Mennica <MNNP.WA> Raport bieżący nr 21/2002 - projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28... - część 2

TRANS UNIVERSAL POLAND S.A.
opublikowano: 20-06-2002, 16:35

> Przejęcie przez nowy podmiot zadań w zakresie obrotu metalami szlachetnymi od spółki MP S.A. MintPol-Intermat, > Włączenie do struktur ZMS jednostek pomocniczych struktury MP S.A., których działalność skierowana jest głównie dla ZMS: - Laboratorium Analityczne , - Oczyszczalnia Ścieków, > zintensyfikowanie działań mających na celu pozyskanie partnera strategicznego dla ZMS,

· w obszarze finansowym: > przeprowadzenie gruntownej restrukturyzacji kosztów funkcjonowania ZMS (w tym również Laboratorium Analitycznego i Oczyszczalni Ścieków), w tym analiza sensowności zmiany sposobu finansowania działalności biorąc pod uwagę możliwość sprzedaży drogich zapasów metali szlachetnych oraz zwiększenie obcych źródeł finansowania, > wykorzystanie dostępnych na rynku instrumentów zabezpieczania się przed niekorzystnymi zmianami cen na rynkach metali szlachetnych.

3. Kierunek III - Nowe obszary działania (e-business)

W obrębie kierunku strategiczny rozwoju MP S.A. jakim jest obszar nowych technologii, główne grupy przedsięwzięć do realizacji obejmować mają: - Kartę Miejską (w pierwszym, obecnie realizowanym etapie realizacja przedsięwzięcia elektronicznego biletu komunikacji miejskiej na obszarze Warszawy; w dalszych etapach rozwój na inne aglomeracje), - E-portmonetkę (nowoczesny środek mikropłatności, planowany do wdrożenia w oparciu o Kartę Miejską), - Identyfikację (znakowanie zwierząt, elektroniczna karta zdrowia, certyfikacja podpisu elektronicznego), - Elektroniczną etykietę (ochrona własności intelektualnej, ochrona produktu/marki, ułatwienia w logistyce).

Aktywne zaangażowanie Mennicy Państwowej S.A., które w dłuższym horyzoncie czasowym realizowane będzie za pośrednictwem spółki zależnej MintPol-Intermat S.A. (mającej docelowo stać się podmiotem grupy MP S.A. samodzielnie realizującym wszelkie przedsięwzięcia z zakresu nowych technologii) w powyższe obszary wynika z następujących, kluczowych uwarunkowań: · brak samodzielnych możliwości rozwojowych Zakładu Metali Szlachetnych - jednego z dwóch obecnych centrów zysku MP. S.A., · szybki rozwój obrotu bezgotówkowego, mający bezpośredni wpływ na kondycję drugiego z dotychczasowych centrów zysku - Zakładu Monetarnego, i ma na celu: > znaczące zwiększenie skali działania centrum zysku działającego w nowym obszarze biznesowym (MintPol-Intermat S.A.), tak aby mogło stać się docelowo znaczącym czynnikiem rozwoju działalności Mennicy, > zapewnienie MP S.A. stabilnych podstaw rozwoju działalności w dłuższym horyzoncie czasowym, > wzrost wartości MP S.A.

Rynek nowych technologii, w odniesieniu do wskazanych powyżej rodzajów przedsięwzięć, charakteryzuje się następującymi cechami szczególnymi: - wczesna faza rozwoju rynku (duża niepewność) w połączeniu z wymogiem zaoferowania (w przypadku pojawienia się takowych zamówień) gotowych, kompleksowych rozwiązań w krótkim okresie czasu, - konieczność tworzenia (w związku ze znacznymi nakładami finansowymi oraz zapotrzebowaniem w zakresie nowoczesnych rozwiązań z obszaru nowych technologii) wielopodmiotowych konsorcjów celowych (powiązań kapitałowych, aliansów strategicznych) - niepełna - na obecnym etapie - wiedza co do uwarunkowań realizacji poszczególnych przedsięwzięć warunkujących w znacznym stopniu atrakcyjność ekonomiczną podejmowania tych działań, - potencjalnie, bardzo duży rynek zainteresowany (wstępnie) wieloaspektowym wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu identyfikacji i elektronicznej etykiety, - skupienie kilku bardzo poważnych, potencjalnych zleceń w rękach agend rządowych. Sytuacja ta powoduje, iż Mennica Państwowa S.A. zmuszona jest do prowadzenia działań, które z jednej strony przebiegać muszą bardzo szybko i w sposób maksymalnie zintensyfikowany, z drugiej zaś wymagają - w związku z szeregiem niewiadomych - zachowania ostrożności i przeprowadzania każdorazowo wnikliwych analiz przez podjęciem strategicznych kroków.

