MSWiA ws. majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa oraz Stoczni Gdynia

DI
opublikowano: 12-10-2009, 17:33

Komunikat MSWiA:

W dniu 5 czerwca 2009 r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynął wniosek Fundacji Stichting Particulier Fonds Greenrights z siedzibą w Curaçao (Antyle Holenderskie) o wydanie zezwolenia na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących składniki majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. oraz Stoczni Gdynia S.A.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest wydawane jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej ani Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przypadku gruntów rolnych (brak gruntów rolnych w przedmiotowej sprawie). Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest m.in. osoba prawna mająca siedzibę za granicą.

Stwierdzone wstępnie braki zostały stronie wskazane w wezwaniu z 9 czerwca 2009 r. i dotyczyły dokumentów rejestrowych Wnioskodawcy (nie przedłożono tłumaczeń przysięgłych, niektóre z przedłożonych dokumentów stanowiły nieuwierzytelnione kopie), brak było tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa, a także dokumentów dotyczących nieruchomości Stoczni Gdynia S.A., w szczególności wypisów z rejestru gruntów wraz z wyrysami z map ewidencyjnych oraz wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenia o braku planu.

Doprecyzowania wymagało także ustalenie kwestii okoliczności potwierdzających więzi Wnioskodawcy z Polską. Strona uzupełniła częściowo materiał dowodowy w sprawie. W dniu 10 czerwca 2009 r. skierowano do strony kolejne wezwanie do uzupełnienia dotyczące w szczególności przedłożenia uwierzytelnionej kopii wraz z tłumaczeniem przysięgłym gwarancji bankowej wystawionej przez Quatar Islamic Bank oraz dokumentów dotyczących nieruchomości Stocznia Gdynia S.A. Kolejne wezwania do uzupełnienia przez stronę dokumentów wystosowano 16, 18, 23, 24 czerwca 2009 r. Odnosiły się one w szczególności do nieścisłości związanych z dokumentami dotyczącymi nieruchomości Stoczni Gdynia S.A. Strona stopniowo do wezwań organu i bez zbędnej zwłoki uzupełniła wszystkie braki w materiale dowodowym. Przedłożono m.in. dokumenty potwierdzające więzi z Polską tj. umowę nabycia przez wnioskodawcę udziałów EUROMOS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz EURO RUSZTOWANIA - GRUPA STOCZNI GDYNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Dodatkowo wnioskodawca zadeklarował utworzenie na terytorium Polski jednoosobowej spółki akcyjnej w celu podjęcia działalności operacyjnej na bazie nabywanego majątku stoczni. Tym samym zostały zgromadzone wszystkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy wskazane w ustawie i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 94, poz. 925 z późn. zm.).

Należy zauważyć, iż w toku przeprowadzonego postępowania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ustalił, iż spełniona została również przesłanka konieczna do wydania zezwolenia tj. Zarządca Kompensacji obu Stoczni w warunkowych umowach sprzedaży z 28 maja 2009 r. zawartych w formie aktów notarialnych wyraził wolę zbycia nieruchomości na rzecz wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 1a ustawy zezwolenie jest wydawane jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa oraz cudzoziemiec wykaże, iż zachodzą okoliczności potwierdzające więzi z Polską.

Wypełniając dyspozycję wskazanych wyżej przepisów oraz stosownie do art. 2 ustawy w dniu 9 czerwca 2009 r. wystąpiono o zajęcie stanowiska w sprawie w terminie nie późniejszym niż do 19 czerwca 2009 r. do: Agencji Wywiadu, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Andrzeja Parafianowicza, Ministra Skarbu Państwa. W dniu 10 czerwca 2009 r. wystąpiono o zajęcie stanowiska do Pana Jacka Dominika Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w terminie nie dłuższym niż do 19 czerwca 2009 r., Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (której przekazano akta sprawy) w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia oraz na podstawie art. 1 ust. 1a ustawy do Ministra Obrony Narodowej, któremu przysługuje prawo do zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia.

W toku postępowania z Departamentem Zezwoleń i Koncesji MSWiA kontaktował się przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. która przejawiła zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem sprawy ze względu na przedłużenie postępowania kompensacyjnego przez Komisję Europejską do 30 czerwca 2009 r. co potwierdza pismo Prezesa ARP z 23 czerwca 2009 r. przedłożone do akt sprawy. Odpowiedź od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Andrzeja Parafianowicza tj. pismo z 9 czerwca 2009 r. wpłynęło do MSWiA 15 czerwca 2009 r. Odpowiedź od Ministra Skarbu Państwa tj. pismo z 15 czerwca 2009 r. wpłynęło do MSWiA 17 czerwca 2009 r. Odpowiedź od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika tj. pismo z 19 czerwca 2009 r. wpłynęło 22 czerwca 2009 r. (faks wpłynął 19 czerwca 2009 r.) - w piśmie nie zgłoszono uwag dotyczących przekazanych dokumentów gwarancji bankowych. Stanowisko ABW z 16 czerwca 2009 r. wpłynęło 17 czerwca 2009 r. Agencja Wywiadu nie ustosunkowała się pisemnie do wystąpienia, co zgodnie z pouczeniem zawartym w wystąpieniu do AW równoznaczne było z brakiem zastrzeżeń (stanowisko to zostało potwierdzone telefonicznie). MON nie skorzystał z prawa zgłoszenia sprzeciwu.

Wskazane wyżej organy opiniujące nie zgłosiły zastrzeżeń co do przedmiotowej transakcji, a strona jak wskazano wyżej przedłożyła wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy. W związku z powyższym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdził, iż spełnione zostały wszelkie przesłanki warunkujące wydanie zezwolenia i decyzją nr 395/09 z 25 czerwca 2009 r. zezwolił wnioskodawcy na nabycie nieruchomości stanowiących składniki majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. i Stoczni Gdynia S.A.

Zezwolenie na nabycie nieruchomości nie przesądza o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca oraz nie przenosi praw do nieruchomości, a jedynie stanowi warunek konieczny do zawarcia przez cudzoziemca umowy w formie aktu notarialnego, której przedmiotem będzie nabycie nieruchomości objętej zezwoleniem.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane