tożsamości akcjonariuszy lub osób ich reprezentujących,
c) dowodów umocowania do reprezentacji akcjonariuszy (pełnomocnictwa, odpisy z rejestrów itp.)
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości osoba sprawdzająca listę obecności powinna porozumieć się z Przewodniczącym.
6. Lista obecności nie może być udostępniona osobom postronnym, jest wyłożona przez cały czas trwania obrad do wglądu wyłącznie dla akcjonariuszy .
7. Notariusz protokołujący przebieg Zgromadzenia ma prawo do sprawdzenia listy obecności oraz danych wskazanych w ust. 4 powyżej, w zakresie określonym ustawą prawo o notariacie.
8. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący ogłasza, ilu akcjonariuszy jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu, podając ogólną liczbę głosów.
9. Akcjonariusze opuszczając salę obrad w trakcie trwania Zgromadzenia oddają Przewodniczącemu kartę do głosowania i zgłaszają fakt opuszczenia obrad.
10. Przewodniczący ogłasza wszelkie zmiany z zakresie zmiany stanu obecności, a okoliczności te są ujmowane w protokole notarialnym.
§ 5
1. Oprócz uprawnionych akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, bez prawa do udziału w głosowaniu (chyba, że osoba taka jest jednocześnie akcjonariuszem):
a) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i Prokurenci Spółki, z uwzględnieniem art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
b) biegły rewident, badający sprawozdanie finansowe Spółki albo biegły rewident do spraw szczególnych,
c) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
d) osoby obsługi techniczno - organizacyjnej,
e) inne osoby, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny lub rozstrzygnięcia sprawy objętej porządkiem obrad, o ile Walne Zgromadzenie uzna to za konieczne.
2. Przedstawiciele prasy, radia lub telewizji mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu jeżeli żaden z akcjonariuszy nie wyrazi sprzeciwu.
§ 6
1. Przewodniczący ogłasza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia a następnie przystępuje do realizacji porządku obrad.
2. W zakresie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zgromadzenie może:
a) przyjąć zaproponowany porządek bez zmian;
b) zmienić kolejność poszczególnych punktów;
c) usunąć z porządku niektóre sprawy, pod warunkiem, iż usunięte z porządku obrad sprawy nie stanowią spraw umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 procent kapitału zakładowego; wniosek w tym zakresie może zostać zgłoszony jedynie przez akcjonariuszy, którzy żądali umieszczenia tej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący może samodzielnie wprowadzać pod obrady kwestie o charakterze porządkowym mimo, że nie przewidywał ich porządek obrad. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
a) zamknięcia dyskusji,
b) zamknięcia listy kandydatów,
c) zamknięcia listy mówców,
d) ograniczenia czasu wystąpień,
e) zarządzania przerwy w obradach.
4. Dyskusja nad wnioskami w sprawach porządkowych powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
§ 7
1. Przewodniczący kieruje obradami Zgromadzenia, prowadzi dyskusję i udziela głosu uczestnikom obrad, przy czym dyskusja może dotyczyć wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad.
2. Przewodniczący odczytuje projekty uchwał, informując o trybie i zasadach głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad oraz wnioskami formalnymi, co do treści uchwały.
3. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zarządza głosowanie precyzując treść uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie.
4. Każdy akcjonariusz, do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad, ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał.
5. Jeżeli propozycje zmian istotnie zmieniają treść projektu uchwały, Przewodniczący może zobowiązać proponującego zmiany do złożenia projektu zmienionej uchwały na piśmie, zarządzając w celu przygotowania pisma przerwę w obradach.
6. Jeżeli projektodawca uchwały nie zgodzi się na przyjęcie zmian w trybie autopoprawki projektu, projekt zmienionej uchwały będzie poddany pod głosowanie w przypadku nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w brzmieniu pierwotnym.
7. Jeżeli projektów zmienionej uchwały jest kilka, będą one głosowane w kolejności przedstawiania ich, o ile projekt wcześniej poddany pod głosowanie nie zostanie przyjęty przez Walne Zgromadzenie.