W związku z powyższym, w ramach kierunku jakim jest "Karta Miejska" zestaw proponowanych działań w ramach realizowanej strategii ekspansywnego rozwoju, zakłada w odniesieniu do poszczególnych strategii funkcjonalnych:

· w obszarze marketingowym/handlowym: > rozeznanie i zachęcenie miejskich zakładów komunikacji w innych aglomeracjach do wprowadzenia elektronicznego biletu komunikacji lokalnej, > pozyskanie większej ilości punktów sprzedajacych/doładowywujących elektroniczne bilety miejskie w przypadku ekspansji na tereny innych aglomeracji, > wyszukiwanie innych "środowisk zamkniętych" celem zaoferowania rozwiązań opartych na karcie mikrochipowej,

· w obszarze technicznym: > zakupy dodatkowych automatów bezobsługowych oraz terminali do doładowywania elektronicznych biletów miejskich, > ciągła koordynacja dostaw kart, oprogramowania i terminali dla zakładów komunikacji miejskiej, > zaprojektowanie i realizacja budowy centrum rozliczeniowego,

· w obszarze pracowniczym: > dostosowanie struktury organizacyjnej oraz personelu zatrudnionego w spółce Mintpol-Intermat S.A. (spółce zależnej od MP S.A., której powierzono nadzór nad projektem "Karta Miejska") do właściwej, sprawnej obsługi projektu "Karta Miejska", a w dłuższym okresie do sprawnego, całościowego zarządzania wszelkimi projektami z obszaru nowych technologii,

· w obszarze finansowym: > zapewnienie finansowania rozwoju sprzedaży usługi jaką jest "Karta Miejska" w nowych dużych miastach Polski - wysokość nakładów szacowana w latach 2003 - 2009, > uzyskanie zysku netto w latach 2003 - 2009.

W miarę pozytywnych efektów działań w obrębie powyższego kierunku, konieczne będzie podjęcie bardzo poważnych, kosztownych ale jednocześnie mogących przynieść zwielokrotnione efekty, działań, skoncentrowanych na wdrożeniu przez spółkę MintPol-Intermat S.A. - na bazie elektronicznego biletu komunikacji miejskiej - produktu jakim będzie "Elektroniczna portmonetka". Należy jednak stwierdzić, iż w chwili obecnej, ze względu na znaczną niepewność co do efektywności ekonomicznej tego przedsięwzięcia (wynikającej głównie z obserwacji doświadczeń innych krajów w tym zakresie - chodzi o przyjęcie się produktu na rynku, a także niezbędne do poniesienia znaczne wydatki finansowe), niezbędne będzie - w miarę krystalizowania się głównych uwarunkowań oraz pozyskiwania dodatkowych informacji - przeprowadzenie dalszych, szczegółowych analiz poprzedzających zaangażowanie M-I S.A. w to przedsięwzięcie. Jednocześnie wydaje się, że kluczowe działania, jakie rysują się w tym obszarze to:

· w obszarze marketingowym/handlowym: > poinformowanie, zachęcenie, przekonanie i pozyskanie klientów - akceptantów oraz użytkowników E-portmonetki, w tym podmiotów zainteresowanych innymi aplikacjami (programy lojalnościowe, karta klubowa, itp.), jak również partnerów biznesowych, > pozyskanie partnerów strategicznych do udziału w budowie centrum rozliczeniowego dla mikropłatności (E-portmonetka)

· w obszarze technicznym: > rozeznanie wymagań w zakresie technologii odnośnie E-portmonetki stosowanych w UE > opracowanie technologii i systemu rozliczeniowego, dającego M-I S.A. przewagę, pozwalającą na zajęcie wiodącej pozycji na rynku > budowa centrum rozliczeniowego, oraz struktury terminali wejścia/wyjścia, > uruchomienie produkcji kart mikrochipowych, · w obszarze pracowniczym: > zaprojektowanie struktury, oraz pozyskanie odpowiedniego personelu do centrum rozliczeniowego mikropłatności, > pozyskanie personelu handlowego mającego za zadanie zachęcenie jak największej liczby placówek do uczestnictwa (akceptowania E-portmonetki) w procesie,

