NFI Foksal <NFIWj.WA> Strata netto w 2 kw. 2003 r. wyniosła 7.209 tys. zł

opublikowano: 14-08-2003, 16:41

NFI Foksal <NFIWj.WA> Strata netto w 2 kw. 2003 r. wyniosła 7.209 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 2. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

stan na stan na stan na stan na
30-06-2003 30-06-2002 31-03-2003 31-03-2002
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2003 2002 2003 2002

A. Portfel inwestycyjny 82.748 129.496 102.693 129.837
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 8.595 17.973 10.494 18.242
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach 33 149 8.313 185
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 155 7.727 133 8.432
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe - - - -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 8.407 10.097 2.048 9.625
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 74.153 111.523 92.199 111.595
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 66.144 87.182 78.245 84.825
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 1.967 9.609 2.341 10.581
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 0 7.232 6.891 7.069
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 6.042 6.259 4.722 7.923
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 0 50 0 50
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 0 1.191 0 1.147
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - -
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 6.138 815 293 1.579
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek - - - -
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 3.177 232 191 257
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek - - - -
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 2.945 510 0 0
zyskach
5. Pozostałe należności 16 73 102 1.322
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 96 45 932 7.913
D. Inne aktywa 171 161 195 167
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - -
- wartość firmy - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 139 86 131 92
3. Rozliczenia międzyokresowe 32 75 64 75
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 30 2 0
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 31 45 62 75
4. Pozostałe - - - -
E. Wartość firmy z wyceny - - - -
A k t y w a r a z e m 89.153 130.517 104.113 139.496
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy - - - -
I. Zobowiązania 16.848 43.960 24.407 41.201
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - - - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 499 5.697 0 4.763
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów 10.735 36.501 22.478 35.409
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 70 21 66 31
5. Pozostałe zobowiązania 5.544 1.741 1.863 998
6. Fundusze specjalne - - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 107 271 144 374
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 107 271 144 374
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe 107 271 144 374
III. Rezerwy 0 30 5 0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 30 5 0
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy - - - -
3.1. Długoterminowe - - - -
3.2. Krótkoterminowe - - - -
IV. Rezerwa z wyceny 493 0 1.711 0
Zobowiązania i rezerwy razem 17.448 44.261 26.267 41.575
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 71.705 86.256 77.846 97.921
rezerwy, razem)
- - - -
G. Kapitał własny 71.705 86.256 77.846 97.921
1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -42.484 -42.427 -42.484 -33.625
4. Kapitał zapasowy 141.653 128.146 141.653 128.146
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: -363 -3.206 -1.439 -3.107
- środków trwałych - - - -
- akcji i udziałów -363 -3.206 -1.439 -3.107
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -24.839 10.957 -24.831 10.957
- zrealizowany zysk (strata) -29.217 13.476 -23.971 13.503
- niezrealizowany zysk (strata) 4.378 -2.519 -860 -2.546
8. Zysk (strata) netto, w tym: -5.268 -10.220 1.941 -7.456
- zrealizowany zysk (strata) netto -2.301 -9.202 70 -2.452
- niezrealizowany zysk (strata) netto -2.967 -1.018 1.871 -5.004
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 2 3 3 3
Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 0 0 0 0
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -2.301 -9.202 70 -2.452
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -29.217 13.476 -23.971 13.503
Zrealizowany wynik netto, razem -31.518 4.274 -23.901 11.051
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto -2.967 -1.018 1.871 -5.004
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 4.378 -2.519 -860 -2.546
Niezrealizowany wynik netto, razem 1.411 -3.537 1.011 -7.550


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2 kwartał / 2 kwartał / 2 kwartały 2 kwartały
2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco /
01-04-2003 do 01-04-2002 do 2003 okres od 2002 okres od
30-06-2003 30-06-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do
30-06-2003 30-06-2002

