NFI Jupiter <NFIWc.WA> Strata netto w 1 kw. 2003 r. wyniosła 12.368 tys. zł

SKARBIEC - OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
09-05-2003, 17:47

NFI Jupiter <NFIWc.WA> Strata netto w 1 kw. 2003 r. wyniosła 12.368 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 1. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

stan na stan na stan na stan na
31-03-2003 31-03-2002 31-12-2002 31-12-2001
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2003 2002 2002 2001

A. Portfel inwestycyjny 227.494 318.061 225.767 327.455
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 58.583 62.273 49.103 71.627
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach 478 8.889 1.384 10.319
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 428 1.978 287 2.057
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 39.990 43.283 40.334 43.672
6. Notowane dłużne papiery wartościowe 15.965 4.542 4.915 8.835
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 1.722 3.581 2.183 6.744
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 168.911 255.788 176.664 255.828
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 25.301 60.618 25.363 62.504
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 32.310 53.974 35.759 55.033
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 104.289 135.142 110.515 126.915
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 1.107 1.457 1.118 1.365
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 422 2.609 422 2.609
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 5.482 1.988 3.487 7.402
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - -
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 20.153 30.627 17.029 38.414
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 4.972 9.152 3.860 8.819
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 11.969 18.040 12.490 18.602
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek - - - -
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 60 60 60 60
zyskach
5. Pozostałe należności 3.152 3.375 619 10.933
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.279 615 24.884 7.396
D. Inne aktywa 723 798 713 778
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, 20 0 24 0
- wartość firmy - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 117 199 135 207
3. Rozliczenia międzyokresowe 586 599 554 571
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - -
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 586 599 554 571
4. Pozostałe - - - -
E. Wartość firmy z wyceny 23.472 37.047 26.102 39.622
A k t y w a r a z e m 273.121 387.148 294.495 413.665
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy 6.433 6.809 10.431 13.888
I. Zobowiązania 1.314 1.029 4.506 7.527
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 0 0 3.495 4.312
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - -
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 16 0 22 1.999
5. Pozostałe zobowiązania 1.298 1.029 989 1.216
6. Fundusze specjalne - - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 5.047 4.149 5.833 4.350
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5.047 4.149 5.833 4.350
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe 5.047 4.149 5.833 4.350
III. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - -
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy - - - -
3.1. Długoterminowe - - - -
3.2. Krótkoterminowe - - - -
IV. Rezerwa z wyceny 72 1.631 92 2.011
Zobowiązania i rezerwy razem 6.433 6.809 10.431 13.888
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 266.688 380.339 284.064 399.777
rezerwy, razem)
0 0 0 0
G. Kapitał własny 266.688 380.339 284.064 399.777
1. Kapitał zakładowy 6.011 6.011 6.011 6.011
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -30.997 -14.736 -25.989 -13.474
4. Kapitał zapasowy 228.681 228.681 228.681 241.507
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: -1.973 -561 -1.973 -561
- środków trwałych - - - -
- akcji i udziałów -1.973 -561 -1.973 -561
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 232.788 234.676 232.788 234.676
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -155.454 -55.556 -55.556 -71.085
- zrealizowany zysk (strata) -58.274 3.771 -3.936 -37.945
- niezrealizowany zysk (strata) -97.180 -59.327 -51.620 -33.140
8. Zysk (strata) netto, w tym: -12.368 -18.176 -99.898 2.703
- zrealizowany zysk (strata) netto -4.770 -5.365 -49.882 28.660
- niezrealizowany zysk (strata) netto -7.598 -12.811 -50.016 -25.957
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 60.112.248 60.112.248 60.112.248 60.112.248
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 5 7 5 7
Rozwodniona liczba akcji - - - -
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - - -
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o -63.044 -1.594 -53.818 -9.285
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -4.770 -5.365 -49.882 28.660
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -58.274 3.771 -3.936 -37.945
Zrealizowany wynik netto, razem -63.044 -1.594 -53.818 -9.285
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o -104.778 -72.138 -101.636 -59.097
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto -7.598 -12.811 -50.016 -25.957
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -97.180 -59.327 -51.620 -33.140
Niezrealizowany wynik netto, razem - - - -


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1 kwartał / 1 kwartał / 1 kwartały 1 kwartały
2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco /
01-01-2003 do 01-01-2002 do 2003 okres od 2002 okres od
31-03-2003 31-03-2002 17-04-2003 do 17-04-2003 do
17-04-2003 17-04-2003

A. Przychody z inwestycji -7.197 -9.381 - -
1. Udział w wyniku finansowym netto -7.549 -9.840 - -
1.1. Z tytułu udziałów wiodących -968 -3.316 - -
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych -6.226 -6.227 - -
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych -355 -297 - -
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 89 97 - -
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 89 97 - -
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych - - - -
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 263 362 - -
4. Dodatnie różnice kursowe - - - -
5. Pozostałe - - - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 94 289 - -
C. Koszty operacyjne -3.244 -3.349 - -
1. Koszty działania funduszu -3.222 -3.330 - -
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -2.531 -2.340 - -
1.2. Usługi doradztwa finansowego -269 -321 - -
1.3. Usługi prawne -38 -123 - -
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - - -
1.5. Ujemne różnice kursowe - - - -
1.6. Pozostałe koszty -384 -546 - -
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -22 -19 - -
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne -38 -61 - -
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -2.609 -2.569 - -
F. Wynik z inwestycji netto -12.994 -15.071 - -
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 626 -3.105 - -
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 675 13 - -
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny -49 -3.118 - -
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -12.368 -18.176 - -
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 - -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto -12.368 -18.176 - -
K. Podatek dochodowy - - - -
a) część bieżąca - - - -
b) część odroczona - - - -
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: -12.368 -18.176 - -
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -4.770 -5.365 - -
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -7.598 -12.811 - -
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -94.090 -13.839 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 60.112.248 60.112.248 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,81 -0,25 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - -


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I

Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 26.747 36.046
a. Zwiększenia (z tytułu) 205 4.751
-udział w zysku netto 205 0
-rozwiązanie rezerw - 4.602
-zakup papierów według cen nabycia 0 0
-korekta wyceny rynkowej 0 149
-naliczone odsetki 0 0
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -1.173 -8.059
-udział w stracie netto -1.173 0
-rezerwy i odpisy aktualizacyjne - 0
-sprzedaż papierów wartościowych według cen nabycia - -8.059
-korekta wyceny rynkowej 0 0
-naliczone odsetki 0 0
- - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 25.779 32.738


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 110.515 - 41.452 2.605
a. Zwiększenia (z tytułu) 49 - 261 4.271
-udział w zysku netto 49 - 261 0
-rozwiązanie rezerw - - 0 4.271
-zakup papierów według cen nabycia 0 - 0 0
-korekta wyceny rynkowej 0 - 0 0
-naliczone odsetki 0 - 0 0
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -6.275 - -616 -4.732
-udział w stracie netto -6.275 - -616 0
-rezerwy i odpisy aktualizacyjne 0 - 0 0
-sprzedaż papierów wartościowych według cen nabycia 0 - 0 -4.328
-korekta wyceny rynkowej 0 - 0 -404
-naliczone odsetki 0 - 0 0
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 104.289 - 41.097 2.144


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III

Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 8.402 - - 225.767
a. Zwiększenia (z tytułu) 18.528 - - 28.065
-udział w zysku netto 0 - - 515
-rozwiązanie rezerw 0 - - 8.873
-zakup papierów według cen nabycia 18.238 - - 18.238
-korekta wyceny rynkowej 205 - - 354
-naliczone odsetki 85 - - 85
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -5.483 - - -26.338
-udział w stracie netto 0 - - -8.064
-rezerwy i odpisy aktualizacyjne 0 - - 0
-sprzedaż papierów wartościowych według cen nabycia -5.453 - - -17.840
-korekta wyceny rynkowej 0 - - -404
-naliczone odsetki -30 - - -30
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 21.447 - - 227.494


UWAGA. Pełna nazwa spółki: Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

Data sporządzenia raportu: 09-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: SKARBIEC - OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Jupiter &lt;NFIWc.WA&gt; Strata netto w 1 kw. 2003 r. wyniosła 12.368 tys. zł