Mostostal Siedl <MOSD.WA> Uchwały podjęte na WZA 26.08.2003 r.

26-08-2003, 16:45

Mostostal Siedl <MOSD.WA> Uchwały podjęte na WZA 26.08.2003 r. UCHWAŁY PODJĘTE NA WZA 26.08.2003 R.
Raport bieżący Nr 25/2003 r.
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A.
z dnia 26.08.2003 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. sporządzonego na dzień 31.12. 2002 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 KSH oraz art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694)
p o s t a n a w i a:
§ 1.
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2002 r. w skład którego wchodzą :
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 318 883 tysięcy złotych.
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5 930 tysięcy złotych.
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego rachunek kwotę 7 431 tysięcy złotych.
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 026 tysięcy złotych.
5. informację dodatkową.
6. sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2002 rok.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce S.A.
z dnia 26.08.2003 r. w sprawie w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 KSH oraz §33 ust.1 lit. "c" Statutu Spółki
p o s t a n a w i a:
§ 1.
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych w wysokości: - 8 012 496,36 zł, wynikający z dokonania odpisu aktualizującego wartość majątku finansowego Spółki oraz korekty na nagrody jubileuszowe, pokryć z kapitału zapasowego MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
§ 3.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce S.A.
z dnia 26.08.2003 r.
w sprawie: zmian Statutu MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 KSH oraz § 33 ust. 1 lit. "e" Statutu Spółki postanawia:
§ 1.
W Statucie "Mostostal-Siedlce" S.A. wprowadzić następujące zmiany: 1. § 33 pkt. 1 lit. "b" Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium" zastąpić brzmieniem: "udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków".
2. § 38 pkt. 12 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: "wyrażenie zgody na nabycie, zbycie bądź ustanowienie zastawu na nieruchomości fabrycznej lub udziału w nieruchomości fabrycznej Spółki" zastąpić brzmieniem: "wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości".
3. § 43 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "w umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu tudzież w w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia" zastąpić brzmieniem: "w umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia".
4. § 46 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: samodzielnie - Prezes Zarządu lub działający dwaj członkowie Zarządu - Wiceprezesi albo działający łącznie jeden członek zarządu - Wiceprezes i prokurent lub pełnomocnik" zastąpić brzmieniem: "w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: samodzielnie - Prezes Zarządu lub działający łącznie dwaj członkowie Zarządu - Wiceprezesi albo działający łącznie jeden członek Zarządu - Wiceprezes i prokurent".
5. § 47 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "Członek Zarządu i Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz" zastąpić brzmieniem: "Członek Zarządu i Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik (spółki cywilnej lub spółki osobowej) albo członek organów spółki kapitałowej".
6. W § 9 pkt. 1, § 16 pkt. 1, § 32 pkt. 1 Statutu wyrazy "kapitał akcyjny" zastąpić wyrazami "kapitał zakładowy", w § 16 pkt. 3, § 23 pkt. 2, § 38 pkt. 13 Statutu wyrazy "kapitału akcyjnego" wyrazami "kapitału zakładowego".
7. W tytule rozdziału Statutu słowo "Władze" zastąpić słowem "Organy", w § 28 Statutu słowo "władzami" słowem "organami", w § 29 wyrazy "najwyższą władzą" wyrazami "najwyższym organem". § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce S.A.
z dnia 26.08.2003 r.
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 KSH
postanawia:
§ 1.
Upoważnić Radę Nadzorczą "Mostostal-Siedlce" S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany podjęte Uchwałą Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 26.08.2003 r. dotyczącą zmiany § 9, § 16, § 23, § 32, § 33, § 38, § 43, § 46, § 47.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce S.A.
z dnia 26.08.2003 r.
w sprawie: zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie § 33 ust. 1 lit. ł Statutu Spółki
postanawia: § 1.
W Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. wprowadzić następujące zmiany:
1. § 3 pkt. 3 Regulaminu o dotychczasowym brzmieniu: "zarządzanie przerw w obradach" zastąpić brzmieniem: "zarządzanie przerw technicznych w obradach".
2. Skreślić § 5 Regulaminu.
3. Zastąpić obecnie użyte w § 2 pkt. 1, § 4 pkt. 1, § 6 pkt. 1, § 6 pkt. 5 określenie "władze Spółki" zwrotem "organy Spółki" w odpowiednich przypadkach.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce S.A.
z dnia 26.08.2003 r.
w sprawie: zmian Regulaminu Rady Nadzorczej "Mostostal-Siedlce" S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie § 33 ust. 1 lit. i Statutu Spółki postanawia: § 1. W Regulaminie Rady Nadzorczej "Mostostal-Siedlce" S.A. wprowadzić następujące zmiany:
1. Zastąpić obecnie użyte w § 1 określenie "Kodeksu Handlowego" zwrotem "kodeksu spółek handlowych".
2. § 8 pkt. 3 Regulaminu o dotychczasowym brzmieniu: "protokóły podpisywane są przez Prezesa posiedzenia Rady i Sekretarza RN" zastąpić brzmieniem: "protokóły podpisywane są przez wszystkich członków Rady obecnych na jej posiedzeniu".
3. § 14 Regulaminu o dotychczasowym brzmieniu: "w umowach między Spółką, a Zarządem oraz w sporach między nimi RN reprezentuje Spółkę" zastąpić brzmieniem: "w umowach między Spółka, a członkiem Zarządu oraz w sporach między nimi RN reprezentuje Spółkę, o ile nie został powołany pełnomocnik uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce S.A.
z dnia 26.08.2003 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 34 Statutu Spółki
postanawia:
§ 1.
W związku ze złożoną rezygnacją odwołać w tajnym głosowaniu Pana Grzegorza Jagielskiego z członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
§ 2.
Zgodnie z protokółem Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej z Rady Nadzorczej odwołany został Pan Grzegorz Jagielski.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal-Siedlce S.A.
z dnia 26.08.2003 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 34 Statutu Spółki
postanawia:
§ 1.
W tajnym głosowaniu dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
§ 2.
Zgodnie z protokółem Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej do Rady Nadzorczej wszedł Leszek Moskwiak.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z Ustawą Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi z dnia 21.09.1997 r., Art.148, pkt 3, Zarząd Mostostalu Siedlce S.A.podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na WZA, które odbyło się 26.08.2003 r.
1. Polimex-Cekop S.A. 4 799 999 sztuk akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów, co stanowi 81,4 procent kapitału reprezentowanego na WZA w dniu 26.06.2003 r.
2.Polimex-Cekop Development Sp. z o.o. 526 100 sztuk akcji uprawniajacych do takiej samej liczby głosów, co stanowi 8,9 procent kapitału reprezentowanego na WZA w dniu 26.06.2003 r.
W WZA Mostostalu Siedlce S.A. w dniu 26.08.2003 r. uczestniczył kapitał akcyjny w wysokości
5 896 223 sztuk akcji, co stanowi 61,4 procent ogólnego kapitału spółki.
Data sporządzenia raportu: 26-08-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Mostostal Siedl &lt;MOSD.WA&gt; Uchwały podjęte na WZA 26.08.2003 r.