Mieszko <MSZK.WA> Raport bieżący 33/2003 NWZA ZPC Mieszko SA

Mieszko <MSZK.WA> Raport bieżący 33/2003 NWZA ZPC Mieszko SA RAPORT BIEŻĄCY 33/2003 NWZA ZPC MIESZKO SA Zarząd Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Starowiejskiej 75, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000073310, działając na podstawie art. 398, 399 §1, 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18.3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 lutego 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Raciborzu, w siedzibie Spółki, przy ul. Starowiejskiej 75, o godz. 12.00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z prawem poboru oraz zmiany Statutu Spółki. (proponowany dzień prawa poboru - dzień NWZA) 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji Spółki Serii F, G i H. 8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G i H oraz zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na nieruchomości Spółki położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172 służebności gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr 35578, będącego zakładem energetycznym. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: § 6 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu: "§6 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.811.000,00 (sześć milionów osiemset jedenaście tysięcy) złotych i dzieli się na 6.811.000 (sześć milionów osiemset jedenaście tysięcy)akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, w tym: A) 3. 557.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B) 643.000 (sześćset czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, C) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, D) 1.111.000 (jeden milion sto jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D." otrzymuje brzmienie: "§ 6 ust 1Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 41.811.000,00 (czterdzieści jeden milionów osiemset jedenaście tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 41.811.000 (czterdzieści jeden milionów osiemset jedenaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, w tym: A) 3. 557.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B) 643.000 (sześćset czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, C) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, D) 1.111.000 (jeden milion sto jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, E) nie więcej niż 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E" Dodaje się §6a w brzmieniu: "§ 6.a Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3.lutego 2004 r. o kwotę 5.108.250 (pięć milionów sto osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych, w drodze emisji: (a) 1.702.750 (jeden milion siedemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, (b) 1.702.750 (jeden milion siedemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja oraz (c) 1.702.750 (jeden milion siedemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3.02.2004r r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki." Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, przy ul. Starowiejskiej 75, w Raciborzu, w sekretariacie Zarządu, w terminie do dnia 27.01.2004r do godziny 12.00, tj. co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wgląd w listę uprawnionych określają art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych. Data sporządzenia raportu: 24-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