NFI Drugi <NFIWb.WA> 36/2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie II NFI S.A.

Piotr Kuczyński
opublikowano: 08-10-2003, 09:42

NFI Drugi <NFIWb.WA> 36/2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie II NFI S.A. 36/2003 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE II NFI S.A.
Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje iż na dzień 31 października 2003 roku, godz. 11.00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, przy ul. Chocimskiej 8/10.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002".
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002 r.".
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zrealizowanego zysku netto za rok obrotowy 2002, przeniesienia niezrealizowanej straty netto Spółki za rok 2002 i pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002.
11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu dalszej odsprzedaży przez Spółkę.
12. Obniżenie kapitału zakładowego i zmiany Statutu w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki.
13. Zmiany w Statucie Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego (dobrych praktyk). 16. Przedstawienie informacji na temat działań restrukturyzacyjnych podjętych przez PZU NFI Management Sp. z o.o. - firmę zarządzającą majątkiem Spółki w roku 2002, w spółkach w których II NFI S.A. posiada pakiet wiodący otrzymany od Skarbu Państwa.
17. Wybór Rady Nadzorczej na IV kadencję.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do postanowień art. 402 § 2 K.S.H. w związku z art. 455 § 2 K.S.H. Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian:
1. Dotychczasowa treść art. 9.1. Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy) dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 30.056.124 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda."
Proponowana treść art. 9.1. Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.334.080,40 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) dzieli się na 23.340.804 (dwadzieścia trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy osiemset cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 23.340.804 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda."
Obniżenie kapitału zakładowego dokonane zostanie poprzez umorzenie akcji własnych Spółki nabywanych pomiędzy 11 października 2001 r. a 14 kwietnia 2003 r. w celu wykonania przez Spółkę zobowiązań określonych w Kodeksie Spółek Handlowych związanych z nabywaniem akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży. Celem umorzenia akcji własnych Spółki jest realizacja strategii redystrybucji środków płynnych dla akcjonariuszy Spółki. Proponowane zmiany art. 9.1. Statut Spółki polegają na obniżeniu wysokości jej kapitału zakładowego o kwotę 671.532 zł, odpowiednim do obniżenia zmniejszeniu liczby akcji Spółki o 6.715.320 akcji, a także zmianie najwyższego numeru akcji.
2. Dotychczasowa treść art. 12: "Dotychczasowi akcjonariusze nie mają prawa pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, określonego w art. 435 Kodeksu Handlowego (prawo poboru)."
Propozycja wykreślenia art. 12 ze Statutu Spółki.
Zarząd Spółki II NFI S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 49 poz. 447 z późn. zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem WZA złożą w siedzibie Spółki II NFI S.A. świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie II NFI S.A.: Warszawa, ul. Chocimska 8/10 od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 23 października 2003 r. w godz. 9.00-17.00.
Data sporządzenia raportu: 07-10-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Kuczyński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu