NFI Hetman <NFIWo.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 10.217 tys. zł - część 1

opublikowano: 13-02-2004, 16:55

NFI Hetman <NFIWo.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 10.217 tys. zł - część 1
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

stan na stan na stan na stan na
31-12-2003 31-12-2002 30-09-2003 30-09-2002
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2003 2002 2003 2002

A. Portfel inwestycyjny 64.264 131.481 59.122 189.191
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i - 876 98 2.616
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - -
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach - 859 98 2.590
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe - - - -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty - 17 - 26
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 64.264 130.605 59.024 186.575
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach - 20.370 - 19.616
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 750 13.802 4.566 15.059
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - - - -
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - - -
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 151 112 151 113
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 24.918 44.303 15.904 87.807
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne 38.445 52.018 38.403 63.980
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 160 1.130 13.586 8.450
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 41 43 41 5.043
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 107 670 13.538 3.345
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek 8 4 7 -
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w - 1 - 23
zyskach
5. Pozostałe należności 4 412 - 39
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.217 2.304 1.433 2.540
D. Inne aktywa - 2 - 2
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - 2 - 2
- wartość firmy - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe - - - -
3. Rozliczenia międzyokresowe - - - -
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - -
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe - - - -
4. Pozostałe - - - -
E. Wartość firmy z wyceny - - - -
A k t y w a r a z e m 69.641 134.917 74.141 200.183
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy - - - -
I. Zobowiązania 3.333 2.165 1.524 1.976
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - - - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - -
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 8 9 7 -
5. Pozostałe zobowiązania 3.325 2.156 1.517 1.976
6. Fundusze specjalne - - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 4.303 391 393 48
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4.303 391 393 48
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe 4.303 391 393 48
III. Rezerwy - 284 - 549
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - -
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy - 284 - 549
3.1. Długoterminowe - - - 549
3.2. Krótkoterminowe - 284 - -
IV. Rezerwa z wyceny - - - -
Zobowiązania i rezerwy razem 7.636 2.840 1.917 2.573
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 62.005 132.077 72.224 197.610
rezerwy, razem)
- - - -
G. Kapitał własny 62.005 132.077 72.224 197.610
1. Kapitał zakładowy 1.516 3.006 1.516 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - 3.006
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -49.988 -102.168 -49.986 -37.134
4. Kapitał zapasowy 145.853 295.925 145.853 301.163
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: - -2.697 - -2.697
- środków trwałych - - - -
- akcji i udziałów - -2.697 - -2.697
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -15.292 -63.203 -15.292 -68.441
- zrealizowany zysk (strata) -13.989 -46.956 -6.063 -51.750
- niezrealizowany zysk (strata) -1.303 -16.247 -9.229 -16.691
8. Zysk (strata) netto, w tym: -20.084 1.214 -9.867 1.713
- zrealizowany zysk (strata) netto -20.753 260 -10.327 -2.315
- niezrealizowany zysk (strata) netto 669 954 460 4.028
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 9.377.624 15.163.051 9.377.624 22.690.152
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 7 9 8 9
Rozwodniona liczba akcji - - - -
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - - -
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -20.753 260 -10.327 -2.315
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -13.989 -46.956 -6.063 -51.750
Zrealizowany wynik netto, razem -34.742 -46.696 -16.390 -54.065
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 669 954 460 4.028
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -1.303 -16.247 -9.229 -16.691
Niezrealizowany wynik netto, razem -634 -15.293 -8.769 -12.663


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały
2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco /
01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od
31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do
31-12-2003 31-12-2002

A. Przychody z inwestycji 373 966 4.418 9.711
1. Udział w wyniku finansowym netto - -689 742 946
1.1. Z tytułu udziałów wiodących - -689 742 946
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - - - -
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - - -
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 285 1.325 3.328 6.667
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 285 1.280 1.844 6.383
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych - 45 346 284
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - 1.138 -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 83 165 290 1.028
4. Dodatnie różnice kursowe - - 3 905
5. Pozostałe 5 165 55 165
B. Pozostałe przychody operacyjne 20 876 122 1.311
C. Koszty operacyjne -10.279 -3.600 -22.478 -13.382
1. Koszty działania funduszu -10.279 -3.600 -22.477 -13.377
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -2.825 -3.127 -11.255 -11.502

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane