NFI Hetman <NFIWo.WA> Strata netto w 2 kw. 2003 r. wyniosła 2.105 tys. zł - część 1

14-08-2003, 16:49

NFI Hetman <NFIWo.WA> Strata netto w 2 kw. 2003 r. wyniosła 2.105 tys. zł - część 1
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 2. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

stan na stan na stan na stan na
30-06-2003 30-06-2002 31-03-2003 31-03-2002
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2003 2002 2003 2002

A. Portfel inwestycyjny 94.668 175.883 133.051 175.490
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 84 3.140 902 9.458
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - -
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 84 3.091 864 3.012
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe - - - -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty - 49 38 6.446
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 94.584 172.743 132.149 166.032
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 18.792 24.810 18.792 28.173
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 12.133 15.201 13.154 16.962
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - - - -
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - - -
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 151 113 101 44
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 9.463 69.176 47.977 58.654
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne 54.045 63.443 52.125 62.199
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 443 15.199 856 16.532
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 41 10.043 41 10.000
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 210 4.933 348 6.403
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek 4 - 4 -
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 187 179 1 8
zyskach
5. Pozostałe należności 1 44 462 121
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 42.529 8.597 1.808 9.390
D. Inne aktywa 1 3 1 4
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, 1 3 1 3
- wartość firmy - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe - - - 1
3. Rozliczenia międzyokresowe - - - -
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - -
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe - - - -
4. Pozostałe - - - -
E. Wartość firmy z wyceny - - - -
A k t y w a r a z e m 137.641 199.682 135.716 201.416
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy - - - -
I. Zobowiązania 8.830 1.489 5.202 1.143
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - - - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - -
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 7 - - -
5. Pozostałe zobowiązania 8.823 1.489 5.202 1.143
6. Fundusze specjalne - - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 391 340 88 203
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 391 340 88 203
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe 391 340 88 203
III. Rezerwy 100 549 - 549
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - -
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy 100 549 - 549
3.1. Długoterminowe - - - 549
3.2. Krótkoterminowe 100 549 - -
IV. Rezerwa z wyceny - - - -
Zobowiązania i rezerwy razem 9.321 2.378 5.290 1.895
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 128.320 197.304 130.426 199.521
rezerwy, razem)
- - - -
G. Kapitał własny 128.320 197.304 130.426 199.521
1. Kapitał zakładowy 1.516 3.006 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) - -37.134 -102.168 -37.134
4. Kapitał zapasowy 195.246 301.163 295.925 301.163
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: -2.697 -2.697 -2.697 -2.697
- środków trwałych - - - -
- akcji i udziałów -2.697 -2.697 -2.697 -2.697
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -61.988 -68.441 -61.988 -68.441
- zrealizowany zysk (strata) -50.508 -41.500 -46.702 -11.265
- niezrealizowany zysk (strata) -11.480 -26.941 -15.286 -57.176
8. Zysk (strata) netto, w tym: -3.757 1.407 -1.652 3.624
- zrealizowany zysk (strata) netto -4.899 -1.698 -1.861 1.353
- niezrealizowany zysk (strata) netto 1.142 3.105 209 2.271
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 15.163.051 22.690.152 15.163.051 22.690.152
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 8 9 9 9
Rozwodniona liczba akcji - - - -
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - - -
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -4.899 -1.698 -1.861 1.353
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -50.508 -41.500 -46.702 -11.265
Zrealizowany wynik netto, razem -55.407 -43.198 -48.563 -9.912
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 1.142 3.105 209 2.271
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -11.480 -26.941 -15.286 -57.176
Niezrealizowany wynik netto, razem -10.338 -23.836 -15.077 -54.905


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2 kwartał / 2 kwartał / 2 kwartały 2 kwartały
2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco /
01-04-2003 do 01-04-2002 do 2003 okres od 2002 okres od
30-06-2003 30-06-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do
30-06-2003 30-06-2002

A. Przychody z inwestycji 2.962 4.471 3.803 6.155
1. Udział w wyniku finansowym netto 742 1.768 742 1.124
1.1. Z tytułu udziałów wiodących 742 1.768 742 1.124
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - - - -
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - - -
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 2.055 1.827 2.838 3.563
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 604 1.598 1.367 3.334
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 324 229 344 229
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, 1.127 - 1.127 -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 153 313 173 664
4. Dodatnie różnice kursowe - 563 3 804
5. Pozostałe 12 - 47 -
B. Pozostałe przychody operacyjne 82 81 82 381
C. Koszty operacyjne -5.531 -3.703 -8.518 -6.691
1. Koszty działania funduszu -5.530 -3.700 -8.517 -6.687
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -2.793 -3.114 -5.597 -5.743

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Hetman &lt;NFIWo.WA&gt; Strata netto w 2 kw. 2003 r. wyniosła 2.105 tys. zł - część 1