Mennica <MNNP.WA> Raport bieżący nr 26/2003 - uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, nowi... - część 2

PAP
opublikowano: 24-06-2003, 17:04

Mennica <MNNP.WA> Raport bieżący nr 26/2003 - uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, nowi... - część 2 wartość łączna których to nieruchomości gruntowych i budynkowych ustalona została na kwotę 25.894.975,24 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze), --------------------
2. rzeczy ruchomych, stanowiących majątek trwały, o łącznej wartości ustalonej na kwotę 276.175,35 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy). ---------
3. nieruchomości położonych we wsi Jabłonna, Gmina Jabłonna, powiatu legionowskiego, województwa mazowieckiego, będących niezabudowanymi działkami gruntu, stanowiącymi przedmiot wieczystego użytkowania Mennicy Invest do dnia 19.01.2093r., dla których Sąd Rejonowy w Legionowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste:
----------------------------------- Kw nr IV 33600 - działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1449/126 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia sześć), obszaru 19 a 70 m2 (dziewiętnaście arów i siedemdziesiąt metrów kwadratowych), stanowiącej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego drogę wewnętrzną,
----------------------------------- Kw nr IV 33602 - nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1449/119 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dziewiętnaście), 1449/121 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia jeden) i 1449/124 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia cztery) łącznego obszaru 98 a 81 m2 (dziewięćdziesiąt osiem arów i osiemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), ------------------------------------- Kw nr IV 33603 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/127 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia siedem) obszaru 63 a 08 m2 (sześćdziesiąt trzy ary i osiem metrów kwadratowych),
----------------------- Kw nr IV 33604 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/128 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia osiem) obszaru 157 m2 (sto pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych),
-------------------------------------- Kw nr IV 33605 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/129 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia dziewięć) obszaru 3 a 57 m2 (trzy ary i pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych),
------------------------------------ Kw nr IV 33606 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/125 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia pięć) obszaru 6a 01 m2 (sześć arów i jeden metr kwadratowy), ------------------------------------------------------------ Kw nr IV 33607 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/123 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia trzy) obszaru 1a 67 m2 (jeden ar i sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych),
------------------------------------- Kw nr IV 33608 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/122 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia dwa) obszaru 45 m2 (czterdzieści pięć metrów kwadratowych), --------------------------------------------------------------- Kw nr IV 33609 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/120 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia) obszaru 35 m2 (trzydzieści pięć metrów kwadratowych),
o wartości ustalonej na kwotę 4.164.097,52 zł (cztery miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze), uwzględniającej przy tym wartość istniejącego projektu zagospodarowania terenu i projektów zamiennych budynków mieszkaniowych nr 1-19 na osiedlu "Rajska Jabłoń" w Jabłonnie, dz.nr 1449/81, realizowanego przez AW-PROJEKT Pracownia Projektowania i Realizacji Inwestycji. --------------------------------------------
4. Garaży:
-------------------------------------------------------------- wynoszący 67/95 (sześćdziesiąt siedem dziewięćdziesiątych piątych) części udział we współwłasności, objętego księgą wieczystą Kw 339540 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział VI Ksiąg Wieczystych, oznaczonego nr 6 samodzielnego lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego umiejscowionego w budynku wielorodzinnym oznaczonym numerem 9 (dziewięć) przy ulicy Skorochód - Majewskiego w m.st Warszawie (Gmina Warszawa), Dzielnicy Ochota, na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą Kw 203203, prowadzoną przez wymieniony Sąd, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 46/1 (czterdzieści sześć łamane przez jeden), obszaru 4600 m2 (cztery tysiące sześćset metrów kwadratowych), na poziomie -1 (minus jeden) budynku, o powierzchni ogólnej 1187,5 m2 (tysiąc sto osiemdziesiąt siedem i 50/100 metra kwadratowego), obejmującego łącznie 95 (dziewięćdziesiąt pięć) miejsc parkingowych, z których w wyłącznym posiadaniu i używaniu Mennicy Invest jest część lokalu stanowiąca miejsca parkingowe oznaczone numerami: 1, 3, 6 - 11, 15, 20 - 22, 26 - 27, 29, 31 - 39, 44 - 45, 48 - 51, 53 - 69, 72 - 78, 80 - 82, 85 - 89 i 91 - 95, wraz udziałem wynoszącym 0,1101 (tysiąc sto jeden dziesięciotysięcznych) części prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wzniesiony jest budynek, i w tym samym stosunku prawo własności wspólnych części budynku, to jest wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, ------------------------------------------------------------------------------- wynoszący 4/5 (cztery piąte) części udział w oznaczonym nr 2 (dwa) samodzielnym lokalu użytkowym - garażu pięciostanowiskowym umiejscowionym w budynku wielorodzinnym oznaczonym numerem 9 (dziewięć) przy ulicy Skorochód - Majewskiego w m.st Warszawie (Gmina Warszawa), Dzielnicy Ochota, na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą Kw 203203, prowadzoną przez wymieniony powyżej pod lit. i) Sąd, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 46/1 (czterdzieści sześć łamane przez jeden), obszaru 4600 m2 (cztery tysiące sześćset metrów kwadratowych), o powierzchni ogólnej 62,5 m2 (sześćdziesiąt dwa i jedna druga metra kwadratowego), i obejmujący łącznie 5 (pięć) miejsc parkingowych, z których w wyłącznym posiadaniu i używaniu Mennicy Invest jest część lokalu stanowiąca miejsca parkingowe (boksy garażowe) oznaczone następującymi numerami: 02, 03, 04, 05, z własnością którego związany jest udział wynoszący 0,007 (siedem tysięcznych) części prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wzniesiony jest budynek, i w tym samym stosunku prawo własności wspólnych części budynku, to jest wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, ----------------------------------------------- przedmiot własności Mennicy Invest samodzielnych lokali użytkowych - garaży umiejscowionych w budynkach wielomieszkaniowych we wsi Jabłonna, Gmina Jabłonna, powiat Legionowo, województwo mazowieckie, przy ulicy Jonatan nr 2 - oznaczonych nr 3 oraz nr 13 - 16, w budynku przy ulicy Jonatana nr 4 - oznaczonych nr 10 i 11 oraz w budynku przy ulicy Koszteli nr 1 oznaczonych nr 4 oraz 11 - 12, położonych na nieruchomości gruntowej, obszaru 12008 m2 (dwanaście tysięcy osiem metrów kwadratowych), stanowiącej oznaczone w ewidencji gruntów działki oznaczone numerami 1449/103, 1449/105, 1449/107, 1449/108, 1449/111, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw IV 33601, z własnością których to lokali związany jest udział wynoszący 0,0010 (jedna tysięczna) część prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wzniesione są budynki, i w tym samym stosunku prawo własności wspólnych części budynków, to jest wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, w odniesieniu do każdego z lokali, ---
o wartości ustalonej na kwotę 594.875 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), ------------------------------
5. Lokali Mieszkalnych - stanowiących:
---------------------------------------- 6 (sześć) samodzielnych lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 1104, 2102, 2108, 2402, 2508, 2710 o powierzchni użytkowej odpowiednio: 72,88 m2, 134,57 m2, 109,75 m2, 135,82 m2, 109,18 m2 i 66,79 m2, umiejscowionych w budynku wielorodzinnym oznaczonym numerem 9 (dziewięć) przy ulicy Skorochód - Majewskiego w m.st. Warszawie (Gmina Warszawa), Dzielnicy Ochota, na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą Kw 203203, prowadzoną przez wymieniony powyżej pod lit. d. i) Sąd, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 46/1 (czterdzieści sześć łamane przez jeden), obszaru 4600 m2 (cztery tysiące sześćset metrów kwadratowych), z własnością których to lokali mieszkalnych związany jest udział wynoszący 0,00581 (pięćset osiemdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych) części prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wzniesiony jest budynek, i w tym samym stosunku prawo własności wspólnych części budynku, to jest wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, --
o wartości ustalonej na kwotę 2.523.643,20 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy i dwadzieścia groszy).
