NBP: Synteza sierpniowego Raportu o inflacji

31-08-2004, 09:28

Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawił we wtorek raport o inflacji oraz – po raz pierwszy - projekcję inflacji. Konferencja prasowa, na której zostanie on omówiony, odbędzie się o 12.00.

Poniżej przedstawiamy zawartą w ‘Raporcie o inflacji. Sierpień 2004’ jego syntezę.

„W okresie, jaki upłynął od publikacji ostatniego Raportu o inflacji, roczne tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych znacząco się zwiększyło, osiągając w lipcu br. 4,6% i znacznie przekraczając górną granicę przyjętych przez RPP odchyleń od celu inflacyjnego. Jednocześnie w tym okresie istotnie zwiększyły się wszystkie miary inflacji bazowej. Przyspieszenie inflacji wynikało przede wszystkim ze wzrostu cen żywności wskutek wzmożonego popytu zewnętrznego. W pierwszych miesiącach członkostwa w Unii Europejskiej rosnąca presja na wzrost cen wynikała też m.in. ze zmian mechanizmów regulacyjnych, w szczególności ze zmian stawek VAT i akcyzy. Dodatkowo nasiliły ją wzrosty cen surowców na rynkach światowych, przede wszystkim ropy naftowej. Wzrostowi wszystkich miar inflacji, jaki nastąpił od kwietnia br., towarzyszyło znaczące zwiększenie oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych, przedsiębiorców i handlowców.

W analizowanym okresie w gospodarce światowej utrzymywało się ożywienie, a dane napływające z polskiej gospodarki potwierdzały jej wysokie tempo wzrostu. Według wstępnych szacunków NBP w II kwartale br. PKB zwiększył się o ok. 6%. Badania koniunktury wskazywały na kontynuację tendencji wzrostowych w przyszłości. Jednakże wysokiemu tempu wzrostu gospodarczego towarzyszyła niepewność dotycząca trwałości obserwowanego ożywienia gospodarczego. Rosnącym wskaźnikom wyprzedzającym inwestycji towarzyszył spadek kredytów dla przedsiębiorstw, a wysokiemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych - głęboki spadek produkcji budowlanej. Dane GUS o wzroście inwestycji i poprawie wyników finansowych przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2004 r. istotnie zmniejszyły skalę tej niepewności.

Rada Polityki Pieniężnej uznała, że znaczny wzrost oczekiwań inflacyjnych w warunkach silnego ożywienia gospodarczego wymaga wyższego poziomu stóp procentowych, by zapewnić stabilność cen w średnim okresie. Dążąc do tego, aby wzrost inflacji miał charakter przejściowy, Rada trzykrotnie podwyższyła podstawowe stopy NBP . odpowiednio o 0,5 pkt. proc. w czerwcu, 0,25 pkt. proc. w lipcu i 0,5 pkt. proc. w sierpniu, utrzymując restrykcyjne nastawienie w polityce pieniężnej. Biorąc pod uwagę niepewność dotyczącą trwałości negatywnych wstrząsów podażowych, stopnia przełożenia obecnej presji inflacyjnej na wzrost płac i cen w przyszłości oraz trwałości obserwowanego w ostatnich miesiącach znacznego umocnienia kursu złotego, Rada uznała, że proces podnoszenia stóp procentowych powinien przebiegać stopniowo.

Łączna skala wzrostu stóp procentowych od czerwca do sierpnia br. stanowiła wypadkową oceny zagrożeń inflacyjnych wynikających ze wzrostu oczekiwań inflacyjnych, oceny natury wstrząsów prowadzących do wzrostu inflacji i oceny trwałości obserwowanego ożywienia gospodarczego. W sierpniu istotny wpływ na skalę podwyżki stóp procentowych miały wyniki przedstawionej w Raporcie projekcji inflacji oraz rosnące ryzyko pojawienia się presji płacowej wywołanej oczekiwaniami inflacyjnymi.

Opracowana w NBP projekcja inflacji przy założeniu stałych stóp procentowych, nieuwzględniająca podwyżki stóp procentowych NBP w sierpniu br., przewiduje, że dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie nadal rosła w okresie najbliższych trzech kwartałów. Nastąpi to wskutek jednoczesnego oddziaływania negatywnych wstrząsów podażowych, wysokiego tempa wzrostu cen ropy naftowej i żywności - oraz trwającego ożywienia gospodarczego. Przy relatywnie niskiej dynamice potencjalnego PKB wysokie tempo wzrostu gospodarczego będzie przyczyną stopniowego narastania presji inflacyjnej. Spadek inflacji rozpocznie się w 2005 r., gdy . zgodnie z ocenami ekspertów wstrząsy podażowe zaczną stopniowo wygasać. W scenariuszu stałych stóp procentowych obniżenie inflacji będzie jednak procesem powolnym, a jej powrót do górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego nastąpi dopiero w 2006 r. Zgodnie z projekcją, przy założeniu stałych stóp procentowych, prawdopodobieństwo utrzymania się inflacji powyżej celu inflacyjnego 2,5% w latach 2005-2006 jest wyższe niż prawdopodobieństwo tego, że inflacja znajdzie się poniżej celu”.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / NBP: Synteza sierpniowego Raportu o inflacji