A. Przychody z inwestycji -1.695 4.896 117 1.493
1. Udział w wyniku finansowym netto -1.799 4.096 -107 435
1.1. Z tytułu udziałów wiodących -2.593 5.598 -1.194 2.391
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 0 163 812 -258
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 794 -1.665 275 -1.698
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 39 761 96 972
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 39 44 96 255
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 0 717 0 717
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 65 39 128 86
4. Dodatnie różnice kursowe - - - -
5. Pozostałe - - - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 3 0 65 140
C. Koszty operacyjne -4.205 -3.786 -7.477 -7.382
1. Koszty działania funduszu -4.167 -3.781 -7.433 -7.371
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -2.950 -1.556 -4.746 -3.038
1.2. Usługi doradztwa finansowego -79 -78 -175 -237
1.3. Usługi prawne -166 -79 -390 -182
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) -327 -1.318 -989 -2.709
1.5. Ujemne różnice kursowe - - - -
1.6. Pozostałe koszty -645 -750 -1.133 -1.205
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -38 -5 -44 -11
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne -269 0 -348 0
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -3.769 -4.002 -3.555 -4.117
F. Wynik z inwestycji netto -9.935 -2.892 -11.198 -9.866
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 2.754 128 5.977 -354
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 4.375 238 7.419 1.099
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny -1.621 -110 -1.442 -1.453
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7.181 -2.764 -5.221 -10.220
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto -7.181 -2.764 -5.221 -10.220
K. Podatek dochodowy -28 0 -47 0
a) część bieżąca -34 0 -70 0
b) część odroczona 6 0 23 0
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: -7.209 -2.764 -5.268 -10.220
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -2.371 -6.750 -2.301 -9.202
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -4.838 3.986 -2.967 -1.018
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -15.134 -22.844 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.056.124 30.056.124 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,50 -0,76 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0 - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 - -


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I

Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 82.818 2.715
a. Zwiększenia (z tytułu) 5.735 133
- zakup 0 77
- udział w wyniku finansowym 1.662 0
- rezerwy i odpisy aktualicujące (rozwiązanie) 781 0
- rezerwa z wyceny 0 0
- przeklasyfikowanie 0 0
- wycena 0 56
- inne (zmiany w kapitale własnym) 3.292 0
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 22.376 726
- sprzedaż 10.436 440
- przeklasyfikowanie 0 0
- rezerwa na deprecjację 5.890 286
- wycena 0 0
- udział w wyniku finansowym 2.856 0
- dywidenda 3.194 0
- inne 0 0
- - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 66.177 2.122


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 6.079 0 5.241 7.774
a. Zwiększenia (z tytułu) 812 0 801 8.295
- zakup 0 0 0 8.024
- udział w wyniku finansowym 812 0 275 0
- rezerwy i odpisy aktualicujące (rozwiązanie) 0 0 0 0
- rezerwa z wyceny 0 0 526 0
- przeklasyfikowanie 0 0 0 0
- wycena 0 0 0 271
- inne (zmiany w kapitale własnym) 0 0 0 0
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 6.891 0 0 7.662
- sprzedaż 6.891 0 0 5.893
- przeklasyfikowanie 0 0 0 0
- rezerwa na deprecjację 0 0 0 0
- wycena 0 0 0 1.769
- udział w wyniku finansowym 0 0 0 0
- dywidenda 0 0 0 0
- inne 0 0 0 0
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 0 0 6.042 8.407


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III

Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 5.504 0 0 110.131
a. Zwiększenia (z tytułu) 147.886 0 0 163.662
- zakup 147.886 0 0 155.987
- udział w wyniku finansowym 0 0 0 2.749
- rezerwy i odpisy aktualicujące (rozwiązanie) 0 0 0 781
- rezerwa z wyceny 0 0 0 526
- przeklasyfikowanie 0 0 0 0
- wycena 0 0 0 327
- inne (zmiany w kapitale własnym) 0 0 0 3.292
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 153.390 0 0 191.045
- sprzedaż 153.390 0 0 177.050
- przeklasyfikowanie 0 0 0 0
- rezerwa na deprecjację 0 0 0 6.176
- wycena 0 0 0 1.769
- udział w wyniku finansowym 0 0 0 2.856
- dywidenda 0 0 0 3.194
- inne 0 0 0 0
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 0 0 0 82.748


UWAGA. Pełna nazwa spółki: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A.

Data sporządzenia raportu: 14-08-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Foksal &lt;NFIWj.WA&gt; Strata netto w 2 kw. 2003 r. wyniosła 7.209 tys. zł