MPEC Wroclaw <MPEC.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 9.989 tys. zł

MPEC Wroclaw <MPEC.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 9.989 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 98.550 103.586 292.479 280.665 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 177 169 748 734 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36.461 36.650 110.543 106.293 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 62.119 66.936 181.936 174.372 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 88.176 91.222 270.467 258.131 w tym: - od jednostek powiązanych 3.662 3.915 13.569 13.562 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26.752 25.221 92.249 86.945 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 61.424 66.001 178.218 171.186 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 10.374 12.364 22.012 22.534 IV. Koszty sprzedaży 788 769 3.054 2.905 V. Koszty ogólnego zarządu 5.273 5.047 19.704 19.512 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4.313 6.548 -746 117 VII. Pozostałe przychody operacyjne 7.857 5.358 18.683 8.710 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 17 56 - 116 2. Dotacje 148 166 571 634 3. Inne przychody operacyjne 7.692 5.136 18.112 7.960 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3.962 6.987 11.347 8.609 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 11 - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 3. Inne koszty operacyjne 3.962 6.987 11.336 8.609 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8.208 4.919 6.590 218 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1.854 1.184 7.419 4.200 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 1.854 1.184 6.608 4.200 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 810 - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne - - 1 - XI. Koszty finansowe 940 619 4.443 2.499 1. Odsetki, w tym: 236 613 1.904 2.493 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 704 6 2.539 6 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 9.122 5.484 9.566 1.919 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 - -2 -26 1. Zyski nadzwyczajne 7 - 13 2 2. Straty nadzwyczajne 7 - 15 28 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 9.122 5.484 9.564 1.893 XV. Podatek dochodowy -867 3.575 117 -691 a) część bieżąca - - - - b) część odroczona -867 3.575 117 -691 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 9.989 1.909 9.447 2.584 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 9.447 2.584 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 50.598.400 50.598.400 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,05 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 16-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