Naftobudowa <NAFW.WA> Treść projektów uchwał na WZA Naftobudowy S.A. - część 3

opublikowano: 17-06-2003, 12:45

Naftobudowa <NAFW.WA> Treść projektów uchwał na WZA Naftobudowy S.A. - część 3 Kraków, 10 czerwca 2003 r.
Rada Nadzorcza
Spółki Naftobudowa S.A.
1. Przewodniczący Konrad JASKÓŁA .........................................
2. Zastępca Przewodniczącego Grzegorz SZKOPEK .........................................
3. Sekretarz Grażyna KOWALCZUK .........................................
4. Wojciech WILOMSKI ........................................
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Naftobudowa S.A. w Krakowie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowy S.A. dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2002 o treści:
Rada Nadzorcza działając na podstawie § 16 Statutu Spółki oraz § 8 ustęp 2 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. obejmującego:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 113.030 tysięcy złotych;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.859 tysięcy złotych;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.343 tysięcy złotych;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.519 tysięcy złotych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2002.
Badanie sprawozdania finansowego za 2002 rok przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, firmę BDO Polska Sp. z o.o. stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 76 poz. 694 z 2002 roku),
Podmiot badający skonsolidowane sprawozdanie zgłosił następujące zastrzeżenie:
"W 2002 roku podmiot dominujący utworzył aktyw na odroczony podatek dochodowy od straty podatkowej poniesionej w poprzednich latach w kwocie 4.700 tys. zł. Wartość aktywowanej straty podatkowej wynosi 1.269 tys. zł, co wpłynęło na poprawę wyniku finansowego grupy kapitałowej. Podmiot dominujący zamierza uzyskać w 2003 roku dochód podatkowy ze sprzedaży aktywów trwałych, zakładając ceny sprzedaży na poziomie trzykrotnie przewyższającym ich wartość bilansową. Prawo podatkowe dopuszcza możliwość jednorazowego odliczenia 50% straty podatkowej w jednym roku obrotowym. Podmiot dominujący nie przedłożył badającemu budżetów podatkowych na kolejne lata obrotowe, co powoduje niepewność w zakresie możliwości odliczenia całej straty podatkowej."
Pomimo ww. zastrzeżenia podmiot badający uznał, że zbadane skonsolidowane sprawozdanie, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne w opinii biegłego rewidenta:
§ przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2002 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku,
§ sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie, a w szczególności w rozdziale 6, zasadami rachunkowości oraz przepisami wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz.U. Nr 152,poz.1729),
§ jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania skonsolidowanego przepisami prawa obowiązującymi grupę kapitałową.
§ jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje finansowe, pochodzące ze zbadanego sprawozdania skonsolidowanego są z nim zgodne.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku zostało sporządzone zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 139 poz. 1569).
1. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy weszły następujące spółki:
a. Jednostka dominująca - Naftobudowa S.A.
b. Spółki zależne: .
i. Montonaft
ii. Nafto Plan
iii. Naftoremont
iv. Nafto-Tur
v. Naftotechnika
vi. Naftobudowa 2
c. Spółki stowarzyszone: Naftobudowa Gorlice Sp. z o.o. w Gorlicach
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2001 rok uzyskało opinię z badania, z objaśnieniem następującej treści:
a. sprawozdanie finansowe jednej spółki zależnej było badane przez inny niż BDO podmiot uprawniony, sprawozdania finansowe czterech jednostek zależnych, zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, nie podlegały badaniu.
Udział tych sprawozdań w sumie bilansowej wynosi odpowiednio 5,8% i 11,4%, natomiast w wyniku finansowym wykazanym w skonsolidowanym sprawozdaniu 19,3% i 12,9%.
b. kontynuowanie działalności gospodarczej grupy w obecnym składzie w znacznym stopniu zależy od sanacji sytuacji finansowej spółek zarówno dominującej jak i zależnych. Pierwsze kroki w kierunku uporządkowania sytuacji finansowej zostały podjęte przez podmiot dominujący, który czyni starania w kierunku zamiany kredytów krótkoterminowych na średnioterminowe w celu rozłożenia kosztów obsługi zadłużenia w czasie.
c. Poprawa sytuacji finansowej podmiotów zależnych w dużym stopniu zależy od utrzymania płynności podmiotu dominującego, na którym ciąży obowiązek podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółek zależnych wykazujących straty przekraczające połowę kapitału zakładowego.
Rada Nadzorcza przeanalizowała raport białego rewidenta oraz dokonała analizy podstawowy wielkości ekonomicznych uzyskanych przez Grupę Kapitałową:
1. W porównaniu do 2001 roku suma bilansowa zmniejszyła się o 12.849 tys. zł.
2. Ujemny kapitał pracujący zmniejszył się o 2.825 tys. zł.
3. Aktywa netto zmniejszyły się o 2.343 tys. zł.
4. Zmiana stanu kapitałów przedstawia się następująco:
a. strata bieżącego roku (2.859)
b. korekty kapitału przedstawione w załączniku nr 1 do raportu 516
5. Udział kapitału obcego w finansowaniu działalności grupy utrzymuje się na poziomie ubiegłego roku i wynosi 80%.
6. Koszty finansowania obcym kapitałem mają odzwierciedlenie w wyniku finansowym grupy w postaci znacznych obciążeń kosztami odsetek, kosztami sądowymi oraz egzekucyjnymi.
