Muza <MUZA.WA> Korekta Noty nr 5F skonsolidowanego raportu rocznego za 2002 r.

Muza <MUZA.WA> Korekta Noty nr 5F skonsolidowanego raportu rocznego za 2002 r. KOREKTA NOTY NR 5F SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2002 R. Raport bieżący nr 2/2004 Zarząd MUZA SA w nawiązaniu do przesłanego raportu za rocznego za 2002 rok przekazuje poprawioną Notę 5F - Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - cd. Poprawione dane dotyczą spółki WKRA SA. W nocie tej popełniony został błąd nieumyślny wynikający z niedokonania aktualizacji danych z identycznej noty ze sprawozdania jednostkowego MUZA SA za rok 2002 przekazanego w dniu 9 kwietnia 2003 roku. Dane tam zamieszczone pochodzą z wersji sprawozdania jednostkowego WKRA SA otrzymanej przez spółkę w trakcie sporządzania jednostkowego raportu rocznego. Różnice ze sprawozdaniami ostatecznymi WKRA SA wynikają ze zmian dokonanych w trakcie badania przez biegłego rewidenta odbywającego się po przesłaniu przez MUZA SA jednostkowego raportu rocznego za rok 2002. Pozostałe składniki skonsolidowanego raportu za 2002 rok nie ulegają zmianie. Sprawozdania skonsolidowane zostały sporządzone na podstawie właściwych danych i przedstawiają prawidłowo i rzetelnie wyniki skonsolidowane MUZA SA co zostało potwierdzone opinią biegłego rewidenta. NOTA 5F - UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. a b c d e f g h Polska Dystrybucja Książki S.A. -961 7 000 40 -8 002 -5 718 -2 284 Muza Marketing Sp. z o.o. 24 4 13 3 3 Muza Szkolna Sp. z o.o. -2 268 4 500 -6 768 -5 012 -1 756 Polska Grupa Wydawnicza S.A. 90 500 -375 -35 -35 Wkra S.A. -17 897 242 8 346 -26 486 -16 851 -16 490 Euromedia TV Sp. z o.o. 1 475 40 0 1 435 14 a i j k l m n o p q r PDK S.A. 1 008 1 008 29 29 57 Muza Marketing Sp.z oo. 589 589 60 613 1 451 Muza Szkolna Sp. z o.o. 4 258 4 258 50 50 1 990 819 PGW S.A. 8 8 90 Wkra S.A. 41 535 100 40 388 2 928 2 928 23 638 53 945 Euromedia TV Sp. z o.o. 203 203 449 449 1 679 3 736 Kolumna: a - nazwa jednostki b - kapitał własny jednostki c - kapitał zakładowy d - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) e - kapitał zapasowy f - pozostały kapitał własny g - zysk (strata) z lat ubiegłych h - zysk (strata) netto i - zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki j - zobowiązania długoterminowe k - zobowiązania krotkoterminowe l - należności jednostki m - należności długoterminowe n - należności krótkoterminowe o - aktywa jednostki razem p - przychody ze sprzedaży q - nieopłacona przez emitenta wartość udziałów/ akcji w jednostce r - otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy Data sporządzenia raportu: 30-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