· w obszarze finansowym: > skonstruowanie oraz zapewnienie finansowania inwestycji rozwijających temat programów lojalnościowych - w latach 2005 - 2008 , > skonstruowanie oraz zapewnienie finansowania inwestycji związanych z kartami mikrochipowymi - w latach 2006 - 2008, > skonstruowanie oraz zapewnienie finansowania inwestycji związanych z programem identyfikacji w latach 2004-2005, > pozyskanie kapitału od partnera strategicznego, > uszczegółowienie - w oparciu o dokładniejsze, bardziej rzeczywiste założenia - modelu finansowego liczącego opłacalność przedsięwzięcia (celem posiadania informacji co do wymagań (prowizje, minimalny obrót, itp.) stawianych potencjalnym uczestnikom, zainteresowanym udziałem w przedsięwzięciu.

W zakresie przedsięwzięć dotyczących nowoczesnych metod identyfikacji (znakowanie zwierząt domowych i hodowlanych, karta zdrowia, podpis elektroniczny), jak również przedsięwzięcia pn. Elektroniczna etykieta (ochrona własności intelektualnej, ochrona marki i produktu, ułatwienia w logistyce) wskazać na obecnym etapie należy - w związku z wyrażanym z jednej strony znacznym zainteresowaniem rynku tego typu rozwiązaniami (często nawet koniecznością wprowadzenia niektórych rozwiązań - np. wymogi UE co do znakowania zwierząt), z drugiej zaś z dużymi wymogami odnośnie niezbędnej technologii oraz nakładów finansowych, w szczególności w związku z intensyfikacją działań potencjalnych konkurentów - konieczność prowadzenia szeroko rozumianych działań przygotowawczych, do których należą: > zacieśnianie współpracy z dotychczasowymi partnerami MP S.A., dysponującymi gotowymi rozwiązaniami z zakresu nowych technologii i przygotowanymi na współfinansowanie inwestycji, a jednocześnie posiadającymi znaczne możliwości oddziaływania na wybrane grupy zleceniodawców; > pozyskiwanie nowych partnerów, w tym wchodzenie MP S.A. - za pośrednictwem MintPol-Intermat S.A. - do już utworzonych konsorcjów celowych, jako partnera ze znaczącym kapitałem, a jednocześnie postrzeganym - w związku z opinią podmiotu zaufania publicznego - jako gwarant bezpieczeństwa, > monitoring środowisk generujących główne zlecenia (Ministerstwo Rolnictwa, ARiMR, Ministerstow Zdrowia, Ministerstwo Finansów) w celu wykorzystania pojawiających się szans oraz zwiększenia prawdopodobieństwa pozyskania zleceń, > podjęcie prac przygotowawczych, mających na celu opracowanie modeli biznesu, z uwzględnieniem szczegółowego zakresu udziału M-I S.A. w poszczególnych przedsięwzięciach, > wstępne zorganizowanie zaplecza techniczno-informatycznego oraz handlowego, > prowadzenie - w miarę przyrostu dostępnych informacji - analiz efektywnościowych poszczególnych przedsięwzięć.

Ogół powyżej nakreślonych działań umożliwi Mennicy Państwowej S.A. - w przypadku zaistnienia odpowiednich uwarunkowań - zaoferowanie gotowych rozwiązań, a jednocześnie da odpowiedź co do sensowności i zakresu angażowania się w poszczególne przedsięwzięcia.

4. Kierunek IV - Biznesy uzupełniające i działalności pomocnicze

Podjęcie zdecydowanych działań w obszarze biznesów uzupełniających oraz wybranych działalności pomocniczych wynika bezpośrednio z konieczności zwiększenia przez Mennicę Państwową S.A. rentowności zainwestowanego kapitału, a także dążenia do osiągnięcia wyższej efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności.

