Mostostal Siedl <MOSD.WA> Uchwały podjęte na NWZA w dniu 07.01.2004 r.

Mostostal Siedl <MOSD.WA> Uchwały podjęte na NWZA w dniu 07.01.2004 r. UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA W DNIU 07.01.2004 R. Raport bieżący Nr 1/2004 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. w sprawie połączenia z Polimex-Cekop S.A. oraz w sprawie zmian Statutu Mostostalu Siedlce S.A. 1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §33 ust. 1 lit (n) Statutu uchwala się połączenie Mostostal Siedlce Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, zwana dalej "Mostostal", z Polimex-Cekop Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046844, zwana dalej "Polimex", poprzez przeniesienie całego majątku Polimexu na Mostostal, w zamian za akcje, które Mostostal wyda akcjonariuszom przejmowanego Polimexu. 2. Zgodnie z art. 506 §4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan Połączenia Mostostalu z Polimex ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 165(1748) z dnia 26 sierpnia 2003 roku. 3. Kapitał zakładowy Mostostalu wskutek połączenia się z Polimexem podwyższony zostaje o kwotę 8.948.633 (słownie: osiem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy) złote w drodze emisji 8.948.633 (słownie: osiem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje serii F o nominalnej wartości 1 (słownie: jeden) złotych każda z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Polimexu (dalej "Emisja Połączeniowa"). 4. Wydanie akcji Emisji Połączeniowej nastąpi w stosunku wymiany (dalej "Parytet Wymiany"): w zamian za każdą 1 (jedną) akcję Polimexu - 0,37 (słownie: trzydzieści siedem setnych) akcji Mostostalu według stanu posiadania akcji Polimexu w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Mostostalu, który to dzień stanowić będzie dzień referencyjny (dalej "Dzień Referencyjny"). Jeżeli po zastosowaniu powyższego Parytetu Wymiany w stosunku do wszystkich akcji Polimexu posiadanych przez danego akcjonariusza Polimexu, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby akcji Mostostalu, wówczas liczba wydawanych mu akcji Mostostalu zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, oraz otrzyma on dopłatę gotówkową w wysokości równej iloczynowi tej niecałkowitej liczby akcji Mostostalu i ceny akcji Mostostalu ustalonej dla potrzeb dopłat ("Dopłata Gotówkowa"). Cena akcji Mostostalu ustalona dla potrzeb Dopłat Gotówkowych będzie równa średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Mostostalu z kolejnych 30 (trzydziestu) notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny. Upoważnia się Zarząd Mostostalu, wspólnie z Zarządem Polimexu, do określenia Dnia Referencyjnego. 5. Upoważnia się Zarząd Mostostalu do podjęcia wszelkich działań w celu przydzielenia tych akcji Emisji Połączeniowej, które nie zostały przydzielone w wyniku zastosowania zasad wydawania akcji, określonych w punkcie 4 powyżej, a w szczególności do zaoferowania tych akcji wybranemu podmiotowi nie będącemu akcjonariuszem Polimexu. 6. Akcje Emisji Połączeniowej będą uczestniczyć w podziale zysku na równi ze wszystkimi innymi akcjami Mostostalu począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r., tzn. za rok obrotowy 2003. 7. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód i zezwoleń. 8. Zgodnie z art. 506 §4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Mostostalu zawarte w projekcie załączonym do Planu Połączenia, udostępnione akcjonariuszom w trybie art. 505 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w następującym brzmieniu: (A) §1. otrzymuje następujące brzmienie: Firma Spółki brzmi: "Polimex Mostostal-Siedlce" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy "Polimex Mostostal-Siedlce" S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. (B) §2. otrzymuje następujące brzmienie: Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. (C) §7. otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności: 1. działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 11.20.Z) 2. wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa (PKD 14.11.Z) 3. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (kod PKD 28.11) 4. działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C) 5. produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 28.21.Z) 6. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary (poza kotłami centralnego ogrzewania na gorącą wodę) (PKD 28.30.B) 7. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (kod PKD 28.51) 8. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 29.11.B) 9. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (kod PKD 29.24.B) 10. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (kod PKD 29.40.B) 11. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (kod PKD 29.52.B) 12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (kod PKD 29.56.B) 13. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (kod PKD 31.10.B) 14. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (kod PKD 31.20.B) 15. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (kod PKD 31.62.B) 16. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (kod PKD 32.20.B) 17. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (kod PKD 32.30.B) 18. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających (PKD 35.11.B) 19. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.10. C) 20. dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B) 21. przygotowanie terenu pod budowę (kod PKD 45.1.) 22. wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części. Inżynieria lądowa (kod PKD 45.2.) 23. wykonywanie instalacji budowlanych (kod PKD 45.3.) 24. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (kod PKD 45.4.) 25. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11. Z) 26. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 45.12. Z) 27. