Mieszko <MSZK.WA> Raport 5/2004 Treść Uchwał powziętych przez NWZA spólki w dniu 3 lutego 2004 rok. - część 2

Mieszko <MSZK.WA> Raport 5/2004 Treść Uchwał powziętych przez NWZA spólki w dniu 3 lutego 2004 rok. - część 2 w sprawie emisji obligacji imiennych Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa i akcji Spółki Serii F, G i H Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Wyłączenie prawa poboru obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz akcji Spółki Serii F, G i H umożliwi zaoferowanie ich członkom organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki, kluczowym dla realizacji strategii Spółki, w ramach Programu Opcji Menedżerskich. Program Opcji Menedżerskich służy stworzeniu dla członków organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki dodatkowej, długoterminowej motywacji w celu zapewnienia stałego wzrostu wartości Spółki. Prawo do subskrybowania akcji będzie mieć dla uprawnionych osób znaczenie motywacyjne, ściślej wiążąc ich długoterminowe dochody z wartością Spółki oraz zmianami kursu ceny akcji Spółki i spowoduje długoterminowe związanie ich ze Spółką, przyczyniając się tym samym do zwiększenia efektywności działania Spółki i wzrostu jej wyników finansowych. Z tych względów wyłączenie prawa poboru obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa oraz akcji Spółki Serii F, G i H leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji Serii F będzie równa średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki określonych zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z sesji giełdowych z trzech miesięcy przypadających bezpośrednio po dniu prawa poboru określonym w Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji Serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. Cena emisyjna akcji Spółki Serii G będzie równa kwocie stanowiącej iloczyn ceny emisyjnej akcji Spółki Serii F i współczynnika wynoszącego 1,25 (jeden i dwadzieścia pięć setnych). Cena emisyjna akcji Spółki Serii H będzie równa kwocie stanowiącej iloczyn ceny emisyjnej akcji Spółki Serii F i współczynnika wynoszącego 1,75 (jeden i siedemdziesiąt pięć setnych). Cena emisyjna obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C wynosi 1 grosz. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "MIESZKO" Spółka Akcyjna w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Serii F, G i H oraz zmian Statutu Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 433 § 2 i art. 448 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 6 Statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "MIESZKO" Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki emitowanych na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki ("Obligacje") oraz wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji Spółki Serii F, G i H podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.150.841 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści jeden) złotych, w drodze emisji: (a) 716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, (b) 716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja oraz (c) 716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja. 2. Emisja akcji Spółki Serii F, G i H przeznaczona jest dla członków organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki, uczestniczących w Programie Opcji Menedżerskich przeprowadzanym na podstawie Uchwały Nr l Rady Nadzorczej Spółki z dnia l w sprawie ustanowienia Programu Opcji Menedżerskich dla członków organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki i zgodnie z Regulaminem Programu Opcji, uchwalonym przez Radę Nadzorczą. § 2 1. Akcje Spółki Serii F będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Obligacji Serii A. 2. Akcje Spółki Serii G będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Obligacji Serii B. 3. Akcje Spółki Serii H będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Obligacji Serii C. 4. Prawo objęcia akcji będzie mogło być realizowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych w terminie 30 (trzydziestu) dni, od dnia w którym jakikolwiek podmiot, inny niż Central European Confectionary Holdings B.V. lub jego podmioty zależne lub dominujące (w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447, z późn. zm.) (zwanej dalej "Ustawą")), działający samodzielnie lub łącznie ze swoimi podmiotami zależnymi i dominującymi (w rozumieniu Ustawy) lub łącznie z podmiotami, z którymi łączy go porozumienie, o którym mowa w art. 158a ust. 3 pkt 1 Ustawy, nabędzie akcje Spółki uprawniające go do ponad 50 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 5. Akcje zostaną wydane obligatariuszom, którzy złożą oświadczenie o objęciu akcji w terminie, o którym mowa w ust. 4 i opłacą je w całości gotówką. § 3 Akcje Spółki Serii F, G i H będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza nie później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy. § 4 Wyłącza się w całości prawo poboru akcji Spółki Serii F, G i H w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały, a w szczególności do: a) ustalenia szczegółowych warunków przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji Spółki Serii F, G i H, w tym ustalenia miejsc i szczegółowych terminów przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji Spółki Serii F, G i H oraz wpłat na