Mitex <MITE.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 10.552 tys. zł

Mitex <MITE.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 10.552 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 07-01-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 252.315 258.032 603.651 640.370 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 9.123 20.947 21.338 49.502 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 241.096 251.828 570.795 622.873 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11.219 6.204 32.856 17.497 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 226.657 232.988 547.073 569.195 w tym: - od jednostek powiązanych 8.564 16.344 21.501 36.145 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 217.004 228.369 521.470 556.483 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9.653 4.619 25.603 12.712 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 25.658 25.044 56.578 71.175 IV. Koszty sprzedaży - - - - V. Koszty ogólnego zarządu 9.190 10.396 30.037 27.936 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 16.468 14.648 26.541 43.239 VII. Pozostałe przychody operacyjne 777 2.782 5.512 9.498 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 111 - 617 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 777 2.671 5.512 8.881 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2.603 950 8.287 11.904 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 - 10 - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1.719 - 5.989 - 3. Inne koszty operacyjne 880 950 2.288 11.904 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14.643 16.480 23.766 40.833 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3.406 860 10.294 6.892 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - 1 1 - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 2.546 860 4.069 3.580 - od jednostek powiązanych 296 181 996 707 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 860 - 6.225 3.312 XI. Koszty finansowe 2.956 4.930 9.900 13.928 1. Odsetki, w tym: 1.620 2.579 7.792 8.621 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - 400 - 2.400 4. Inne 1.336 1.951 2.108 2.907 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 15.093 12.410 24.160 33.797 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 15.093 12.410 24.160 33.797 XV. Podatek dochodowy 4.541 4.988 8.613 11.839 a) część bieżąca -167 5.286 2.369 2.348 b) część odroczona 4.708 -298 6.244 9.491 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 10.552 7.422 15.547 21.958 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) - - - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych - - - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: MITEX Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 29-10-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