Milmet <MIME.WA> Powtórzenie RB nr 8 - Uchwały ZWZA z 18.06.2002r. - część 1

Fabryka Butli Techniczncych &amp;amp;amp;amp;quot;MILMET&amp;amp;amp;amp;quot; S.A.
opublikowano: 20-06-2002, 15:55

POWTÓRZENIE RB NR 8 - UCHWAŁY ZWZA Z 18.06.2002R.

Raport Bieżący Nr 8

Uchwała nr 2a, b, c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "MILMET" S. A. w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2002 rok w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Mariana Musiał, 2. Dorotę Midera, 3. Marka Kwaskiewicza.------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w trzech głosowaniach nad każdą z kandydatur z osobna, w głosowaniu tajnym i każdy kandydat został wybrany jednogłośnie głosami wszystkich obecnych akcjonariuszy.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "MILMET" S. A. w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2002 rok w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu Spółki, rachunków zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 2001 rok.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu za 2001 rok.

§ 2 Zatwierdza się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę: 64 064 372,14 zł (słownie: sześćdziesiątczterymilionysześćdziesiątczterytysiącetrzystasiedemdziesiątdwa złote czternaście groszy). 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący zysk netto w kwocie : 418 854,08 zł (słownie: czterystaosiemnaścietysięcyosiemsetpięćdziesiątcztery złote osiem groszy). 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 20010 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych na kwotę netto: 3 315 941,68 zł ( słownie: trzymilionytrzystapiętnaścietysięcydziewięćsetczterdzieścijedenzłotych sześćdziesiątosiem groszy). 4. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki w 2001 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta jednogłośnie głosami wszystkich obecnych akcjonariuszy w ilości 2.268.346.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "MILMET" S. A. w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2002 rok w sprawie: podziału zysku za 2001 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1

Zysk netto za rok 2001 w kwocie: 418 854,08zł (słownie: czterystaosiemnaścietysięcyosiemsetpięćdziesiątcztery złote osiem groszy). przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta przy czym za uchwałą oddano 2.235.696 głosów, przeciw 32.650 głosów.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "MILMET" S. A. w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2002 rok w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 Udziela się Członkom Zarządu Spółki Akcyjnej – Fabryka Butli Technicznych "Milmet" z siedzibą w Sosnowcu, w osobach: - Jerzy Kościelniak – Prezes Zarządu, - Andrzej Kwaśny – Członek Zarządu, - Jan Bartusik – Członek Zarządu. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdza, iż głosowanie odbyło się w następujący sposób: za udzieleniem absolutorium Jerzemu Kościelniak oddano 2.264.841 głosów, wstrzymało się 3.504, za udzieleniem absolutorium Andrzejowi Kwaśny oddano 2.263.645 głosów, wstrzymało się 4.701, za udzieleniem absolutorium Janowi Bartusik oddano 2.268.346 głosów, wobec czego Członkom Zarządu udzielono absolutorium.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "MILMET" S. A. w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2002 rok w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej – Fabryka Butli Technicznych "Milmet" z siedzibą w Sosnowcu, w osobach: Jan Světlik za okres od 24.05.2001 do 31.12.2001, Elwira Lewicka za okres od 24.05.2001 do 31.12.2001, Marek Pawlicki za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001, Václav Dostál /junior/ za okres od 24.05.2001 do 31.12.2001, Miloś Grěs za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001, Pavel Hosan za okres od 01.01.2001 do 24.05.2001, Anna Buza za okres od 01.01.2001 do 24.05.2001, Václav Dostál /senior/ za okres od 01.01.2001 do 24.05.2001, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania. Przewodniczący stwierdza, iż nad każdą z kandydatur do udzielenia absolutorium głosowano oddzielnie i w każdym głosowaniu za podjęciem, uchwały oddano 2.235.696 ważnych głosów, wstrzymało się 32.650 wobec czego Członkom Rady Nadzorczej udzielono absolutorium.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "MILMET" S. A. w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2002 rok w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki postanawia: powołać do składu Rady Nadzorczej: 1. Jana Světlik - za kandydaturą w głosowaniu tajnym oddano 2.235.696 głosów, wstrzymało się 32.650, 2. Jaromir Šiler - za kandydaturą w głosowaniu tajnym oddano 2.235.696 głosów, wstrzymało się 32.650, 3. Václav Dostál /junior/ - za kandydaturą w głosowaniu tajnym oddano 2.235.696 głosów, wstrzymało się 32.650, 4. Marek Pawlicki - za kandydaturą w głosowaniu tajnym oddano 2.235.696 głosów, wstrzymało się 32.650, 5. Elwira Lewicka - za kandydaturą w głosowaniu tajnym oddano 2.235.696 głosów, wstrzymało się 32.650. Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania. Przewodniczący stwierdza, że w powyższych głosowaniach powołano Radę Nadzorczą w nowym składzie.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "MILMET" S. A. w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2002 rok w sprawie: zmian w Statucie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FBT "MILMET" S.A. w Sosnowcu działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

