NFI Foksal <NFIWj.WA> 55/2003 projekty uchwał na NWZ Foksal NFI S.A. zwołanego na dzień 22 grudnia 2003 r.

NFI Foksal <NFIWj.WA> 55/2003 projekty uchwał na NWZ Foksal NFI S.A. zwołanego na dzień 22 grudnia 2003 r. 55/2003 PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ FOKSAL NFI S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2003 R. Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. ("Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 22 grudnia 2003r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ............................ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby ............................ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej _____________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje do składu Rady Nadzorczej ______________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Funduszu § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia umorzyć bez wynagrodzenia 8.586.307 akcji własnych Funduszu, zwykłych na okaziciela, które dopuszczone są do publicznego obrotu i mają formę zdematerializowaną zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. § 2 Umorzenie akcji własnych następuje bez wynagrodzenia. § 3 W związku z umorzeniem akcji obniżeniu ulega kapitał zakładowy spółki z kwoty 3.005.612,40 zł o kwotę 858.630,70 zł do kwoty 2.146.981,70 zł. Wysokość obniżenia kapitału zakładowego odpowiada wartości umorzonych akcji. § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w Statucie § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w związku z umorzeniem akcji własnych Funduszu i obniżeniem kapitału zakładowego zmienia § 9.1 Statutu Funduszu nadając mu nowe, następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.146.981,70 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 70/100) złotych i dzieli się na 21.469.817 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w Statucie § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia art. 8.6 Statutu nadać nowe, następujące brzmienie: "8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 20 (dwadzieścia) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe." § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Data sporządzenia raportu: 12-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