NFI Kazim Wielki <NFIWg.WA> 19/2004 zbycie akcji spółki Foksal NFI SA

08-04-2004, 17:28

NFI Kazim Wielki <NFIWg.WA> 19/2004 zbycie akcji spółki Foksal NFI SA 19/2004 ZBYCIE AKCJI SPÓŁKI FOKSAL NFI SA
Zarząd spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), działając w oparciu o postanowienia § 5 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.) informuje o wykonaniu zawartej ze spółką pod firmą "GAMMA CAPITAL Spółka Akcyjna" z siedzibą w Oświęcimiu w dniu 5 grudnia 2003 r. Umowy zobowiązującej do sprzedaży będących własnością Spółki 4.257.014 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czternaście) akcji spółki po firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 73/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r.
W wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży w dniu 5 stycznia 2004 r. oraz 8 kwietnia 2004 r. Spółka dokonała zbycia 4.257.014 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czternaście) akcji Funduszu stanowiących 14,95 % udziału w kapitale zakładowym Funduszu i dających prawo do 4.257.014 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czternaście) głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, na skutek czego Spółka nie posiada obecnie żadnych akcji Funduszu. Z tytułu zbycia akcji Funduszu. Spółka uzyskała łączną cenę sprzedaży 9.932.832,90 (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa 90/100) złotych.
Czyniąc zadość wymogom § 7 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki wskazuje, że pomiędzy zbywającą Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a nabywająca spółką pod firmą "GAMMA CAPITAL Spółka Akcyjna" z siedzibą w Oświęcimiu i osobami nią zarządzającymi, nie zachodzi stosunek powiązania, zaś kryterium uznania zbywanych przez Spółkę akcji Funduszu za aktywa o znacznej wartości jest stosunek wartości przedmiotowych akcji do kapitałów własnych Spółki.
Data sporządzenia raportu: 08-04-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Kazim Wielki &lt;NFIWg.WA&gt; 19/2004 zbycie akcji spółki Foksal NFI SA