7. W 2002 roku Grupa Kapitałowa Naftobudowa odnotowała spadek zarówno przychodów jak i kosztów operacyjnych o około 5%.
8. Uzyskano dodatni wynik na działalności operacyjnej w wysokości 665 tys. zł, jednak niższy w porównaniu z 2001 rokiem o 1.283 tys. zł.
9. Dodatni wynik działalności operacyjnej roku został obniżony o ujemne skutki na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej.
10. Strata na pozostałej działalności operacyjnej to w szczególności skutek odpisów aktualizujących wartość należności w kwocie 5.827 tys. zł, utworzonych rezerw na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) w kwocie 1.270 tys. zł, poniesionych kosztów sądowych i egzekucyjnych w kwocie 2 956 tys. zł. 11. Ujemny wynik na działalności finansowej to w szczególności koszty obsługi kapitału obcego w postaci otrzymanych kredytów i nieterminowo regulowanych zobowiązań.
12. W rezultacie zaistniałych zdarzeń gospodarczych grupa poniosła stratę na działalności gospodarczej w wysokości 4.234 tys. zł.
13. Rentowność brutto sprzedaży spadła z 13% w 2001 roku do 11,2% w 2002 roku.
14. Wskaźniki płynności utrzymują się na poziomie zbliżonym do stanu z 2001 roku i kształtują poniżej poziomu uznawanego za zadawalający. Nie występuje zjawisko trwałego zaprzestania regulowania zobowiązań. Grupa jest w stanie regulować swoje zobowiązania na poziomie kapitału natomiast nie generuje nadwyżki środków niezbędnych na spłatę odsetek od zobowiązań
15. W związku z przejściowym różnicami między wykazaną w sprawozdaniu wartością rachunkową aktywów i pasywów a ich wartością podatkową grupa uzyskała dochód podatkowy w kwocie 4.951 tys. zł, w tym: podmiot dominujący 1.736 tys. zł, Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. 3.213 tys. zł. Po odliczeniu straty podatkowej za 2001 roku w wysokości 486 tys. zł w przypadku podmiotu dominującego i ulg w Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. zobowiązanie podatkowe w kwocie 939 tys. zł pogłębiło wysokość poniesionej straty na działalności gospodarczej.
Jednocześnie grupa utworzyła aktywa na odroczony podatek dochodowy w kwocie 2.010 tys. zł na występujące różnice przejściowe, które pomniejszyły wysokość obciążenia wyniku finansowego podatkiem dochodowym. W efekcie wpływ podatku dochodowego na wynik finansowy brutto jest dodatni i wynosi 1.071 tys. zł, a strata netto stanowi kwotę 2.859 tys. zł. Aktywa na odroczony podatek dochodowy w kwocie 2.010 tys. zł dotyczą przede wszystkim aktywu utworzonego od straty podatkowej poniesionej w poprzednich latach przez podmiot dominujący w kwocie 4.700 zł. Wartość aktywowanej straty podatkowej wynosi 1.269 tys. zł. Podmiot dominujący zakłada w kolejnych latach dochód podatkowy, który zamierza uzyskać na sprzedaży niefinansowych oraz finansowych aktywów trwałych zakładając ceny sprzedaży na poziomie trzykrotnie wyższym od ich wartości bilansowej.
Proces restrukturyzacji grupy kapitałowej rozpoczął się w 2001 roku od restrukturyzacji zadłużenia podmiotu dominującego wobec banków poprzez zamianę kredytów krótkoterminowych na średnioterminowe. Proces ten był kontynuowany w 2002 roku. Naftobudowa S.A. sprzedała nieruchomości w Krakowie a wpływy uzyskane ze sprzedaży przeznaczono na spłatę zadłużenia wobec kredytodawców.
Jednocześnie podmiot dominujący dokapitalizował spółki zależne poprzez wydanie nowych udziałów, które zostały pokryte aportem w postaci rzeczowego majątku trwałego i obrotowego. Podwyższenie kapitału nastąpiło w Naftobudowa 2 Sp. z o.o. o 1.628 tys. zł, Montonaft Sp. z o.o. o 1.883 tys. zł.
Restrukturyzację zadłużenia wobec wierzycieli rozpoczęto w 2002 roku. Dnia 23 grudnia 2002 roku, podmiot dominujący złożył w sądzie wniosek o otwarcie postępowania układowego z wierzycielami. Otwarcie postępowania układowego nastąpiło w dniu 25 marca 2003 roku.
Dnia 7 listopada 2002 roku otwarto postępowanie układowe z wierzycielami Montonaft Sp. z o.o. w Jedliczu, który jednocześnie przystąpił do programu restrukturyzacji zadłużenia wobec budżetu.
Dnia 28 lutego 2003 roku otwarto postępowanie układowe z wierzycielami Naftobudowy 2 Sp. z o.o. w Jaśle. W ocenie biegłego rewidenta osiągnięte wyniki jak i ogólna sytuacja finansowa grupy nie wskazują na zagrożenie kontynuacji działalności pod warunkiem zawarcia układu z wierzycielami, konsekwentnej windykacji należności i dostosowania kosztów stałych do uzyskiwanych przychodów.
Rada Nadzorcza przeanalizowała dokumentację przedstawioną przez Zarząd ustosunkowującą się do treści zastrzeżenia wniesionego przez biegłego rewidenta w zakresie utworzenia aktywu na podatek dochodowy. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej budżet podatkowy, 20którym uwzględniono sprzedaż aktywu trwałego i który uprawdopodobnia wykorzystanie 50% utworzonego aktywu w roku 2003. Zarząd przedstawił również materiały, które wskazują możliwość wypracowania zysku podatkowego w latach następnych. W ocenie Rady Nadzorczej decyzja Zarządu w analizowanym zakresie jest obarczona pewnym ryzykiem wynikającym z samego faktu prognozowania. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości prezentowane materiały.
Rada Nadzorcza dokonała również badania sprawozdania Zarządu z działania Grupy Kapitałowej w roku 2002. Rok 2002 był najtrudniejszym rokiem dla Grupy Kapitałowej, dlatego Rada Nadzorcza szczególnie wnikliwie przeanalizowała "Przewidywane zamierzenia i rozwój Grupy Kapitałowej w następnych latach" dokonując oceny wyselekcjonowanych przez Zarząd priorytetowych kierunków działania04208/52***/ 2003 roku priorytetem dla Zarządu Naftobudowy S.A. jest doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami przez Spółki oraz pozyskanie środków na:
§ funkcjonowanie Spółek w zakresie bieżącej działalności produkcyjnej
§ regulowanie zobowiązań objętych układem z wierzycielami
§ spłatę wysokich i kosztownych kredytów bankowych.
W 2003 roku Zarząd przewiduje między innymi:
§ dalsze konsekwentne realizowanie procesu restrukturyzacji Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym programów racjonalizacji zatrudnienia, rezygnacji ze zbędnego majątku, ostrą walkę o obniżkę kosztów własnych,
§ doprowadzenie kosztów ogólnego zarządu do niezbędnego minimum, adekwatnego do rozmiarów prowadzonej działalności i struktury organizacyjnej, poprzez dalszą ich redukcję o minimum 20% w stosunku do poziomu roku 2002,
§ przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży majątku trwałego na redukcję zadłużenia kredytowego, co pozwoli na zmniejszenie kosztów obsługi - odsetek
W ocenie Rady Nadzorczej konsekwentna realizacja założeń winna uzdrowić sytuację w Grupie Kapitałowej i stworzyć warunki do powrotu spółek Grupy do czołówki krajowych firm.
Rada Nadzorcza, opierając się na przywołanej powyżej opinii biegłego rewidenta, jak również na ustaleniach własnych stwierdza, że zarówno Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jak i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2002, prawidłowo i rzetelnie odzwierciedlają sytuację majątkową i finansową Spółki, istotę prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, jak i jej wyniki w roku 2002.
Rada Nadzorcza po przeprowadzonych badaniach i analizach postanawia
- rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2002 Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2002.
Kraków, 10 czerwca 2003
Rada Nadzorcza
Spółki Naftobudowa S.A.
1. Przewodniczący Konrad JASKÓŁA .........................................
2. Zastępca Przewodniczącego Grzegorz SZKOPEK .........................................
3. Sekretarz Grażyna KOWALCZUK ......................................... 4. Wojciech WILOMSKI ........................................
Z uwagi na to, iż w raportach okresowych z dnia 2 i 10 czerwca 2002r. przekazano przez Spółkę do publicznej wiadomości:
1) sprawozdania Zarządu Naftobudowa S.A. z działalności Naftobudowa S.A. i grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. w 2002r.
2) sprawozdania finansowe jednostkowe Naftobudowa S.A. i skonsolidowane grupy kapitałowej Naftobudowa S.A.za rok obrotowy 2002.
3) opinie i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2002,
w treści niniejszego raportu bieżącego nie uwzględniono w/w załączników. Załącznikiem nr 1 - do Uchwały WZA Naftobudowa S.A. Nr 21 z dnia 26 czerwca 2003r. jest tekst dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku", który jest powszechnie znany i upubliczniony w związku z powyższym nie został zamieszczony w treści przedmiotowego raportu bieżącego.
Data sporządzenia raportu: 17-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Naftobudowa &lt;NAFW.WA&gt; Treść projektów uchwał na WZA Naftobudowy S.A. - część 3