NFI Foksal <NFIWj.WA> 60/2003 uchwały podjęte przez NWZ Foksal NFI S.A. w dniu 22 grudnia 2003 r.

NFI Foksal <NFIWj.WA> 60/2003 uchwały podjęte przez NWZ Foksal NFI S.A. w dniu 22 grudnia 2003 r. 60/2003 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NWZ FOKSAL NFI S.A. W DNIU 22 GRUDNIA 2003 R. Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 22 grudnia 2003r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Tupina. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Kaczyńskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Łopacińskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Henryka Ogryczaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Przemysława Sęczkowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje do składu Rady Nadzorczej: Panią Dorotę Ubysz, Pana Mieczysława Tarczyńskiego, Pana Romana Małek, Panią Janinę Moszczyńską i Pana Łukasza Ingielewicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Funduszu § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Funduszu postanawia umorzyć w trybie art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych 7.000.700 (siedem milionów siedemset) akcji własnych Funduszu będących akcjami zwykłymi, na okaziciela, które dopuszczone są do publicznego obrotu i mają formę zdematerializowaną, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a których wartość nominalna wynosi 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. § 2 Umorzenie akcji własnych Funduszu następuje bez wynagrodzenia, na wniosek zarządu Funduszu, z uwagi na to, że umorzeniu podlegają akcje będące własnością Funduszu. § 3 W związku z umorzeniem akcji własnych Funduszu, ulega obniżeniu kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 2.847.051,70 (dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden 70/100) złotych o kwotę 700.070 (siedemset tysięcy siedemdziesiąt) złotych do kwoty 2.146.981,70 (dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 70/100) złotych. Wysokość obniżenia kapitału zakładowego Funduszu odpowiada wartości nominalnej umorzonych akcji, zaś celem obniżenia kapitału zakładowego Funduszu jest uwzględnienie w kapitale zakładowym Funduszu umorzenia akcji własnych Funduszu. . § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w Statucie § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w związku z umorzeniem akcji własnych Funduszu i obniżeniem kapitału zakładowego zmienia § 9.1 Statutu Funduszu nadając mu nowe, następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.146.981,70 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 70/100) złotych i dzieli się na 21.469.817 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w Statucie § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia art. 8.6 Statutu nadać nowe, następujące brzmienie: "8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 20 (dwadzieścia) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe." § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Data sporządzenia raportu: 22-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