Bezpośrednim tego następstwem - w obszarze biznesów uzupełniających - jest optymalizacja portfela posiadanych podmiotów. I tak, oceniając - z punktu widzenia interesu MP S.A. - poszczególne biznesy uzupełniające ze względu na: · zdolność do generowania wpływów finansowych, · przydatność posiadania poszczególnych podmiotów z punktu widzenia korzyści pozafinansowych (np. umocnienie pozycji rynkowej) dla innych elementów struktury MP S.A., należy stwierdzić, że niezbędne do podjęcia wydają się następujące kroki: - dla Mennicy Invest: . pozostawienie - w okresie kilku najbliższych lat - w strukturach MP S.A. · przejęcie kompleksowego zarządu nieruchomościami MP S.A., z nastawieniem na maksymalizację korzyści osiągniętych z tytułu dzierżawy tych nieruchomości (z wyłączeniem nieruchomości zajmowanych przez elementy struktury MP S.A.), · specjalizacja - w związku z rosnącym zapotrzebowaniem - w zarządzaniu nieruchomościami na zlecenie podmiotów zewnętrznych, · koncentracja - w związku z obecną sytuacja na rynku usług developerskich - na realizowaniu, w powiązaniu z zaprzyjaźnionymi podmiotami, kompleksowych, specjalistycznych projektów inwestycyjnych, · zmiana formy prawnej na spółkę akcyjną, celem stworzenia lepszych warunków do poszukiwania inwestora oraz podwyższenia poziomu kapitałów, . częściowe lub całkowite wyjście MP S.A. ze spółki - w dłuższym horyzoncie czasowym: · w momencie odzyskania dynamiki rozwojowej przez rynek nieruchomości (spodziewany kierunkowo termin wiąże się z wejściem Polski do UE) przeanalizowanie sposobu wyjścia z inwestycji, · przeznaczenie środków pozyskanych ze sprzedaży spółki (głównie jej aktywów - nieruchomości) na sfinansowanie przypadających na ten okres działań inwestycyjnych (np. zmiana siedziby MP S.A., wybrane inwestycje z obszaru nowych technologii). - dla Mennicy Ochrona: . kontynuacja działalności w ramach struktur MP S.A., . zintensyfikowanie działań zmierzających do pozyskania zleceń od podmiotów zewnętrznych, . rozwój usług ochrony obiektów oraz konwojowania środków pieniężnych dla nowych działalności, które rozwijane są przez wspólne przedsięwzięcia MP S.A. oraz partnerów zewnętrznych, - dla WM Dziedzice: . wyjście z inwestycji, jako nie rokującej potencjału do generowania nadwyżek finansowych. WM Dziedzice, będąca obecnie głównym dostawcą krążków dla monet obiegowych nie jest w stanie sprostać rosnącym wymogom technologicznym stawianym krążkom, w tym w szczególności nie jest przygotowana technologicznie do produkcji krążków dla EURO. MP S.A. zamierza pozyskiwać krążki od dostawców zagranicznych (z którymi już współpracuje), oferujących konkurencyjne ceny.

Z kolei w zakresie wybranych działalności uzupełniających (zakład remontów, zakład informatyki, sekcja transportowa, ambulatorium) - w związku z kluczowymi uwarunkowaniami polegającymi na rozwoju rynku usług outsourcingowych w wybranych grupach usług (transport, remonty, obsługa informatyczna, opieka zdrowotna) z wszelkiego typu zaletami tego typu rozwiązań, z drugiej zaś ugruntowanym od wielu lat istnieniu w strukturze elementów świadczących z powodzeniem te usługi i wynikającymi z tego korzyściami , MP S.A. będzie dążyła do określenia optymalnej, pod względem ekonomicznym i organizacyjnym, formy korzystania z wybranych usług działalności pomocniczych MP S.A., co wymagać będzie na przeprowadzenia następującej sekwencji działań: . przeprowadzenie analizy uwarunkowań związanych z procesem restrukturyzacji wybranych rodzajów działalności pomocniczych, w szczególności: · ocenę możliwości zapewnienia alternatywnych usług zewnętrznych dla Mennicy Państwowej S.A. w odniesieniu do restrukturyzowanych elementów jej struktury (w przypadku outsourcingu usług), w tym również ocenę możliwości outplacementu dla zwalnianych pracowników Mennicy Państwowej S.A, · ocenę zdolności funkcjonowania na rynku ewentualnych firm, tworzonych na bazie dotychczasowych działalności pomocniczych (w przypadku rozwoju odpowiednich usług pomocniczych na bazie dotychczasowego potencjału), · ocenę wpływu restrukturyzacji (w zależności od przyjętego wariantu) na sprawność funkcjonowania MP S.A., . wybór docelowych, najbardziej korzystnych z punktu widzenia strategii rozwoju MP S.A. wariantów korzystania z wybranych grup usług pomocniczych.