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków ( PKD 45.21.A) 28. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (PKD 45.21.B) 29. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (PKD 45.21.D) 30. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.21.F) 31. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G) 32. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych ( PKD 45.22.Z) 33. budowa dróg kołowych i szynowych (PKD 45.23.A) 34. roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych (PKD 45.23.B) 35. budowa portów morskich (PKD 45.24.A) 36. budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24.B) 37. stawianie rusztowań (PKD 45.25.A) 38. roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B) 39. wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C) 40. wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D) 41. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.25.E) 42. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A) 43. wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B) 44. instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów (PKD 45.31.C) 45. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D) 46. wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z) 47. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A) 48. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.33.B) 49. wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C) 50. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.31.Z) 51. tynkowanie (PKD 45.41.Z) 52. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z) 53. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 45.43.A) 54. sztukatorstwo (PKD 45.43.B) 55. malowanie ( PKD 45.44.A) 56. szklenie (PKD 45.44.B) 57. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z) 58. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (kod PKD 45.50.Z) 59. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z) 60. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 51.13.Z) 61. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z) 62. działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 51.15.Z) 63. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z) 64. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z) 65. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z) 66. sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51 Z) 67. sprzedaż hurtowa metali i rud metali (kod PKD 51.52.Z) 68. sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B) 69. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (kod PKD 51.55.Z) 70. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (kod PKD 51.57.Z) 71. sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych (PKD 51.62.Z) 72. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (PKD 51.65.Z) 73. pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A) 74. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B) 75. świadczenie usług socjalnych (kod PKD 55.51.Z) 76. świadczenie usług sprzętowo-transportowych (kod PKD 60.24.) 77. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z) 78. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z) 79. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.11.Z) 80. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.12.Z) 81. wynajem nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.20.Z) 82. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (kod PKD 71.32.Z) 83. przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z) 84. działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z) 85. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z) 86. działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z) 87. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A) 88. działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z) 89. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (kod PKD 74.20.Z) 90. badania i analizy techniczne (kod PKD 74.30.Z) 91. rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu (PKD 74.50.A). (D) §9. otrzymuje następujące brzmienie 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.548.633 (słownie: osiemnaście milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy) złote i dzieli się na 54.778 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i 18.493.855 (słownie: osiemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. 2. Akcje pierwszej emisji są akcjami imiennymi zwykłymi serii A od numeru A 0000001 do numeru A 54.778 oraz akcjami na okaziciela zwykłymi serii A od numeru A 54.779 do numeru A 3535500. 3. Akcje drugiej emisji są akcjami na okaziciela zwykłymi serii B od numeru B 3535501 do numeru B 5656800 oraz akcjami na okaziciela zwykłymi serii C od numeru C 5656801 do numeru C 6000000. 4. Akcje trzeciej emisji na okaziciela zwykłymi serii D od numeru D 6000001 do numeru D 7200000. 5. Akcje czwartej emisji są akcjami na okaziciela zwykłymi serii E od numeru E 7200001 do numeru E 9600000. 6. Akcje piątej emisji są akcjami na okaziciela zwykłymi serii F od numeru F 9600001 do numeru F 18548633. (E) §23 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). (F) §27 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: Wysokość odpisów na kapitały i fundusze Spółki ustala Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie postanowień niniejszego statutu. (G) §33 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: (a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, (b) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (c) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty, (d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, (e) dokonywanie zmian w Statucie Spółki, (f) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, (g) tworzenie lub znoszenie oddziałów, (h) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, (i) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, (j) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, (k) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, (l) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, (m) ustalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, (n) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę i określenia warunków takiego umorzenia, (o) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatorów, (p) rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy." (H) §36. otrzymuje następujące brzmienie: 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. 