8. Odczytywanie treści uchwały nie jest konieczne, jeżeli wszyscy akcjonariusze znajdują się w posiadaniu projektu uchwały.
9. Pytania akcjonariuszy do organów spółki mogą dotyczyć wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad.
10. Przewodniczący powinien odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, przemawiającej w sposób przewlekły, nadużywającej prawa głosu lub używającej określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe.
11. Przewodniczący na wniosek akcjonariusza lub z własnej inicjatywy może zarządzić krótką przerwę techniczną.
12. Przewodniczący może określić limit czasu wystąpień. W razie sprzeciwu któregokolwiek z akcjonariuszy limit ten określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
§ 8
1. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący ogłasza wynik głosowania oraz stwierdza czy uchwała została podjęta, czy też, że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów.
2. Na żądanie akcjonariusza Przewodniczący odczytuje ponownie jeden raz treść podjętej uchwały.
3. Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale, a następnie zgłaszający sprzeciw do protokołu co do podjęcia uchwały, ma prawo krótko swój sprzeciw uzasadnić.
4. Na wniosek Akcjonariusza, Przewodniczący może przyjąć jego pisemne oświadczenie, które zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
§ 9 1. W celu wyboru członków do Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza przyjmowanie wniosków o odwołanie członków Rady Nadzorczej chyba, że wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się wyłącznie w celu uzupełnienia składu Rady w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady.
2. Po zamknięciu listy wniosków o odwołanie, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne nad każdym z wniosków o odwołanie, według kolejności ich zgłoszenia.
3. Po przeprowadzeniu głosowania (głosowań) nad wnioskami o odwołanie z Rady Nadzorczej, Przewodniczący informuje akcjonariuszy o liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia i zarządza przyjmowanie wniosków dotyczących
powołania kandydatów na członków Rady. W przypadku, gdy odwołanie członków Rady Nadzorczej nie jest konieczne, z powodu upływu kadencji lub złożenia rezygnacji przez członków, Przewodniczący informuje o tym akcjonariuszy i zarządza przyjmowanie wniosków dotyczących powołania do Rady.
4. Do wniosku o powołanie do Rady Nadzorczej akcjonariusz winien załączyć, co najmniej kopię oświadczenia kandydata, zawierające jego zgodę na wybór do Rady Nadzorczej oraz oświadczenie o braku przeszkód, o których mowa w art. 18 Kodeksu spółek handlowych i Art. 12 ust. 3 pkt. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku obecności kandydata do Rady Nadzorczej na Zgromadzeniu wystarczające jest złożenie prze niego ustnego oświadczenia, w zakresie określonym w zdaniu poprzednim. Jeżeli nie zostały spełnione przesłanki określone w niniejszym ustępie, Przewodniczący nie poddaje kandydatury pod głosowanie.
5. Po zamknięciu listy kandydatów do Rady, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy kandydatów i głosowanie tajne nad wyborem członków Rady Nadzorczej.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej uznaje się za dokonany w przypadku gdy kandydaci uzyskają więcej jak połowę głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy ponad połowę głosów uzyska więcej kandydatów niż mandatów do obsadzenia, wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów. W przypadku gdy w wyniku pierwszego głosowania nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, Przewodniczący zarządza drugie głosowanie w celu ich obsadzenia. W głosowaniu tym mandaty zostają obsadzone przez te osoby, które uzyskają największą liczbę głosów.
7. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki dokonuje się wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
8. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy zostaje określone poprzez podzielenie liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia. Przewodniczący ogłasza informację o niezbędnym minimum w celu utworzenia odrębnej grupy.
9. Grupa ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza obliczone minimum.
10. Grupy akcjonariuszy mogą łączyć się w jedną grupę celem dokonania wspólnego wyboru.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Narodowy Fundusz Inwestycyjny &amp;amp;quot;HETMAN&amp;amp;quot; Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Masters &lt;ELPO.WA&gt; Projekty uchwał na ZWZ w dniu 23/06/2003 - część 1