Mennica <MNNP.WA> Raport bieżący nr 26/2003 - uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, nowi... - część 1

PAP
opublikowano: 24-06-2003, 17:04

Mennica <MNNP.WA> Raport bieżący nr 26/2003 - uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, nowi... - część 1 RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2003 - UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, NOWI CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ORAZ WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH POWYŻEJ 5% GŁOSÓW
Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości:
1. uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. w dniu 24 czerwca 2003 roku.
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2002 roku, w skład którego wchodzą:
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 282.575.398,95 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem 95/100);
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący:
· stratę brutto: 2.626.383,30 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy 30/100)
· stratę netto: 2.055.926,30 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć 30/100).
3. Informacja dodatkowa.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie - 2.928.610,16 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziesięć 16/100).
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.105.890,30 zł (słownie złotych: dziewięć milionów sto pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 30/100).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie pokrycia straty netto Mennicy Państwowej SA za rok 2002. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się pokrycie straty netto Mennicy Państwowej SA za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku w kwocie 2.055.926,30 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć 30/100) z kapitału zapasowego utworzonego w latach poprzednich.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2002 roku, w skład którego wchodzą:
1. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 309.561.063,50 zł (słownie złotych: trzysta dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy 50/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 5.655.954,32 zł (słownie złotych: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery 32/100);
3. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego na sumę 7.936.105,80 zł (słownie złotych: siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sto pięć 80/100);
4. informacja dodatkowa;
5. skonsolidowane sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej za 2002 rok;
6. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.179.204,67 zł (słownie złotych: trzynaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście cztery 67/100).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Pilitowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Pilitowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Krawczykowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Krawczykowi - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Biernackiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Biernackiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Grabarczukowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jackowi Grabarczukowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Nitkowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Pani Anetcie Jakubowskiej-Poznańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Anetcie Jakubowskiej - Poznańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 czerwca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Erykowi Karskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 28 czerwca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie uzupełnienia przedmiotu działalności i zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje:
§ 1.
Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki:
1. w §4 dodaje się punkt 65 w brzmieniu:
"65. Unieszkodliwianie odpadów (90.00.B)",
2. dotychczasowa treść §21 ust. 2 pkt 11) Statutu w brzmieniu:
"11)wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą",
otrzymuje nową, następującą treść:
"11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki za granicą",
3. w §21 ust. 2 Statutu dodaje się pkt 15), w następstwie czego dotychczasowa treść pkt. pkt. 15-17 oznaczona zostaje numerami 16-18:
"15) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, udzielanie pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi kredytami, udzielonymi pożyczkami, gwarancjami bankowymi i poręczeniami, przekracza 1/20 kapitału zakładowego Spółki,".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy.
---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad jego gospodarowania
Działając na podstawie art. 396 § 4 i § 5 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8, § 9 i § 27 pkt. 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§ 1 (UTWORZENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO NA WYPŁATY DYWIDENDY)
1. Tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki.
2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 tworzy się na okres trzech lat, z zastrzeżeniem, że środki zgromadzone na tym funduszu mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy najwcześniej w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003.
§ 2 (KAPITAŁ REZERWOWY NA WYPŁATY DYWIDENDY)
1. Wyraża się zgodę na przekazanie na kapitał, o którym mowa w § 1 ust. 1 Uchwały kwoty (45.864.356,05 zł), stanowiącej zysk Spółki za lata 1999 - 2001, przeznaczony mocą uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na kapitał zapasowy Spółki.
2. Na kwotę zysku Spółki, o którym mowa w ust. 1 składa się:
a) zysk Spółki za rok 1999 w kwocie (13.344.353,55 zł.) przekazany na kapitał zapasowy Spółki mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2000 roku,
b) część zysku Spółki za rok 2000 w kwocie (25.227.614,49 zł.) przekazana na kapitał zapasowy Spółki mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2001 roku, c) część zysku Spółki za rok 2001 w kwocie (7.292.388,01 zł.) przekazana na kapitał zapasowy Spółki mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2002 roku.
3. W związku z utworzeniem kapitału, o którym mowa w § 1 ust. 1 Uchwały i przekazaniem na ten kapitał środków, o których mowa w § 2 ust. 1 Uchwały obniża się kapitał zapasowy Spółki o kwotę (45.864.356,05 zł.)
§ 3 (ZASADY DYSPONOWANIA ŚRODKAMI KAPITAŁU REZERWOWEGO SPÓŁKI PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATY DYWIDENDY)
1. Środki z kapitału rezerwowego utworzonego niniejszą uchwałą mogą być przeznaczone wyłącznie na wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki.
2. Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym nie wykorzystane na wypłatę dywidendy w okresie funkcjonowania kapitału rezerwowego zostaną przekazane po tej dacie do kapitału zapasowego spółki.
3. O każdorazowym przeznaczeniu środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym przeznaczonym na wypłatę dywidendy decydować będzie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
§ 4 (WEJŚCIE W ŻYCIE)
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
------------------------------------------------- Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Działając na podstawie art. 393 pkt 4) k.s.h., art. 17 §2 k.s.h. oraz § 27 pkt. 7) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna:
§1.
Wyraża się zgodę na nabycie przez Mennicę Państwową S.A. od Mennicy Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:
1. prawa użytkowania wieczystego:
--------------------------------------- działki gruntu, położonej w Warszawie Białołęka przy ulicy Annopol nr 3, nr ewidencyjny działki 54/4 (pięćdziesiąt cztery łamane na cztery) w obrębie 144 (4-07-10), obszaru 8696 m2 (osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą KW 194452 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowanej budynkami: administracyjnym o kubaturze 12606 m3 (dwanaście tysięcy sześćset sześć metrów sześciennych) i ogólnej powierzchni użytkowej 4202 m2 (cztery tysiące dwieście dwa metry kwadratowe), jednokondygnacyjnym budynkiem o kubaturze 4638 m 3 (cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem metrów sześciennych) i ogólnej powierzchni użytkowej 1144 m2 (jeden tysiąc sto czterdzieści cztery metry kwadratowe) oraz jednokondygnacyjnym budynkiem o kubaturze 746 m3 (siedemset czterdzieści sześć metrów sześciennych) i ogólnej powierzchni użytkowej 207 m2 (dwieście siedem metrów kwadratowych), wraz z prawem własności wymienionych budynków, ----------------------------------------------- działki gruntu, położonej w Warszawie Białołęka przy ulicy Annopol nr 3, nr ewidencyjny działki 54/3 (pięćdziesiąt cztery łamane na trzy) w obrębie 144 (4-07-10), obszaru 17690 m2 (siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą KW 194453 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowanej budynkami: jednokondygnacyjnym ogólnej powierzchni użytkowej 305 m2 (trzysta pięć metrów kwadratowych), wiatą warsztatową ogólnej powierzchni użytkowej 320 m2 (trzysta dwadzieścia metrów kwadratowych), jednokondygnacyjnym ogólnej powierzchni użytkowej 735 m2 (siedemset trzydzieści pięć metrów kwadratowych), jednokondygnacyjnym ogólne j powierzchni użytkowej 590 m2 (pięćset dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych), jednokondygnacyjnym warsztatowym ogólnej powierzchni 1084 m 2 (jeden tysiąc osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe) oraz jednokondygnacyjnym ogólnej powierzchni użytkowej 49 m2 (czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych), wraz z prawem własności wymienionych budynków, ----------------------

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Mennica &lt;MNNP.WA&gt; Raport bieżący nr 26/2003 - uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, nowi... - część 1