akcje, b) podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji, c) określenia wszystkich pozostałych warunków emisji akcji Spółki Serii F, G i H, które nie zostały wskazane w niniejszej uchwale, d) podjęcia wszelkich czynności związanych z wprowadzeniem akcji Spółki Serii F, G i H do publicznego obrotu oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 6 W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w Statucie Spółki dodaje się § 6 a w następującym brzmieniu: "§ 6 a Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2004 r. o kwotę 2.150.841 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści jeden) złotych, w drodze emisji: (a) 716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, (b) 716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja oraz (c) 716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3.02.2004 r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki." § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "MIESZKO" Spółka Akcyjna w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Serii F, G i H oraz zmian Statutu Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Wyłączenie prawa poboru akcji Spółki Serii F, G i H umożliwi zaoferowanie ich członkom organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki, kluczowym dla realizacji strategii Spółki, w ramach Programu Opcji Menedżerskich. Program Opcji Menedżerskich służy stworzeniu dla członków organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki dodatkowej, długoterminowej motywacji w celu zapewnienia stałego wzrostu wartości Spółki. Prawo do subskrybowania akcji będzie mieć dla uprawnionych osób znaczenie motywacyjne, ściślej wiążąc ich długoterminowe dochody z wartością Spółki oraz zmianami kursu ceny akcji Spółki i spowoduje długoterminowe związanie ich ze Spółką, przyczyniając się tym samym do zwiększenia efektywności działania Spółki i wzrostu jej wyników finansowych. Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji Spółki Serii F, G i H leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji Serii F będzie równa średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki określonych zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z sesji giełdowych z trzech miesięcy przypadających bezpośrednio po dniu prawa poboru określonym w Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji Serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. Cena emisyjna akcji Spółki Serii G będzie równa kwocie stanowiącej iloczyn ceny emisyjnej akcji Spółki Serii F i współczynnika wynoszącego 1,25 (jeden i dwadzieścia pięć setnych). Cena emisyjna akcji Spółki Serii H będzie równa kwocie stanowiącej iloczyn ceny emisyjnej akcji Spółki Serii F i współczynnika wynoszącego 1,75 (jeden i siedemdziesiąt pięć setnych). UCHWAŁA Nr 6/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 3 lutego 2004r w Raciborzu w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu. Działając na podstawie § 12 pkt. 2 statutu spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h -Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu uchwala: §1 Odwołać ze składu Rady Nadzorczej spółki pana Rogera de Bazelaire §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 7/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 3 lutego 2004r w Raciborzu w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu. Działając na podstawie § 12 pkt. 2 statutu spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h -Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu uchwala: §1 Powołać w skład Rady Nadzorczej spółki pana Janusz Heath §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 7/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 3 lutego 2004r. w Raciborzu w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu. Działając na podstawie § 12 pkt. 2 statutu spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h -Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu uchwala: §1 Powołać w skład Rady Nadzorczej spółki panią Dominike Kraśko §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "MIESZKO" Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zakłady Przemysłu Cukierniczego "MIESZKO" Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego wprowadzone zmiany. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 10/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu odbytego w dniu 3 lutego 2004r. w Raciborzu w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości. Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 .k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu uchwala : §1 Wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomości Spółki położonej w Raciborzu, przy ulicy Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Raciborzu prowadzi KW nr 30151- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Raciborzu, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi KW nr 35578, będącego dystrybutorem energii elektrycznej w rozumieniu prawa energetycznego - służebności gruntowej polegającej na prawie do przeprowadzania przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej oraz dostępu do tej sieci w celu dokonania przeglądu, kontroli, a także prac związanych z ich eksploatacją, remontami i modernizacją. §2 Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółki. Data sporządzenia raportu: 03-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