NFI Drugi <NFIWb.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 5.173 tys. zł

NFI Drugi <NFIWb.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 5.173 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) BILANS stan na stan na stan na stan na 30-09-2003 30-09-2002 30-06-2003 30-06-2002 koniec koniec koniec poprz. koniec poprz. kwartału / kwartału / kwartału / kwartału / 2003 2002 2003 2002 A. Portfel inwestycyjny 119.161 119.974 112.490 129.888 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 69.209 43.705 60.190 40.856 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - 615 - 634 notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 3.196 2.792 2.593 3.092 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - - 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - - 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 7.341 8.708 6.998 8.844 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 17.807 - 19.394 - 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 40.865 31.590 31.205 28.286 finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 49.952 76.269 52.300 89.032 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 4.891 5.965 4.737 18.864 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 9.690 43.247 9.958 44.118 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - - - - 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych 1.102 1.173 1.055 1.079 nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - - - nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 9.196 3.362 9.186 3.362 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 25.073 16.931 27.364 16.506 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - 5.591 - 5.103 instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - - instrumenty finansowe B. Należności 2.898 6.794 7.135 6.758 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 1.637 1.809 1.610 1.752 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów - - - - wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek - 313 - 569 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 122 182 653 947 zyskach 5. Pozostałe należności 1.139 4.490 4.872 3.490 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.299 2.510 871 8.020 D. Inne aktywa 72 87 93 53 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - - - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 28 42 32 45 3. Rozliczenia międzyokresowe 44 45 61 8 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - - 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 44 45 61 8 4. Pozostałe - - - - E. Wartość firmy z wyceny - - - - A k t y w a r a z e m 125.430 129.365 120.589 144.719 - - - - F. Zobowiązania i Rezerwy 1.850 2.035 2.182 13.804 I. Zobowiązania 1.396 1.800 1.566 13.429 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - - - - wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - - (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - - wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 35 141 30 45 5. Pozostałe zobowiązania 1.361 1.659 1.536 13.384 6. Fundusze specjalne - - - - II. Rozliczenia międzyokresowe - - 54 58 1. Ujemna wartość firmy - - - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - 54 58 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe - - 54 58 III. Rezerwy 281 235 379 317 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 281 235 379 317 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - - obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe - - - - 3. Pozostałe rezerwy - - - - 3.1. Długoterminowe - - - - 3.2. Krótkoterminowe - - - - IV. Rezerwa z wyceny 173 - 183 - Zobowiązania i rezerwy razem 1.850 2.035 2.182 13.804 A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 123.580 127.330 118.407 130.915 rezerwy, razem) - - - - G. Kapitał własny 123.580 127.330 118.407 130.915 1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006 3.006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - - 3. Akcje własne (wielkość ujemna) -14.412 -8.254 -14.412 -8.134 4. Kapitał zapasowy 186.698 198.398 186.698 198.398 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 3.302 3.302 3.302 3.302 - środków trwałych - - - - - akcji i udziałów 3.302 3.302 3.302 3.302 6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - - 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -58.264 -70.527 -58.264 -70.517 - zrealizowany zysk (strata) -18.869 -36.811 -18.478 -27.663 - niezrealizowany zysk (strata) -39.395 -33.716 -39.786 -42.854 8. Zysk (strata) netto, w tym: 3.250 1.405 -1.923 4.860 - zrealizowany zysk (strata) netto 1.807 12.881 2.530 12.742 - niezrealizowany zysk (strata) netto 1.443 -11.476 -4.453 -7.882 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - - (wielkość ujemna) - - - - Liczba akcji funduszu 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 4 4 4 4 Rozwodniona liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - - - - - - - Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 1.807 12.881 2.530 12.742 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -18.869 -36.811 -18.478 -27.663 Zrealizowany wynik netto, razem -17.062 -23.930 -15.948 -14.921 N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 1.443 -11.476 -4.453 -7.882 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -39.395 -33.716 -39.786 -42.854 Niezrealizowany wynik netto, razem -37.952 -45.192 -44.239 -50.736 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 A. Przychody z inwestycji 882 808 2.251 355 1. Udział w wyniku finansowym netto 214 -52 -1.389 -3.492 1.1. Z tytułu udziałów wiodących -164 -235 -1.922 -3.867 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - - - - 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 47 93 135 205 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 331 90 398 170 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 564 533 3.036 1.658 instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 480 373 2.042 882 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 84 160 994 776 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - - instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 104 327 604 2.189 4. Dodatnie różnice kursowe - - - - 5. Pozostałe - - - - B. Pozostałe przychody operacyjne - 6 - 96 C. Koszty operacyjne -2.266 -2.256 -6.736 -6.208 1. Koszty działania funduszu -2.263 -2.252 -6.726 -6.195 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -1.842 -1.676 -5.426 -4.676 1.2. Usługi doradztwa finansowego - -2 - -2 1.3. Usługi prawne -19 -10 -22 -69 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - - - 1.5. Ujemne różnice kursowe - - - - 1.6. Pozostałe koszty -402 -564 -1.278 -1.448 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -3 -4 -10 -13 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne - -13 -12 -15 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 330 808 4.714 13.166 F. Wynik z inwestycji netto -1.054 -647 217 7.394 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 6.129 -2.610 3.086 -5.293 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 447 933 1.052 2.691 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 5.682 -3.543 2.034 -7.984 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5.075 -3.257 3.303 2.101 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto 5.075 -3.257 3.303 2.101 K. Podatek dochodowy 98 -198 -53 -696 a) część bieżąca - -280 - -538 b) część odroczona 98 82 -53 -158 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - - straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: 5.173 -3.455 3.250 1.405 1. Zrealizowany zysk (strata) netto -723 139 1.807 12.881 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 5.896 -3.594 1.443 -11.476 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2.633 -12.631 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 18.678.089 27.813.673 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 -0,45 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 6.479 15.149 a. Zwiększenia (z tytułu) 2.435 1.713 - rozwiązanie rezerw 1.888 330 - zakup - 385 - udział Funduszu w zyskach 547 - - wycena rynkowa - 998 - inne - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -4.023 -3.976 - zawiązanie rezerw -379 -387 - sprzedaż -1.163 -2.929 - udział Funduszu w stracie -2.469 - - wycena rynkowa - -660 - dywidenda - - - inne -12 - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 4.891 12.886 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - 1.176 6.814 40.357 a. Zwiększenia (z tytułu) - 135 527 27.669 - rozwiązanie rezerw - - - - - zakup - - - 21.257 - udział Funduszu w zyskach - 135 398 - - wycena rynkowa - - - 6.412 - inne - - 129 - - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) - -209 - -17.965 - zawiązanie rezerw - - - - - sprzedaż - - - -13.249 - udział Funduszu w stracie - - - - - wycena rynkowa - - - -4.716 - dywidenda - -209 - - - inne - - - - - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu - 1.102 7.341 50.061 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 49.563 - - 119.538 a. Zwiększenia (z tytułu) 70.237 - - 102.716 - rozwiązanie rezerw - - - 2.218 - zakup 68.195 - - 89.837 - udział Funduszu w zyskach - - - 1.080 - wycena rynkowa 2.042 - - 9.452 - inne - - - 129 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -76.920 - - -103.093 - zawiązanie rezerw - - - -766 - sprzedaż -76.920 - - -94.261 - udział Funduszu w stracie - - - -2.469 - wycena rynkowa - - - -5.376 - dywidenda - - - -209 - inne - - - -12 - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 42.880 - - 119.161 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 12-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