W treści art. 7 Statutu Spółki dodaje się ust.3 w brzmieniu:

"Art.7.3. Koszty poniesione lub obciążające Spółkę w związku z jej utworzeniem ustalone na dzień zawiązania Spółki wynoszą 625 złotych ( słownie: sześćset dwadzieścia pięć złotych) pobranych tytułem opłat w akcie notarialnym".

§ 2.

Dotychczasowa treść art. 10 ust.1 i 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Art.10.1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.

4. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów odwołać Prezesa Zarządu, lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu".

§ 3.

Dotychczasowa treść art. 12 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a także dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu, otwiera je i prowadzi. § 4.

W dotychczasowym art. 13 Statutu Spółki dodaje się ust.3 następujący brzmieniu:

"Art.13.3 Do kompetencji Zarządu należy także nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości. Przed podjęciem tych czynności Zarząd obowiązany jest uzyskać opinię Rady Nadzorczej".

§ 5.

Dotychczasowa treść art.14 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Art.14.1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków ale jej skład nie może przekroczyć siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok".

§ 6.

Dotychczasowa treść art.17 ust.4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Art.17.4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość".

§ 7.

Dotychczasowa treść art.19 ust.2 pkt.6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Art.19.2. 6) Wyrażanie opinii w sprawie transakcji obejmujących zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia o wartości dwóch piątych aktywów netto Spółki.

§ 8.

Dotychczasowa treść art.20 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Art.20 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej na daną kadencję określa Walne Zgromadzenie".

§ 9.

Dotychczasowa treść art.23 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Art. 23. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w miejscu siedziby Spółki, względnie innej miejscowości wskazanej przez Zarząd o ile nie narusza to obowiązujących przepisów".

§ 10.

W art. 24 Statutu Spółki dodaje się ust.2 w następującym brzmieniu:

"Art.24.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów oddanych jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej".

§ 11.

Dotychczasowa treść art.25 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Art.25. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymaga:

1).Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 2).Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. 3).Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. 4).Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa. 5).Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 par. 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych. 6).Podwyższenie kapitału zakładowego".

§ 12.

W dotychczasowym Statucie Spółki dodaje się nowy art. o nr 26 w następującym brzmieniu:

Art.26. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością dwóch trzecich głosów wymaga zawarcie umowy o nabycie znacznego mienia określonego w art. 394 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem art.394 § 3 tegoż Kodeksu.

§ 13.

W nowym jednolitym tekście Statutu Spółki dotychczasowy art. 26 zostaje zastąpiony numeracją art.28 i otrzymuje brzmienie:

Art.28. 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

2. Tajne głosowanie należy zarządzić także na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

4. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym większością dwóch trzecich głosów.

§ 14.

W dotychczasowej treści Statutu Spółki dodaje się nowy art. 27 w brzmieniu:

"Art.27.1. Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie.

2.Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

3.Akcja może być umarzana w drodze jej nabycia przez Spółkę.

4.Akcje mogą być również umarzane bez zgody akcjonariuszy na następujących zasadach i w następującym trybie:

1).przymusowe umorzenie może nastąpić w wypadku powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w stosunku do indywidualnego akcjonariusza nie posiadającego więcej niż 5% kapitału w ogólnym kapitale zakładowym.

