Mieszko <MSZK.WA> Raport 15/2003 Treść Uchwał powziętych przez ZWZA 11 czerwca 2003

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO &quot; MIESZKO &quot; SPÓŁKA AKCYJNA
11-06-2003, 20:09

Mieszko <MSZK.WA> Raport 15/2003 Treść Uchwał powziętych przez ZWZA 11 czerwca 2003 RAPORT 15/2003 TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZA 11 CZERWCA 2003
Zarząd ZPC MIESZKO S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, powziętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dnu 11 czerwca 2003: UCHWAŁA Nr 1/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie:wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu
Działając na podstawie art. 409§1 k.s.h - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala : §1
Wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: pana Andrzeja Gajdzińskiego UCHWAŁA Nr 2/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A. Działając na podstawie art. 420§ 3 k.s.h -Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu uchwala: §1
Uchyla tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zgromadzenia §2
Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby :
1/ Małgorzatę Majer-Mielnik
2/ Martę Stojałowską
3/ Roberta Oślak UCHWAŁA Nr 3/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A.w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002r
Działając na podstawie §26 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt1 i art.395 §2pkt1 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002 uchwala. : §1
Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2002r- 31.12.2002r §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002r.
Działając na podstawie art. 382§3 w związku z art. 395 §2 pkt 1 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2002r uchwala. : §1
Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2002r- 31.12.2002r . §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 5/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki: bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2002r.
Działając na podstawie §26pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 par. 2 pkt 1 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy 2002r. uchwala. : §1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe ZPC MIESZKO S.A. w Raciborzu za rok obrotowy 2002 na które składaja się:
· wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
· bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 160.837 tysięcy złotych (słownie: sto sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych).
· rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.776 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
· zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.783 tysiące złotych (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
· rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.055 tysięcy złotych (słownie: jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), oraz:
· dodatkowe informacje i objaśnienia. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 6/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZPC MIESZKO S.A. za rok obrotowy 2002r.
Działając na podstawie §26pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 pkt par. 5 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy 2002r. uchwala. : §1
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPC MIESZKO S.A. w Raciborzu za rok obrotowy 2002 na które składaja się:
· wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
· skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.984 tysiące złotych (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
· skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.964 tysiące złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
· zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.254 tysiące złotych (słownie: czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
· skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.012 tysięcy złotych (słownie: jeden milion dwanaście tysięcy złotych),
· dodatkowe informacje i objaśnienia. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 7/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Gajdzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Z.P.C." Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r.
Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala : §1
Udzielić Panu Tomaszowi Gajdzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Wajcht absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r.
Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala : §1
Udzielić Panu Jarosławowi Wajcht absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Zarzyce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r.
Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala : §1
Udzielić Panu Tomaszowi Zarzyce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 10/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie : udzielenia Panu Andrzejowi Gajdzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r
Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : §1
Udzielić Panu Andrzejowi Gajdzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 11/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie : udzielenia Panu Leszkowi Muzyczyszyn absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r
Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : §1
Udzielić Panu Leszkowi Muzyczyszyn absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 12/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A.w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie : udzielenia Panu Andrzejowi Bartos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r
Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : §1
Udzielić Panu Andrzejowi Bartos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia
. UCHWAŁA Nr 13 /2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie : udzielenia Panu Rogerowi de Bazelaire absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r
Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : §1
Udzielić Panu Rogerowi de Bazelaire absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C." Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 14/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie : udzielenia Panu Robertowi Brzozie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r
Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : §1
Udzielić Panu Robertowi Brzozie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C." Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 15/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie : udzielenia Pani Zuzannie Szlapańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : §1
Udzielić Pani Zuzannie Szlapańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C." Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 16/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie : udzielenia Panu Wojciechowi Kossuth absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : §1
Udzielić Panu Wojciechowi Kossuth absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C." Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 17/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie : udzielenia Panu Mariuszowi Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r
Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : §1
Udzielić Panu Mariuszowi Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C." Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 18/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu.
w sprawie : udzielenia Panu Grzegorzowi Gońda absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r
Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : §1
Udzielić Panu Grzegorzowi Gońda absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C." Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r . §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 19/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy za 2002r
Działając na podstawie §26pkt 3 Statutu Spółki oraz art.395 §2pkt2 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat za rok obrotowy 2002r uchwala : §1
Zysk obrotowy za rok 2002r w kwocie 5.775.648,82 przeznaczyć na kapitał zapasowy. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 20/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji
Działając na podstawie par. 22 ust 2 pkt 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala: §1
Udzielić zgody na uruchomienie Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej 20.000.000 zł Na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały §2
Upoważnia się Zarząd spółki do realizacji emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do dokonywania zleceń poszczególnych emisji wraz z określeniem szczegółowych warunków emisji, tj. data emisji, data wykupu wielkość emisji, cena emisyjna obligacji, minimalna liczba obligacji, których subskrybowanie jest konieczne do dojścia danej emisji do skutku, oraz do dokonywania przydziału obligacji i innych czynności wymaganych obowiązującymi przepisami oraz Umową Programu Emisji Obligacji z dnia 04.06.2003 do przeprowadzenia emisji obligacji §3
Upoważnia się Credit Lyonnais Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do dokonywania w imieniu Emitenta ZPC Mieszko S.A. wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania obowiązków w/w Banku wynikających z umowy Programu Emisji Obligacji z dnia 04.06.2003 r. oraz powierza się w/w Bankowi czynności określone w/w Umową. §4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załacznik nr 1 do
Uchwały Nr 20/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji 1.Emisja obligacji nastąpi w drodze emisji prywatnej niepublicznej zgodnie z art. 9 Ustawy o Obligacjach , poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do nabywców w liczbie nie większej niż 300. Emisja nie podlega przepisom Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
2.Wartość Nominalna Programu Emisji Obligacji wynosi 20.000.000 ( słownie dwadzieścia milionów złotych), co oznacza że w żadnym dniu trwania Programu Emisji Obligacji łączne zobowiązania Spółki wynikające z emisji przedmiotowych obligacji nie będą wyższe niż 20.000.000 zł
3.Wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 PLN
4.Czas trwania programu emisji 3 lata
5.Okres zapadalności obligacji od 7 do 364 dni
6.Obligacje sprzedawane są z dyskontem. Cena emisyjna obligacji będzie podawana za każde 100 zł jej wartości nominalnej
7.Obligacje są niezabezpieczone
8.Cel emisji obligacji: przeznaczenie na bieżące finansowanie spółki
9.Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela
10.Na dzień podjęcia niniejszej uchwały stosunek wartości nominalnej Programu Emisji Obligacji do kapitałów własnych Emitenta wynosi 42%. UCHWAŁA Nr 21/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie: przyjęcia rezygnacji Roberta Brzozy z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki .
Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h oraz §12 pkt 2 i §26 pkt 5 Statutu Spółki- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala: §1 Przyjąć rezygnację Pana Roberta Brzozy z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 22/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie: powołania Bogny Sikorskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki .
Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h oraz §12 pkt 2 i §26 pkt 5 Statutu Spółki- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala: §1
Powołać Panią Bognę Sikorską na Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 11-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO &quot; MIESZKO &quot; SPÓŁKA AKCYJNA

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Mieszko &lt;MSZK.WA&gt; Raport 15/2003 Treść Uchwał powziętych przez ZWZA 11 czerwca 2003