NFI Kazim Wielki <NFIWg.WA> Strata netto w 1 kw. 2004 r. wyniosła 822 tys. zł

11-05-2004, 16:55

NFI Kazim Wielki <NFIWg.WA> Strata netto w 1 kw. 2004 r. wyniosła 822 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 1. KW. 2004 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

stan na stan na stan na stan na
31-03-2004 31-03-2003 31-12-2003 31-12-2002
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2004 2003 2003 2002

A. Portfel inwestycyjny 94.164 61.340 85.816 71.781
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 6.670 17.050 12.016 10.148
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - -
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 10 117 91 94
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe - - - -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 6.660 16.933 11.925 10.054
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 87.494 44.290 73.800 61.633
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 12.916 18.166 9.066 25.716
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 2.428 7.940 2.428 8.334
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 20.947 9.097 17.352 8.813
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 3.325 3.564 4.043 3.873
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 152 511 735 473
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 47.726 5.012 40.176 14.424
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - -
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 573 8.123 4.215 3.612
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 41 5.781 2.541 3.330
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 4 9 4 9
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek 8 85 213 36
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 0 63 0 63
zyskach
5. Pozostałe należności 520 2.185 1.457 174
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.131 4.970 10.182 7.045
D. Inne aktywa 1.392 5.588 427 5.326
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, 21 0 25 0
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 1.308 5.516 362 5.291
3. Rozliczenia międzyokresowe 63 72 40 35
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 2 2 2
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 59 70 38 33
4. Pozostałe - - - -
E. Wartość firmy z wyceny 253 97 289 0
A k t y w a r a z e m 104.513 80.118 100.929 87.764
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy - - - -
I. Zobowiązania 1.328 3.769 1.316 9.468
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - - - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - -
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 95 141 79 117
5. Pozostałe zobowiązania 1.233 3.628 1.237 9.351
6. Fundusze specjalne - - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 213 144 169 101
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 213 144 169 101
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe 213 144 169 101
III. Rezerwy 114 107 105 74
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 114 107 105 74
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy - - - -
3.1. Długoterminowe - - - -
3.2. Krótkoterminowe - - - -
IV. Rezerwa z wyceny 21.156 0 17.242 0
Zobowiązania i rezerwy razem 22.811 4.020 18.832 9.643
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 81.702 76.098 82.097 78.121
rezerwy, razem)
- - - -
G. Kapitał własny 81.702 76.098 82.097 78.121
1. Kapitał zakładowy 2.098 3.006 2.798 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) 0 -23.136 -20.253 -23.136
4. Kapitał zapasowy 98.340 111.167 117.893 111.167
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 2.145 2.298 1.718 2.298
- środków trwałych - - - -
- akcji i udziałów 2.145 2.298 1.718 2.298
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -20.059 -15.215 -28.209 -16.582
- zrealizowany zysk (strata) -21.921 11.777 -25.320 -345
- niezrealizowany zysk (strata) 1.862 -26.992 -2.889 -16.237
8. Zysk (strata) netto, w tym: -822 -2.022 8.150 1.368
- zrealizowany zysk (strata) netto -4.898 -116 3.845 13.506
- niezrealizowany zysk (strata) netto 4.076 -1.906 4.305 -12.138
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 20.983.434 30.056.124 27.977.910 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 4 3 3 3
Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 0 0 0 0
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -4.898 -116 3.845 13.506
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -21.921 11.777 -25.320 -345
Zrealizowany wynik netto, razem -26.819 11.661 -21.475 13.161
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 4.076 -1.906 4.305 -12.138
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 1.862 -26.992 -2.889 -16.237
Niezrealizowany wynik netto, razem 5.938 -28.898 1.416 -28.375


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1 kwartał / 1 kwartał / 1 kwartały 1 kwartały
2004 okres od 2003 okres od narastająco / narastająco /
01-01-2004 do 01-01-2003 do 2004 okres od 2003 okres od
31-03-2004 31-03-2003 01-01-2004 do 01-01-2003 do
31-03-2004 31-03-2003

