NFI Drugi <NFIWb.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 3.704 tys. zł

13-02-2004, 17:34

NFI Drugi <NFIWb.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 3.704 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

stan na stan na stan na stan na
31-12-2003 31-12-2002 30-09-2003 30-09-2002
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2003 2002 2003 2002

A. Portfel inwestycyjny 121.638 119.538 119.161 119.974
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 72.761 57.944 69.209 43.705
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - 1.162 - 615
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 4.033 2.576 3.196 2.792
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - 6.814 7.341 8.708
6. Notowane dłużne papiery wartościowe 19.731 10.397 17.807 -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 48.997 36.995 40.865 31.590
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 48.877 61.594 49.952 76.269
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 4.940 5.317 4.891 5.965
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 11.305 12.573 9.690 43.247
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - - - -
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych 1.112 1.176 1.102 1.173
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - - -
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 9.196 3.362 9.196 3.362
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 22.324 39.166 25.073 16.931
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - 5.591
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 4.277 2.876 2.898 6.794
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 1.666 1.866 1.637 1.809
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów - - - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek - - - 313
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 78 79 122 182
zyskach
5. Pozostałe należności 2.533 931 1.139 4.490
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.642 4.717 3.299 2.510
D. Inne aktywa 43 50 72 87
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - -
- wartość firmy - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 29 38 28 42
3. Rozliczenia międzyokresowe 14 12 44 -
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - -
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 14 12 44 45
4. Pozostałe - - - -
E. Wartość firmy z wyceny - - - -
A k t y w a r a z e m 131.600 127.181 125.430 129.365
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy 4.316 1.753 1.850 2.035
I. Zobowiązania 3.943 1.214 1.396 1.800
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - - - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - -
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 30 28 35 141
5. Pozostałe zobowiązania 3.913 1.186 1.361 1.659
6. Fundusze specjalne - - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 75 108 - -
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 75 108 - -
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe 75 108 - -
III. Rezerwy 298 228 281 235
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 298 228 281 235
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy - - - -
3.1. Długoterminowe - - - -
3.2. Krótkoterminowe - - - -
IV. Rezerwa z wyceny - 203 173 -
Zobowiązania i rezerwy razem 4.316 1.753 1.850 2.035
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 127.284 125.428 123.580 127.330
rezerwy, razem)
- - - -
G. Kapitał własny 127.284 125.428 123.580 127.330
1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -14.412 -9.314 -14.412 -8.254
4. Kapitał zapasowy 177.615 186.698 186.698 198.398
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 3.302 3.302 3.302 3.302
- środków trwałych - - - -
- akcji i udziałów 3.302 3.302 3.302 3.302
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -49.181 -59.052 -58.264 -70.527
- zrealizowany zysk (strata) -21.847 -24.460 -18.869 -36.811
- niezrealizowany zysk (strata) -27.334 -34.592 -39.395 -33.716
8. Zysk (strata) netto, w tym: 6.954 788 3.250 1.405
- zrealizowany zysk (strata) netto 11.840 15.376 1.807 12.881
- niezrealizowany zysk (strata) netto -4.886 -14.588 1.443 -11.476
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 4 4 4 4
Rozwodniona liczba akcji - - - -
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - - -
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 11.840 15.376 1.807 12.881
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -21.847 -24.460 -18.869 -36.811
Zrealizowany wynik netto, razem -10.007 -9.084 -17.062 -23.930
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto -4.886 -14.588 1.443 -11.476
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -27.334 -34.592 -39.395 -33.716
Niezrealizowany wynik netto, razem -32.220 -49.180 -37.952 -45.192


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały
2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco /
01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od
31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do
31-12-2003 31-12-2002

A. Przychody z inwestycji -5.304 -3.304 -3.053 -2.949
1. Udział w wyniku finansowym netto -6.091 -5.303 -7.480 -8.795
1.1. Z tytułu udziałów wiodących -6.100 -4.637 -8.022 -8.504
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - - - -
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 9 3 144 208
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - -669 398 -499
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 726 687 3.762 2.345
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 533 608 2.575 1.490
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 193 79 1.187 855
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 61 1.312 665 3.501
4. Dodatnie różnice kursowe - - - -
5. Pozostałe - - - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 2.174 27 2.174 123
C. Koszty operacyjne -1.934 -2.634 -8.670 -8.842
1. Koszty działania funduszu -1.930 -2.630 -8.656 -8.825
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -1.335 -1.913 -6.761 -6.589
1.2. Usługi doradztwa finansowego -109 -164 -109 -166
1.3. Usługi prawne -44 -15 -66 -84
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - - -
1.5. Ujemne różnice kursowe - - - -
1.6. Pozostałe koszty -442 -538 -1.720 -1.986
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -4 -4 -14 -17
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne -47 -3 -59 -18
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 8.175 3.988 12.889 17.154
F. Wynik z inwestycji netto 3.064 -1.926 3.281 5.468
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 656 764 3.742 -4.529
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 496 -874 1.548 1.817
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 160 1.638 2.194 -6.346
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3.720 -1.162 7.023 939
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto 3.720 -1.162 7.023 939
K. Podatek dochodowy -16 545 -69 -151
a) część bieżąca - 538 - -
b) część odroczona -16 7 -69 -151
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: 3.704 -617 6.954 788
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 10.397 2.495 11.840 15.376
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -6.693 -3.112 -4.886 -14.588
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6.954 788 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 23.939.115 26.226.741 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,29 0,03 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - -


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I

Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 6.479 15.149
a. Zwiększenia (z tytułu) 9.806 5.078
- rozwiązanie rezerw 9.028 1.160
- zakup - 1.884
- udział Funduszu w zyskach 778 -
- wycena rynkowa - 2.034
- reklasyfikacja - -
- inne - -
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -11.345 -4.889
- zawiązanie rezerw -379 -386
- sprzedaż -1.950 -3.899
- udział Funduszu w stracie -8.800 -
- wycena rynkowa - -604
- dywidenda - -
- reklasyfikacja - -
- inne -216 -
- - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 4.940 15.338


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - 1.176 6.814 40.357
a. Zwiększenia (z tytułu) - 144 527 42.012
- rozwiązanie rezerw - - - -
- zakup - - - 26.829
- udział Funduszu w zyskach - 144 398 -
- wycena rynkowa - - - 7.842
- reklasyfikacja - - - 7.341
- inne - - 129 -
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) - -208 -7.341 -24.176
- zawiązanie rezerw - - - -
- sprzedaż - - - -17.098
- udział Funduszu w stracie - - - -
- wycena rynkowa - - - -7.078
- dywidenda - -208 - -
- reklasyfikacja - - -7.341 -
- inne - - - -
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu - 1.112 - 58.193


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III

Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 49.563 - - 119.538
a. Zwiększenia (z tytułu) 129.463 - - 187.030
- rozwiązanie rezerw - - - 10.188
- zakup 126.887 - - 155.600
- udział Funduszu w zyskach - - - 1.320
- wycena rynkowa 2.576 - - 12.452
- reklasyfikacja - - - 7.341
- inne - - - 129
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -136.971 - - -184.930
- zawiązanie rezerw - - - -765
- sprzedaż -136.971 - - -159.918
- udział Funduszu w stracie - - - -8.800
- wycena rynkowa - - - -7.682
- dywidenda - - - -208
- reklasyfikacja - - - -7.341
- inne - - - -216
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 42.055 - - 121.638


UWAGA. Pełna nazwa spółki: Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Data sporządzenia raportu: 12-02-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Drugi &lt;NFIWb.WA&gt; Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 3.704 tys. zł