2).Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przymusowym umorzeniu wymaga podjęcia jej większością trzech czwartych głosów".

§ 15.

W nowym jednolitym tekście Statutu dotychczasowy art. 27 zastąpiony zostaje numeracją art.29.

§ 16.

W nowym jednolitym tekście Statutu dotychczasowy art. 28 zastąpiony zostaje numeracją art.30.

§ 17.

W nowym jednolitym tekście Statutu dotychczasowy art. 29 zastąpiony zostaje numeracją art.31.

§ 18.

W nowym jednolitym tekście Statutu dotychczasowy art. 30 zastąpiony zostaje numeracją art.32 i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Art.32. W ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdania z działalności Spółki w tym okresie". § 19.

W nowym jednolitym tekście Statutu dotychczasowy art. 31 zastąpiony zostaje numeracją art.33. § 20.

W dotychczasowej treści Statutu Spółki dodaje się nowy art. 34 w następującym brzmieniu:

"Art.34. Akcjonariusze obowiązani są do ponoszenia wszelkich obowiązków i świadczeń wskazanych w niniejszym statucie oraz innych przepisach prawa". Przewodniczŕcy stwierdza, ýe za uchwaůŕ oddano 1.477.783 gůosów, przeciw oddano 730.565, wstrzymaůo sić 32.650 i uchwaůa wobec braku wymaganej wićkszoúci ľ gůosów nie zostaůa podjćta.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "MILMET" S. A. w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2002 rok w sprawie: zmian w Statucie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FBT "MILMET" S.A. w Sosnowcu działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1.

W dotychczasowym art.1 Statutu Spółki dodaje się ust.2 w brzmieniu:

"Art.1.2. Założycielem FBT "MILMET" S.A. jest Skarb Państwa. Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa Państwowego Fabryka Łożysk Tocznych "Prema – Milmet" S.A. w Sosnowcu".

§ 2.

Dotychczasowa treść art. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Art.3. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa".

§ 3.

Dotychczasowa treść art. 4 ust.2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Art.4.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą".

§ 4.

Dotychczasowa treść art. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Art.6. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych – nr PKD 28.21.Z , 2. Produkcja kurków i zaworów – nr PKD 29.13.Z, 3. Dystrybucja energii elektrycznej – nr PKD 40.10.C, 4. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – nr PKD 51.57.Z, 5. Wynajem nieruchomości na własny rachunek – nr PKD 70.20.Z, 6. Produkcja narzędzi – nr PKD 28.62.Z, 7. Dystrybucja ciepła / pary wodnej i gorącej wody – nr PKD 40.30.B, 8. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody – nr PKD 41.00.B, 9. Pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana – nr PKD 74.84.B, 10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne - nr PKD 45.11.Z, 11. Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych – nr PKD 28.11.C, 12. Wynajem samochodów osobowych - nr PKD 71.10.Z, 13. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - nr PKD 51.52.Z, 14. Sprzątanie i czyszczenie obiektów - nr PKD 74.70.Z, 15. Działalność detektywistyczna i ochroniarska - nr PKD 74.60.Z".

§ 5.

Dotychczasowa treść art. 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.319.500 złotych ( słownie: sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych ) i dzieli się na 3.159.750 ( słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt ) akcji o wartości nominalnej 2 złote (słownie : dwa złote ) każda. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§ 6.

Dotychczasowa treść pkt.IV Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"IV. ORGANY SPÓŁKI"

§ 7.

W treści art.9 Statutu Spółki wyraz "władzami" zastępuje się wyrazem "organami".

§ 8.

W treści art.11 ust.1 Statutu Spółki wyraz "władz" zastępuje się wyrazem "organów".

§ 9.

Dotychczasowa treść art.14 ust.2 Statutu Spółki zostaje zastąpiona następującym zapisem o treści:

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Fabryka Butli Techniczncych &amp;amp;amp;amp;quot;MILMET&amp;amp;amp;amp;quot; S.A.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Milmet &lt;MIME.WA> Powtórzenie RB nr 8 - Uchwały ZWZA z 18.06.2002r. - część 1