Mostostal Plock <MOPL.WA> Zysk netto w 4 kw. 2002 r. wyniósł 31 tys. zł

Mostostal Plock <MOPL.WA> Zysk netto w 4 kw. 2002 r. wyniósł 31 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2002 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2002 okres od 2001 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2002 do 01-10-2001 do 2002 okres od 2001 okres od 31-12-2002 31-12-2001 01-01-2002 do 01-01-2001 do 31-12-2002 31-12-2001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 21.921 30.163 77.221 98.609 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 236 1.388 2.953 5.134 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21.784 30.126 76.786 98.452 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 137 37 435 157 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 21.315 28.260 71.165 84.566 w tym: - od jednostek powiązanych 265 1.628 2.849 5.306 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 21.190 28.235 70.779 84.454 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 125 25 386 112 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 606 1.903 6.056 14.043 IV. Koszty sprzedaży 36 - 215 - V. Koszty ogólnego zarządu 2.314 3.102 9.320 12.725 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1.744 -1.199 -3.479 1.318 VII. Pozostałe przychody operacyjne 161 2.256 797 2.834 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 38 13 60 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 155 2.218 784 2.774 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 440 1.379 1.548 2.057 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 26 -214 638 325 3. Inne koszty operacyjne 414 1.593 910 1.732 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2.023 -322 -4.230 2.095 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 721 1.449 3.833 5.793 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 655 1.453 3.657 5.680 - od jednostek powiązanych 306 625 1.569 2.986 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 60 - 5. Inne 66 -4 116 113 XI. Koszty finansowe 12 -63 135 490 1. Odsetki, w tym: 1 69 68 70 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - -75 3 303 4. Inne 11 -57 64 117 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -1.314 1.190 -532 7.398 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -1.314 1.190 -532 7.398 XV. Podatek dochodowy -339 4 166 1.744 a) część bieżąca -278 108 95 1.903 b) część odroczona -61 -104 -182 -159 c) korekta podatku dotycząca 2001 r - - 253 - XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 31 222 32 31 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -944 1.408 -666 5.685 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -666 5.685 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.000.000 2.000.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,33 2,84 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA Data sporządzenia raportu: 11-12-2002

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