I. Finansowe skutki realizacji strategicznych kierunków rozwoju MP S.A.

Realizacja opisanych powyżej zadań wyodrębnionych w niniejszym materiale podstawowych kierunków strategicznych tj.: - "Produkcja monetarna"' - "Przetwórstwo metali szlachetnych", - "Nowe obszary działania", - "Biznesy uzupełniające i działalności pomocnicze", przyniesie wymierne efekty w postaci wyników finansowych. Ze względu na potrzebę zapewnienia podstaw finansowych realizacji zamierzonej strategii i rozwoju firmy, przyjęto założenie iż 2/3 wpływów operacyjnych będzie reinwestowana w Spółkę, zaś 1/3 (jeśli tylko pozwolą na to zakumulowane fundusze) wypłacana będzie akcjonariuszom w formie dywidendy.

W pierwszym okresie prognozy, tj. od 2003 do 2005 roku, w czasie realizacji przekształceń restrukturyzacyjnych i zmian organizacyjnych przeprowadzanych w Grupie Kapitałowej Mennica Państwowa S.A. przewidywany jest dynamiczny wzrost przepływów operacyjnych netto. Okres ten to również intensyfikacja inwestycji, przy czym największe nakłady ponoszone będą na nowe technologie.

Drugi okres prognozy finansowej zawierający się w latach 2006 -2007, w czasie którego realizowany będzie głównie kontrakt Euro, charakteryzować się powinien wzrostem efektywności zaangażowanego kapitału i dalszymi inwestycjami w nowe technologie. Na etapie tym Spółka spodziewa się generowania dużych nadwyżek finansowych z tytułu realizacji kontraktu EURO oraz pojawiających się wpływów z projektu Karta Miejska.

Ostatni trzeci etap prognozy finansowej to lata 2008 i późniejsze. W latach tych powinna nastąpić po okresie wysokiej koniunktury stabilizacja sytuacji finansowej Spółki. Zaczynają się również zwracać kapitały zainwestowane w nowe "elektroniczne" technologie.

Reasumując, realizacja ekspansywnej strategii rozwoju Mennicy Państwowej S.A. w aspekcie ekonomicznym powinna uwolnić znaczne środki finansowe i w części przeznaczyć je na inwestycje w nowe technologie, które w końcowym etapie prognozy stanowić będą podstawową dziedzinę sprzedaży. Mennica Państwowa S.A. stanie się spółką zorientowaną na produkcję monetarną oraz rozwój dziedzin związanych z nowymi technologiami ukierunkowanymi na nowoczesne środki płatnicze oraz procesy elektronicznej identyfikacji. Firma z jednej strony utrzyma swoją historyczną produkcję, z drugiej stanie przed ogromnymi szansami rozwoju w obszarze nowej ekonomii. Reorganizacja i uzyskanie znaczących przychodów z tytułu uruchomienia nowych technologii wpłyną na wzrost efektywności i uzyskanie przez Grupę Kapitałową bardzo wysokiej stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału.

------------------------------------------------------------------------ UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie Regulaminu Walnych Zgromadzeń

Działając na podstawie § 27 pkt 15 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1 1. Uchwala się Regulamin Walnych Zgromadzeń Mennicy Państwowej S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Obrad Walnych Zgromadzeń Mennicy Państwowej S.A.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wprowadzony uchwałą Regulamin ma zastosowanie do obrad walnych zgromadzeń akcjonariuszy odbywanych po dniu podjęcia uchwały. ----------------------------------------------------------------------- Załącznik do uchwały:

Regulamin Walnych Zgromadzeń Mennicy Państwowej S.A.

§1 1. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć właściciele akcji na okaziciela, którzy na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 3. Zarząd ma prawo zaprosić na obrady Walnego Zgromadzenia ekspertów.

§2 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej albo w razie ich nieobecności członek Rady Nadzorczej. 2. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej dla ustalania wyników wszystkich głosowań.

§3 1. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków. 2. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia trzech kandydatów. 3. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą osoby, na które oddano największą liczbę głosów. 4. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§4. 1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, w razie głosowania przy użyciu kart magnetycznych nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, ustalenie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu głosowania, Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania. 2. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§5 1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata. 2. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. 3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. Głosowanie to jest tajne.

§6 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. 2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: 1) czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad, 2) udzielanie głosu i odbieranie głosu, 3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, 4) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, 5) ogłaszanie wyników głosowań, 6) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

§7 1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów. Lista obecności winna być wyłożona podczas obrad Zgromadzenia. 2. Zastrzeżenia dotyczące braku wpisu na listę, o której mowa w ust. 1, lub wpisania nieprawdziwych danych są zgłaszane przez zainteresowanych Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§8 Po podpisaniu listy, o której mowa w §7 ust.1, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i przedstawia porządek obrad.

