Naftobudowa <NAFW.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 91 tys. zł

Naftobudowa <NAFW.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 91 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2002 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 24.830 26.899 96.020 117.582 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3.081 8.393 9.389 8.400 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24.378 25.293 95.008 115.671 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 452 1.606 1.012 1.911 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 20.533 26.820 84.663 109.942 w tym: - od jednostek powiązanych 1.851 1.758 7.391 10.274 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20.009 25.511 83.675 108.310 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 524 1.309 988 1.632 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 4.297 79 11.357 7.640 IV. Koszty sprzedaży - - - - V. Koszty ogólnego zarządu 1.950 2.518 7.163 9.425 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2.347 -2.439 4.194 -1.785 VII. Pozostałe przychody operacyjne 863 3.757 4.314 10.191 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 78 -227 1.072 3.625 2. Dotacje 6 6 22 22 3. Inne przychody operacyjne 779 3.978 3.220 6.544 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2.838 3.604 6.493 9.595 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1.981 2.540 3.454 5.552 3. Inne koszty operacyjne 857 1.064 3.039 4.043 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 372 -2.286 2.015 -1.189 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1.134 -1.329 10.724 4.291 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2 351 351 221 - od jednostek powiązanych - - 345 220 2. Odsetki, w tym: -26 226 630 395 - od jednostek powiązanych - -7 - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 -6 5.549 623 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 1.158 -1.549 4.194 3.052 XI. Koszty finansowe 671 5.589 3.495 11.978 1. Odsetki, w tym: 273 2.175 2.704 6.591 - dla jednostek powiązanych 27 15 27 15 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji 124 4.657 277 4.925 4. Inne 274 -1.243 514 462 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 835 -9.204 9.244 -8.876 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1 -8 58 27 1. Zyski nadzwyczajne 1 18 61 69 2. Straty nadzwyczajne - 26 3 42 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 836 -9.212 9.302 -8.849 XV. Podatek dochodowy 923 -1.782 1.958 -1.885 a) część bieżąca 90 -20 90 -11 b) część odroczona 833 -1.762 1.868 -1.874 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 4 - 14 - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -91 -7.430 7.330 -6.964 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 7.330 -6.964 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.903.203 2.903.203 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,53 -2,40 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Naftobudowa Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 04-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