Netia <NTIA.WA> Wysokość kapitału zakładowego w dniu 1 grudnia 2003 roku

Netia <NTIA.WA> Wysokość kapitału zakładowego w dniu 1 grudnia 2003 roku WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W DNIU 1 GRUDNIA 2003 ROKU RAPORT BIEŻĄCY NR 119/2003 Zarząd Netii S.A. (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że: I. Kapitał zakładowy. W dniu 1 grudnia 2003 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 344.393.550 (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) złotych i dzielił się na 344.393.550 (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, dających łącznie 344.393.550 (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Wniosek o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym ("KRS") wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki został zgłoszony w dniu 8 grudnia 2003 roku. II. Liczba wykonanych warrantów. Do dnia 1 grudnia 2003 roku Spółka wyemitowała ogółem 348.338 akcji na okaziciela serii J w związku z wykonaniem przez posiadaczy ogółem 220.717 dwuletnich warrantów subskrypcyjnych oraz 127.621 trzyletnich warrantów subskrypcyjnych Spółki w okresie do dnia 1 grudnia 2003 roku włącznie. Cena emisyjna każdej akcji serii J wynosi 2,53 złotego. Na każdą akcję serii J przypada jeden głos na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Akcje serii J są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") pod wspólnym kodem z akcjami pozostałych serii Spółki: PLNETIA00014. Wykonanie warrantów subskrypcyjnych nastąpiło zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale III prospektu emisyjnego Spółki z dnia 17 kwietnia 2002 r. udostępnionego do publicznej wiadomości w dniu 2 grudnia 2002 r. wraz ze zmianami udostępnionymi do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2003 r. ("Prospekt") na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 kwietnia 2002 roku w sprawie emisji obligacji I, II i III serii z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii J i K (por. raport bieżący Nr 043/2002 z dnia 4 kwietnia 2002 roku). III. Liczba pozostałych warrantów. W związku z powyższym w dniu 2 grudnia 2003 roku w obrocie na GPW znajdowało się: a) 32.203.504 dwuletnie warranty subskrypcyjne, oznaczone kodem NETPPO2, uprawniające ich posiadaczy do nabycia Akcji Serii J Spółki do dnia 29 kwietnia 2005 r. oraz b) 32.296.600 trzyletnich warrantów subskrypcyjnych, oznaczonych kodem NETPPO3, uprawniających ich posiadaczy do nabycia Akcji Serii J Spółki do dnia 29 kwietnia 2006 r. IV. Aktualizacja informacji o kapitale zakładowym w KRS. Aktualne informacje o bieżącej wysokości kapitału zakładowego Spółki są cały czas dostępne za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na stronie internetowej Spółki (www.inwestor.netia.pl). Wysokość kapitału zakładowego Spółki ujawniona obecnie w KRS w kwocie 344.393.130 złotych odzwierciedla stan na 1 listopada 2003 roku i zostanie zmieniona po rozpatrzeniu wniosku Spółki, o którym mowa w punkcie I. niniejszego raportu. NINIEJSZY RAPORT JEST ZGODNY Z ZASADAMI INFORMOWANIA O WYKONANIU PRAW Z WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH PRZYJĘTYMI PRZEZ SPÓŁKĘ (RAPORT BIEŻĄCY NR 090/2003 Z DNIA 16 LIPCA 2003 ROKU). Data sporządzenia raportu: 08-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