Mostostal Zabrze <MZAB.WA> Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca... - część 2

22-07-2003, 16:37

Mostostal Zabrze <MZAB.WA> Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca... - część 2 Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jackowi Czeladko (Czeladko) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 28 marca 2002 r. do dnia 18 października 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr 6d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Józefowi Kozdry (Kozdry) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 13 marca 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr 6e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Stanisławowi Leszczyńskiemu (Leszczyński) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 28 marca 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie: dalszego istnienia Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A.
Działając na podstawie § 21 pkt 14 Statutu Spółki oraz art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
W związku z faktem, że wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2002 strata netto w kwocie 127.730 tys. PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy) PLN, przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, która to suma wynosi 123.221 tys. PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy), wobec czego spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie zarówno dobro Spółki jak również gospodarczy interes Akcjonariuszy oraz zważywszy na okoliczności, o których mowa w § 2 Uchwały, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o kontynuowaniu działalności Spółki.
§ 2
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uwzględniając, że wobec znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej Mostostalu Zabrze - Holding S.A. w trakcie 2002 roku, na co w ocenie Zarządu wpływ miały przede wszystkim obiektywne czynniki makroekonomiczne, Zarząd Spółki w trosce o zachowanie istnienia Spółki oraz starając się pokonać kryzys płynnościowy złożył w marcu 2003 r. podanie o otwarcie postępowania układowego. Podejmując taką decyzję Zarząd przyjął założenie, że potencjał ekonomiczny oraz doświadczenie rynkowe, czyniące ze Spółki jednego z liderów rynku budowlanego wraz z kontynuacją działań Zarządu w zakresie restrukturyzacji finansowej, przy redukcji zadłużenia niezbędnej do utrzymania płynności finansowej i zrealizowania założeń umożliwiających wzrost sprzedaży i osiągnięcie zysku z działalności Spółki, dają realne szanse na wyjście z obecnych trudności istnienia przedsiębiorstwa, którego tradycje na rynku sięgają blisko 60 lat oraz posiadającego uznaną na całym świecie markę i stabilny portfel klientów.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wskazuje aby Zarząd podejmując działania mające na celu pozyskanie koniecznych środków finansowych rozpatrzył możliwość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnej emisji akcji oraz jednocześnie skorzystał ze wskazanego w § 9A Statutu Spółki upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o maksymalną kwotę nie przekraczającą 15.244.995 (piętnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) zł.
3. Mając na względzie powyższe okoliczności Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje za uzasadnione podjęcie decyzji o kontynuowaniu działalności Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie: pokrycia straty bilansowej netto za rok obrotowy 2002
Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Stratę netto Spółki za rok 2002 w kwocie 127.730 tys. PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy) postanawia się pokryć w pierwszej kolejności kapitałami własnymi do ich wysokości, a następnie wypracowanymi przyszłymi zyskami lub środkami z możliwej, przewidywanej emisji akcji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
§ 1
Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:
A. Dotychczasową treść § 22 w brzmieniu:
"1. Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wniosek w sprawach Spółki lub działalności Spółki powinni go uprzednio przedstawić na piśmie Zarządowi.
2. Wniosek zgłoszony co najmniej na 40 (czterdzieści) dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy przez akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego musi być uwzględniony w porządku obrad."
skreśla się w całości i wprowadza się nową treść § 22 o następującym brzmieniu:
"1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jak również umieszczania określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.".
B. Dodaje się nowy § 25A o następującym brzmieniu:
"1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.".
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, a skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu w niej określonych.
PROJEKT
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 430 § 4 w związku z art. 324 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769 z póź. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. postanawia zatwierdzić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dniu dzisiejszym na mocy Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2
Jednolity tekst Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 19 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1 Ustala się, że Rada Nadzorcza rozpoczynająca kadencję w dniu 30 lipca 2003 r. składa się z 5 (słownie: pięciu) członków. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych w ramach wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 lipca 2003 r. wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie: akceptacji stanowiska Zarządu Spółki dotyczącego wprowadzenia w Mostostalu Zabrze - Holding S.A. "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002 roku"
§ 1
Wobec nałożonego na Zarząd Spółki na podstawie przepisów Regulaminu Giełdy, odpowiednio do Uchwały Nr 58/952/2002 Rady Giełdy z dnia 16 października 2002 r. oraz Uchwały Nr 67/961/2002 Rady Giełdy z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Giełdy dotyczących zasad ładu korporacyjnego oraz Uchwały Nr 209/2002 Zarządu Giełdy z dnia 4 września 2002 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, obowiązku przekazania - w formie raportu bieżącego - oświadczenia dotyczącego przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Spółki oraz uwzględniając stanowisko Rady Nadzorczej Spółki wyrażone w uchwale nr 141/4/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie akceptacji stanowiska Zarządu Spółki dotyczącego wprowadzenia w Mostostal Zabrze - Holding S.A. "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002 roku" wyraża akceptację dla działań Zarządu mających na celu wprowadzenie w Mostostalu Zabrze - Holding S.A. wszystkich zasad ładu korporacyjnego zawartych z dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku", za wyjątkiem zasady nr 20 dotyczącej powoływania w skład Rady Nadzorczej członków niezależnych. Zasada nr 20 może zostać wprowadzona w Spółce w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r. o ile organy Spółki podejmą taką decyzję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić nowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2002 r.
§ 3
Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
§ 1
Działając na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. niniejszym postanawia uchwalić nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
§ 2
Traci moc Regulamin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2002 r.
§ 3
Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie: roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Członków Zarządu kadencji 1998 -2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 9 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 29 października 2002 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. niniejszym uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. po zapoznaniu się z ekspertyzą w kwestii wyrządzenia Spółce szkody działaniem lub zaniechaniem przez członków Zarządu Mostostal Zabrze - Holding S.A. w osobach: Ryszard Dereń, Janusz Kolbuszewski, Ryszard Sanocki, Edwin Szenkelbach, sprawujących swe funkcje w latach 1998-2001, stanowiącymi naruszenie przepisów prawa albo Statutu Spółki, przedstawioną przez Kancelarię Radców Prawnych "Oleś & Rodzynkiewicz" s.c. z siedzibą w Krakowie, która na potrzeby przygotowania zakresu techniczno-ekonomicznego ekspertyzy współpracowała z firmą "AMS" Ekspertyzy i Wyceny z siedzibą w Katowicach, na rzecz której działali dr inż. Winicjusz Krotla rzeczoznawca ds. budownictwa, biegły sądowy oraz mgr inż. Mirosław Faska rzeczoznawca ds. budownictwa, biegły sądowy, sporządzoną zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 października 2002 roku w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Członków Zarządu kadencji 1998 - 2001, uznaje uzyskane informacje i wnioski końcowe ekspertyzy za uzasadniające odstąpienie od czynności mających na celu wystąpienie przez Spółkę przeciw wyżej wymienionym byłym Członkom Zarządu z roszczeniami cywilnoprawnymi o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Data sporządzenia raportu: 22-07-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Mostostal Zabrze &lt;MZAB.WA&gt; Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca... - część 2