A. Przychody z inwestycji 4.846 -1.763 4.846 -1.763
1. Udział w wyniku finansowym netto 4.093 -2.312 4.093 -2.312
1.1. Z tytułu udziałów wiodących 3.098 -2.236 3.098 -2.236
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 1.017 284 1.017 284
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych -22 -360 -22 -360
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 637 300 637 300
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 637 178 637 178
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 0 122 0 122
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 116 249 116 249
4. Dodatnie różnice kursowe - - - -
5. Pozostałe - - - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 85 293 85 293
C. Koszty operacyjne -1.445 -4.019 -1.445 -4.019
1. Koszty działania funduszu -1.374 -3.888 -1.374 -3.888
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 0 -2.595 0 -2.595
1.2. Usługi doradztwa finansowego -91 -87 -91 -87
1.3. Usługi prawne -234 -347 -234 -347
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 0 -8 0 -8
1.5. Ujemne różnice kursowe - - - -
1.6. Pozostałe koszty -1.049 -851 -1.049 -851
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -71 -131 -71 -131
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne -53 -95 -53 -95
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -4.783 1.699 -4.783 1.699
F. Wynik z inwestycji netto -1.350 -3.885 -1.350 -3.885
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 607 1.993 607 1.993
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 624 1.587 624 1.587
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny -17 406 -17 406
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -743 -1.892 -743 -1.892
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto -743 -1.892 -743 -1.892
K. Podatek dochodowy -79 -130 -79 -130
a) część bieżąca -73 -97 -73 -97
b) część odroczona -6 -33 -6 -33
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: -822 -2.022 -822 -2.022
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -4.898 -116 -4.898 -116
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 4.076 -1.906 4.076 -1.906
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 9.350 4.695 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20.983.434 30.056.124 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,45 0,16 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 20.983.434 30.056.124 - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 - -


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I

Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 9.066 2.519
a. Zwiększenia (z tytułu) 8.300 0
- - -
- Zakup 1.778 0
- Udział w zysku 3.098 0
- Rezerwy i odpisy aktualizujace 0 0
- Wycena 0 0
- Inne 3.424 0
b. Zmniejszenia (z tytułu) 4.450 81
- - -
- Sprzedaż 0 36
- Udział w stracie 0 0
- Wycena 0 45
- Rezerwy i odpisy aktualizujace 4.450 0
- Dywidendy 0 0
- Inne 0 0
Wartość bilansowa na koniec okresu 12.916 2.438


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 17.352 0 4.043 12.660
a. Zwiększenia (z tytułu) 6.166 0 427 28
- - - - -
- Zakup 1.263 0 0 0
- Udział w zysku 1.136 0 0 0
- Rezerwy i odpisy aktualizujace 0 0 0 0
- Wycena 0 0 0 28
- Inne 3.767 0 427 0
b. Zmniejszenia (z tytułu) 2.571 0 1.145 5.876
- - - - -
- Sprzedaż 0 0 0 5.876
- Udział w stracie 119 0 22 0
- Wycena 0 0 0 0
- Rezerwy i odpisy aktualizujace 2.452 0 0 0
- Dywidendy 0 0 0 0
- Inne 0 0 1.123 0
Wartość bilansowa na koniec okresu 20.947 0 3.325 6.812


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III

Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 40.176 0 0 85.816
a. Zwiększenia (z tytułu) 50.616 0 0 65.537
- - - - -
- Zakup 50.025 0 0 53.066
- Udział w zysku 0 0 0 4.234
- Rezerwy i odpisy aktualizujace 0 0 0 0
- Wycena 591 0 0 619
- Inne 0 0 0 7.618
b. Zmniejszenia (z tytułu) 43.066 0 0 57.189
- - - - -
- Sprzedaż 43.066 0 0 48.978
- Udział w stracie 0 0 0 141
- Wycena 0 0 0 45
- Rezerwy i odpisy aktualizujace 0 0 0 6.902
- Dywidendy 0 0 0 0
- Inne 0 0 0 1.123
Wartość bilansowa na koniec okresu 47.726 0 0 94.164


UWAGA. Pełna nazwa spółki: SIÓDMY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO S.A.

Data sporządzenia raportu: 11-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Kazim Wielki &lt;NFIWg.WA&gt; Strata netto w 1 kw. 2004 r. wyniosła 822 tys. zł