Mostostal Gdansk Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 506 tys. zł

Mostostal Gdansk Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 506 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 3 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 14-04-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 192 - 1.407 - materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 183 - 426 - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 171 - 1.375 - 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21 - 32 - II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 480 - 3.535 - w tym: - od jednostek powiązanych 20 - 47 - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 459 - 3.503 - 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 - 32 - III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) -288 - -2.128 - IV. Koszty sprzedaży - - - - V. Koszty ogólnego zarządu 151 - 3.757 - VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -439 - -5.885 - VII. Pozostałe przychody operacyjne 152 - 307 - 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 77 - 114 - 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 75 - 193 - VIII. Pozostałe koszty operacyjne 69 - 72 - 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 3. Inne koszty operacyjne 69 - 72 - IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -356 - -5.650 - (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 923 - 1.485 - 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 32 - 179 - - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 891 - 1.306 - XI. Koszty finansowe 64 - 616 - 1. Odsetki, w tym: 54 - 57 - - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 10 - 559 - XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 503 - -4.781 - XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 3 - 3 - 1. Zyski nadzwyczajne 14 - 14 - 2. Straty nadzwyczajne 11 - 11 - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 506 - -4.778 - XV. Podatek dochodowy - - - - a) część bieżąca - - - - b) część odroczona - - - - XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 506 - -4.778 - - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) - - - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych - - - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: MOSTOSTAL GDAŃSK Spółka Akcyjna w upadłości Data sporządzenia raportu: 13-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