MCI Management <MCIM.WA> Treść projektów uchwał WZA MCI Management S.A. - część 1

PROSPER Spółka Akcyjna
02-06-2003, 17:29

MCI Management <MCIM.WA> Treść projektów uchwał WZA MCI Management S.A. - część 1 TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ WZA MCI MANAGEMENT S.A.
Raport bieżący nr 7/2003
Zarząd MCI Management S.A. przekazuje projekty uchwał WZA MCI Management S.A., które odbędzie się 10 czerwca 2003 r.
UCHWAŁA NR 01 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia"
§ 1.
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchwalić "Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia" obowiązujący podczas obrad Walnych Zgromadzeń Spółki MCI Management S.A.
2."Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia" stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i protokołu obrad z tego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
________________________________
UCHWAŁA NR 02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002, na które składają się:
1)bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.538.570,77 zł,
2)rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę w kwocie -17.716.524,29 zł, 3)sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto o kwotę -5.585.142,42 zł,
4)informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
UCHWAŁA NR 03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
UCHWAŁA NR 04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2002 roku.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2002 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
________________________________
UCHWAŁA NR 05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Tomaszowi Czechowiczowi z działalności 2002 roku.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu - Tomaszowi Czechowiczowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2002 do dnia 31.12 2002 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____________________________
UCHWAŁA NR 06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Arkadiuszowi Śnieżko z działalności 2002 roku.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Arkadiuszowi Śnieżko za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2002 do dnia 15.05 2002 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ___________________________
UCHWAŁA NR 07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kazimierzowi Czechowiczowi z działalności w 2002 roku.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kazimierzowi Czechowiczowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2002r. do dnia 31.12.2002r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ___________________________
UCHWAŁA NR 08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło z działalności w 2002 roku.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Dadełło z działalności w okresie od dnia 01.01.2002r. do dnia 25.04.2002r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ___________________________
UCHWAŁA NR 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Oślakowi z działalności w 2002 roku.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Oślakowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2002r. do dnia 03.01.2002r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ______________________________
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Gębusiowi z działalności w 2002 roku.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Waldemarowi Gębusiowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2002r. do dnia 03.01.2002r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Chełchowskiemu z działalności w 2002 roku.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Chełchowskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2002r. do dnia 04.01.2002r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ___________________________ UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Puterko z działalności w 2002 roku.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Puterko z działalności w okresie od dnia 07.06.2002r. do dnia 31.12.2002r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ___________________________
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Kundzie z działalności w 2002 roku.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Kundzie z działalności w okresie od dnia 25.01.2002r. do dnia 31.12.2002r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ___________________________
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2002 rok
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż powstała strata na działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01.01.2002 do 31.12.2002 w kwocie -17.716.524,29-zł zostanie pokryta z zysku osiągniętego w latach następnych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ______________________________
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Christopherowi Jasiakowi z działalności 2001 roku.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu - Christopherowi Jasiakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2001 do dnia 31.10.2001r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ______________________________
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej rok obrotowy 2002
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej za rok obrotowy 2002 na które składają się :
1)bilans skonsolidowany grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.700.692,77 zł,
2)rachunek zysków i strat skonsolidowany grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę w kwocie -16.327.678,17 zł,
3)sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych skonsolidowane grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto o kwotę -7.134.882,91 zł,
4)informacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Spółki za 2002 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ______________________________
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku o zakresie przyjęcia i stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zgodnego z dokumentem "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002"
§ 1.
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie ocenia i opiniuje stanowisko Zarządu Spółki o zakresie przyjęcia i stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zgodnego z dokumentem "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002".
2.Stanowisko Zarządu Spółki o zakresie przyjęcia i stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego wynikającego z dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002" zostaje uznane za załącznik do niniejszej Uchwały i protokołu z tego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ______________________________
UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 7 ust. 13 pkt a) Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 7 ust. 13 w ten sposób, że pkt "a)" otrzymuje nowe brzmienie:
"a) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 31 grudnia 2005 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 12.200.000,00 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) złotych;" ______________________________
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 14 w ten sposób, że ustęp "2)" i ustęp "3" otrzymują nowe brzmienie:
"2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów od 3 do 6, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
a)Tak długo jak akcjonariusz Czechowicz Ventures sp. z o.o. posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu - akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1(jednego) członka Rady Nadzorczej;
b)Walne Zgromadzenie wybiera i odwołuje pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20% (dwadzieścia procent) posiadanych przez akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z powyższym § 14 ustęp 2 lit. a) akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 14 ustęp 2 lit. a), a mandat powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu." UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 14 w ten sposób, że po ust. 3 zostają dodane nowe ustępy: "4", "5" i "6" w brzmieniu:
"4. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, powoływanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 14 ust. 2 lit. b), powinna być niezależna, w rozumieniu ust. 5 poniżej, od powiązań ze Spółką lub członkami jej Zarządu lub pracownikami Spółki, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.
5. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba nie mająca związków gospodarczych ze Spółką albo związków gospodarczych lub rodzinnych z akcjonariuszem Spółki (reprezentującym samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, wymienionymi poniżej, więcej niż 5% {pięć procent} głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), z członkiem Zarządu Spółki lub z pracownikiem Spółki.
Przez związki rodzinne z akcjonariuszem lub z członkiem Zarządu Spółki lub z pracownikiem Spółki należy rozumieć jego/jej: (i) małżonka lub (ii) dzieci lub (iii) wnuków lub (iv) rodziców lub (v) dziadków lub (vi) rodzeństwo.
Przez związki gospodarcze należy rozumieć pozostawanie przez osobę kandydującą do Rady Nadzorczej w stosunku zatrudnienia lub w innym w stosunku prawnym przynoszącym korzyści materialne tej osobie ze Spółką lub z akcjonariuszem Spółki lub z członkiem Zarządu lub z pracownikiem Spółki.
6. W celu zapewnienia Walnemu Zgromadzeniu powołania członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi powyżej w ust. 4 i 5 akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium "niezależnego członka Rady Nadzorczej" w rozumieniu ust. 5 powyżej. Powyższe zobowiązanie należy stosować odpowiednio do powoływania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami."
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 14 w ten sposób, że dotychczasowy ustęp "4" zostaje oznaczony jako ustęp "7". ______________________________
UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 14 w ten sposób, że w § 14 po ustępie "7" (według nowego oznaczenia) zostaje dodany ustęp "8" o treści:
"8. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie."
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 14 w ten sposób, że dotychczasowe ustępy o numerach od "5" do "10" w § 14 zostają oznaczone odpowiednio numerami od "9" do "14". ______________________________
UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 14 w ten sposób, że dotychczasowe ustępy "11" i "12" w § 14 zostają oznaczone jako ustępy "15 i 16" i otrzymują nowe brzmienie:
"15. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 14 i 15 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
16. Z zastrzeżeniem poniższego § 18 ustęp 2 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z § 14 ustęp 12 i 13 powyżej." ______________________________
UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 15 w ten sposób, że w § 15 w ustępie 2 pkt "g" otrzymuje nowe brzmienie:
"g) uchwalenie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej i zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki," ______________________________
UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 15 w ten sposób, że w § 15 w ustępie 2 po pkt "m" zostają dodane nowe punkty od "n" do "p" o treści:
"n) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką (w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5 ksh) na rzecz członków Zarządu Spółki;
o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
p) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) ksh;"
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 15 w ten sposób, że w § 15 w ust. 2 dotychczasowe punkty "n)" i "o)" zostają oznaczone jako punkty "q)" i "r)". ______________________________
UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 18 w ten sposób, że w § 18 ustęp "1" otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Z zastrzeżeniem poniższych ustępów 2 i 3, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej." ______________________________
UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 18 w ten sposób, że w § 18 ustęp "2" otrzymuje nowe brzmienie:
"2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 15 ust. 2 punkty: m), n), o) oraz r) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem uchwały przez przynajmniej jednego, niezależnego w rozumieniu § 14 ust. 3 i 4 Statutu, członka Rady Nadzorczej." ______________________________
UCHWAŁA Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 18 w ten sposób, że w § 18 po ustępie "2" zostaje dodany nowy ustęp "3"o treści:
"3. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 15 ust. 2 punkty: f), h), i), j), l) oraz p) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza na podstawie § 14 ust. 2 lit. a) Statutu."
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 18 w ten sposób, że w § 18 dotychczasowe ustępy "3" i "4" zostają oznaczone jako ustępy "4" i "5". ______________________________
UCHWAŁA Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 22 w ten sposób, że w § 22 dotychczasowy punkt "i)" oznaczony jako "skreślony" otrzymuje treść:
"i) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej;" ______________________________
UCHWAŁA Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 22 w ten sposób, że w § 22 dotychczasowy punkt "l)" otrzymuje nowe brzmienie:
"l) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia."
_____________________________________
UCHWAŁA Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjęta w dniu 10 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając wszystkie zmiany Statutu dokonane uchwałami tego Zgromadzenia, ustala nowy, jednolity tekst Statutu Spółki w poniższym brzmieniu:
Tekst jednolity Statutu MCI Management S.A.
stan prawny wg zmian z 10 czerwca 2002 roku
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.Firma Spółki brzmi: "MCI Management" Spółka Akcyjna.
2.Spółka może używać skróconej nazwy "MCI Management" S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.
§ 2.
Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.
§ 3.
1.Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2.Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych.
§ 4. 1.Przedmiotem działalności Spółki jest :
a)lokowanie środków finansowych w papiery wartościowe - PKD 65.23.Z;
b)działalność związana z zarządzaniem holdingami - PKD 74.15.Z;
c)doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A;
d)pomocnicza działalność finansowa - PKD 67.13.Z. 2.Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.
§ 5.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 6.
Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".
II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE § 7.
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.800.000 zł (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1-zł (jeden złoty) każda, w tym:
-100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy),
-19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy), -12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy),
-500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy),
-5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieście tysięcy).
2.Akcje serii A zostają pokryte wkładami gotówkowymi i objęte przez założycieli Spółki w następujących ilościach :

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PROSPER Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / MCI Management &lt;MCIM.WA&gt; Treść projektów uchwał WZA MCI Management S.A. - część 1