2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. 4. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady. 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych. 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Spółki oraz żądania wyjaśnień od wszystkich jej pracowników. (I) §38. otrzymuje następujące brzmienie: Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty, 2. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalności Spółki, 3. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich - w imieniu Spółki - uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym również ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, 4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, 5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, 6. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia, 7. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki, 8. wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienie do innej Spółki, 9. wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki, 10. wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, 11. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, 12. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 13. zatwierdzanie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki, 14. zatwierdzanie półrocznych budżetów Spółki przed ich przyjęciem przez Zarząd oraz wszelkich odstępstw od nich. Półroczne budżety będą przygotowywane zgodnie z wytycznymi Rady Nadzorczej, 15. zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian, 16. wyrażanie zgody na zbycie akcji własnych Spółki oraz określanie warunków na jakich zbycie akcji własnych może zostać dokonane. 9. Zobowiązuje się Zarząd Mostostalu do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności do: 1) podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji Emisji Połączeniowej do publicznego obrotu oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 2) określenia, w porozumieniu z Zarządem Polimexu, szczegółowego trybu dokonania przydziału akcji Emisji Połączeniowej akcjonariuszom Polimexu oraz szczegółowych zasad i trybu Dopłat Gotówkowych - w terminie i w sposób, o których mowa w niniejszej uchwale, 3) zgłoszenia połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego, 4) wystąpienia niezwłocznie po zarejestrowaniu połączenia spółek i wykreśleniu Polimexu z Krajowego Rejestru Sądowego o przepisanie praw Polimexu ujawnionych w księgach wieczystych i rejestrach na Mostostal - stosownie do art. 494 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, 5) dokonania niezwłocznie po zarejestrowaniu połączenia spółek i wykreśleniu Polimexu z Krajowego Rejestru Sądowego ogłoszenia o połączeniu spółek - stosownie do art. 508 Kodeksu Spółek Handlowych. 10. Upoważnia się Radę Nadzorczą Mostostalu do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 NWZA Mostostalu Siedlce S.A. w dniu 07.01 2004 r. odwołało z członkowstwa w Radzie Nadzorczej spółki Kazimierza Klęka pełniącego funkcję prezesa RN. Uchwała Nr 3 NWZA Mostostalu Siedlce S.A. w dniu 07.01.2004 r. odwołalo z członkowstwa w Radzie Nadzorczej spółki Wojciecha Wilomskiego pełniącego funkcję wiceprezesa RN. Uchwała Nr 4 NWZA Mostostalu Siedlce S.A. w dniu 07.01.2004 r. z odwołało członkowstwa w Radzie Nadzorczej spółki Leszka Moskwiaka pełniącego funkcję sekretarza RN. Uchwała Nr 5 NWZA Mostostalu Siedlce S.A. w dniu 07.01.2004 r. z odwołało członkowstwa w Radzie Nadzorczej Krzysztofa Diducha (członek RN). Uchwała Nr 6 NWZA Mostostalu Siedlce S.A. w dniu 07.01.2004 r. z odwołało członkowstwa w Radzie Nadzorczej Bożenę Matuszkiewicz (członek RN). Uchwała Nr 7 NWZA Mostostalu Siedlce S.A. w dniu 07.01.2004 r. uchwaliło, że w skład Rady Nadzorczej spółki wchodzić będzie pięc osób. Uchwała Nr 8 NWZA Mostostalu Siedlce S.A. w dniu 07.01.2004 r. powołało do Rady Nadzorczej spółki Lecha Barszczewskiego. Uchwała Nr 9 NWZA Mostostalu Siedlce S.A. w dniu 07.01.2004 r. z powołało do Rady Nadzorczej spółki Jerzego Dobrosielskiego. Uchwała Nr 10 NWZA Mostostalu Siedlce S.A. w dniu 07.01.2004 r. z powołało do Rady Nadzorczej spółki Jerzego Gryczmana. Uchwała Nr 11 NWZA Mostostalu Siedlce S.A. w dniu 07.01.2004 r. z powołało do Rady Nadzorczej spółki Kazimierza Klęka. Uchwała Nr 12 NWZA Mostostalu Siedlce S.A. w dniu 07.01.2004 r. z powołało do Rady Nadzorczej spółki Leszka Moskwiaka. Przedstawiciele akcjonariuszy mniejszościowych zgłosili do protokołu sprzeciwy do wszyskich podjętych przez NWZA uchwał w dniu 07.01.2004 r. Zgodnie z Ustawą Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartosciowymi z 21.09.1997 r. Art. 148, pkt 3 zarząd Mostostalu Siedlce S.A. podaje wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5 proc. głosów na NWZA w dniu 07.01.2004 r. 1. Polimex-Cekop S.A. 4 799 999 sztuk akcji uprawniajacych do takiej samej liczby głosów, co stanowi 57,9 proc. kapitału reprezentowanego na NWZA w dniu 07.01.2004 r. 2. Polimex-Cekop Development S.A. 526 100 sztuk akcji, co stanowi 6,3 proc. kapitału reprezentowanego na NWZA w dniu 07.01.2003 r. W NWZA Mostostalu Siedlce S.A. w dniu 07.01.2004 r. uczetniczył kapitał akcyjny w wysokości 8 290 819 sztuk akcji, co stanowi 86,4 proc. ogólnego kapitału spółki. Data sporządzenia raportu: 07-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