§9 Głosowania na Walnym Zgromadzeniach odbywają się w miarę możliwości z wykorzystaniem techniki komputerowej.

§10 1. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia. 2. Sekretarz Zgromadzenia sporządza dla potrzeb Spółki protokół z przebiegu Zgromadzenia. 3. Zarząd obowiązany jest zapewnić udział notariusza dla sporządzenia protokołu zgodnie z treścią art. 421 KSH.

§11 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. 2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

§12 1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielać głosu ekspertom. 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń na piśmie z podaniem imienia i nazwiska (firmy). 4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad, Przewodniczący może ograniczyć liczbę mówców.

§13 1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. 2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad, każdy akcjonariusz ma prawo do jednego 5- minutowego wystąpienia i 3- minutowej repliki po udzieleniu głosu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony czas wystąpienia. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego można odebrać głos.

§14 1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad. 2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Propozycje winny być podpisane przez akcjonariusza z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza.

§15 1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły. 2. W pierwszej kolejności podlegają głosowaniu zgłoszone projekty uchwał przedstawione przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, jeżeli zwołuje ona Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o postawieniu oznaczonej sprawy pod obrady Zgromadzenia przez uprawnionych akcjonariuszy, projekt zgłoszony przez te osoby. 3. Do czasu zarządzenia głosowania nad projektem uchwały, organ Spółki lub uprawniona osoba zgłaszająca projekt uchwały może wnieść do niego autopoprawki. Za projekt uchwały uważa się wówczas tekst z wprowadzonymi autopoprawkami. 4. Poprawki do wniosku głównego (projektu uchwały) głosuje się po głosowaniu nad wnioskiem głównym, chyba że głosowanie nad poprawkami stanie się bezprzedmiotowe. 5. W razie zgłoszenia kilku poprawek podlegają one głosowaniu w kolejności zgłoszenia, chyba że głosowanie nad kolejną poprawką stanie się bezprzedmiotowe.

§16 1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. 2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się w szczególności wnioski dotyczące: 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, 2) zamknięcia liczby mówców, 3) zarządzenia przerwy w obradach, 4) ograniczenia czasu wystąpień, 5) kolejności uchwalania wniosków. 3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden "za" a drugi "przeciwko" zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. 4. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego.

§17 1. Akcjonariusz ma prawo sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. O podtrzymaniu albo uchyleniu decyzji, o której mowa w ust.1, rozstrzyga Walne Zgromadzenie w drodze głosowania.

§18 1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej każdej nowej kadencji, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej, stosownie do postanowień statutu. 2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się ustnie do protokołu, wraz z krótkim jej uzasadnieniem. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę, jeżeli wyraził zgodę na kandydowanie. Zgoda może być wyrażona ustnie lub na piśmie przed zarządzeniem wyborów. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą. 3. Wybory Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym . Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy z kolei uzyskali największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, do ostatniego nieobjętego miejsca w Radzie Nadzorczej Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wtedy tę osobę, która otrzymała największą liczbę głosów. 4. Tryb przewidziany w ustępie 2 i 3 stosuje się przy wyborach nad wakującymi miejscami w Radzie Nadzorczej. 5. Postanowienia ust. 2-4 nie dotyczą wyboru członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie Spółki.

§19 1. Przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa do tworzenia przez akcjonariuszy grup. 2. Przewodniczący sporządza, po czym odczytuje listę grup, wymieniając liczbę akcjonariuszy w każdej grupie, łączną liczbę akcji i służących im głosów. 3. Listę grup Przewodniczący niezwłocznie podpisuje, stwierdzając następnie zdolność każdej grupy do wyboru członka Rady Nadzorczej poprzez zbadanie, czy dana grupa reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych na tym Walnym akcji przez liczbę wybieranych na tym Walnym członków Rady Nadzorczej. 4. Każda grupa zgłasza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia kandydatów na członka Rady Nadzorczej, który następnie zarządza głosowanie w grupie. Przepisy §18 ust. 2-3 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio przy wyborach w grupie.

§20 Walne zgromadzenie rozstrzyga o ewentualnej obecności dziennikarzy w trakcie jego obrad, a także o nagrywaniu lub filmowaniu przez nich obrad

§21 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie jego obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------

Data sporządzenia raportu: 20-06-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: TRANS UNIVERSAL POLAND S.A.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Mennica &lt;MNNP.WA> Raport bieżący nr 21/2002 - projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28... - część 2