§2. Nabycie przez Mennicę Państwową S.A. wskazanych w §1 nieruchomości i składników majątku trwałego nastąpi w rozliczeniu:
1) spłaty zobowiązań Mennicy Invest sp. z o.o. wobec Mennicy Państwowej S.A. z tytułu zawartych umów pożyczek i innych umów,
2) ceny nabycia w celu umorzenia przez Mennicę Invest sp. z o.o. udziałów własnych.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------------------------------------
Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A.
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia Zasad Ładu Korporacyjnego w MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A.
W związku z Uchwałą nr 58/952/2002 Rady Giełdy z dnia 16 października 2002 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego oraz wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 30 maja 2003 roku i opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1.
Zatwierdzić Zasady Ładu Korporacyjnego w MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2.
Zobowiązać do złożenia na ręce Prezesa Zarządu Spółki pisemnych oświadczeń o zapoznaniu się z Zasadami, o których mowa w §1, i zobowiązaniu do ich stosowania:
1) obecnych członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu - w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały,
2) nowo wybieranych członków Rady Nadzorczej i nowo powoływanych członków Zarządu - w terminie 14 dni od dnia wyboru lub powołania.
§3.
Zobowiązać Zarząd Spółki do przekazania Zasad, o których mowa w §1, do wiadomości publicznej oraz dokonania przeglądu wewnętrznych dokumentów normatywnych Spółki pod kątem ich ewentualnego dostosowania do tych Zasad i podjęcia stosownych działań dostosowawczych. §4.
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Radzie Nadzorczej Spółki.
§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.....................
Załącznik do uchwały:
ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO w MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A.
Zasady ogólne
Zasada/ Decyzja w sprawie stosowania /komentarz Spółki
I. Cel spółki/ Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników./ TAK
II. Rządy większości i ochrona mniejszości. Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości./ TAK
III. Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnieńWykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu./ TAK
IV. Kontrola sądowaOrgany spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa. TAK
V. Niezależność opinii zamawianych przez spółkęPrzy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań./ TAK
Dobre praktyki walnych zgromadzeń
1. Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu./ TAK/ Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. 2. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny./ TAK/ W przypadku, gdy żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku określonych spraw nie będzie zawierało uzasadnienia, niezależnie od wykonania obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie.Wszystkie materiały w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia udostępniane są w terminach wynikających z KSH.
3. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady./ TAK
4. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie./ TAK
5. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia./ TAK/ Do uczestnictwa przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymagane jest pełnomocnictwo w formie pisemnej udzielone przez akcjonariusza - osobę fizyczną lub podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza - osoby prawnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
6. Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia./ TAK
7. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych./ TAK
8. Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych . Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia./ TAK
9. Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki./ TAK
10. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki./ TAK 11. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów./ TAK
12. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw./ TAK
13. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw./ TAK
14. Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy./ TAK
15. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu./ TAK
16. Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia./ TAK/ Ponadto, Zarząd zapewnia możliwość skorzystania z pomocy prawnej podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdemu akcjonariuszowi, który zwróci się o taką pomoc.
17. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie./ TAK
Dobre praktyki rad nadzorczych
18. Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym spółki, udostępnianym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem./ TAK
19. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru./ TAK 20. a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki./ NIE/ Ze względu na obecną strukturę akcjonariatu Spółki, zapewniającą akcjonariuszom desygnowanie wszystkich członków Rady Nadzorczej, co umożliwia zabezpieczenie interesów wszystkich grup akcjonariuszy, w tym pracowników Spółki, mających prawo wyboru członków Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
21. Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki./ TAK

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane