NFI Kwiatkowski <NFIWi.WA> 11/2004 Podjęte uchwały na NWZ Funduszu - część 2

Piotr Baranowski
01-03-2004, 16:58

NFI Kwiatkowski <NFIWi.WA> 11/2004 Podjęte uchwały na NWZ Funduszu - część 2 6. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
§ 19
1. Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory do organów i komisji odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.
2. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyborów Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.
5. Komisja skrutacyjna ustala wynik wyborów i sporządza na tę okoliczność protokół.
§ 20
1. Akcjonariusz ma prawo jednokrotnego głosowania nad każdym wnioskiem.
2. Jeżeli akcjonariusz głosuje najpierw za wnioskiem a następnie w tym samym głosowaniu przeciwko wnioskowi, jego głos będzie uznany za nieważny.
3. Nieważność głosowania zachodzi również wtedy, gdy akcjonariusz głosuje więcej niż jeden raz na jeden wniosek lub określoną liczbę kandydatów (głosowanie wielokrotne) chyba, że zarządzono powtórzenie głosowania.
§ 21
1. Walne Zgromadzenie może zarządzać, większością dwóch trzecich głosów, krótkie przerwy w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może w uzasadnionych przypadkach zarządzać krótkie przerwy w obradach (techniczne), nie stanowiące odroczenia obrad, jednakże z zastrzeżeniem, że nie może to mieć na celu utrudnienia wykonywania przez akcjonariuszy ich praw.
§ 22
Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które są następnie odnotowywane w protokole obrad.
§ 23
Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 24
1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. Protokół powinien obejmować w szczególności:
a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i podanie porządku obrad,
b) treść podjętych uchwał z podaniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
2. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i notariusz.
3. Do protokołu załącza się:
a) dowody zwołania Walnego Zgromadzenia,
b) listę obecności z podpisami uczestników i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami złożonymi przez pełnomocników,
c) sprawozdanie komisji skrutacyjnej,
d) inne dokumenty związane ze zwołaniem i przebiegiem Walnego Zgromadzenia, których załączenie do protokołu uznane zostanie za niezbędne przez Przewodniczącego lub notariusza.
4. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów przechowywanej w siedzibie Spółki.
5. Akcjonariuszom i członkom organów Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów.
IV. Postanowienia końcowe
§ 25
Walne Zgromadzenie jest uprawnione do wykładni Regulaminu.
§ 26
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych oraz postanowienia Statutu Spółki.
Uchwała nr 4/2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 1 marca 2004 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z uwagi na zastosowanie elektronicznego systemu liczenia głosów postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5/2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 1 marca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Rady Nadzorczej"
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 20 ust. 4 Statutu Spółki zatwierdza "Regulamin Rady Nadzorczej" uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/1/2004 z 2 lutego 2004 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5
Walnego Zgromadzenia z dnia 1 marca 2004 r.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego S.A.
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa tryb i zasady działania Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanego "Spółką").
§ 2.
Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu i odrębnych przepisów prawa.
§ 3.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.
3. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
5. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
6. Rada Nadzorcza powinna działać w oparciu o regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem, w tym w oparciu o kwartalne sprawozdania przekazywane przez podmiot, któremu powierzony został zarząd majątkiem Spółki (Firmę Zarządzającą), zawierające analizę sytuacji gospodarczej i finansowej.
7. Informacje, o których mowa w ust. 6 przekazuje Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki.
§ 4.
1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa cztery lata, z zastrzeżeniem, że kadencja Rady Nadzorczej powołanej dnia 22 września 2000 r. ulega przedłużeniu do pięciu lat.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.
§ 5.
1. Przy wykonywaniu swych obowiązków, członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani działać ze szczególną starannością i z dbałością o interesy Spółki.
2. Przy wykonywaniu swych obowiązków członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w zakresie określonym oświadczeniem Spółki (tzw. Dobre Praktyki). Niezwłocznie po objęciu funkcji, członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do złożenia pisemnego zobowiązania do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
§ 6.
1. Członek Rady Nadzorczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia powołania składa Spółce oświadczenie o liczbie posiadanych akcji Spółki, ich procentowym udziale w kapitale zakładowym i przysługującej liczbie głosów. 2. Członek Rady Nadzorczej w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od nabycia lub zbycia akcji Spółki zobowiązany jest poinformować o tym Spółkę; pismo powinno zawierać informację o liczbie nabytych lub zbytych akcji Spółki, ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów przysługujących z tych akcji, a ponadto o liczbie aktualnie posiadanych akcji i przysługujących liczbie głosów.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do nabywania i zbywania akcji podmiotu dominującego lub zależnego od Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni powstrzymać się od dokonywania czynności, które mogłyby prowadzić do powstania konfliktu interesów ze Spółką. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Przewodniczącego Rady o powstaniu konfliktu interesów i zobowiązani są powstrzymać się od głosu w tych sprawach.
5. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego informowania Spółki o zawarciu transakcji z podmiotem zależnym lub dominującym od Spółki, w przypadku gdy wartość transakcji jest znacząca dla sytuacji materialnej członka Rady Nadzorczej. Informacja taka powinna zawierać datę zawarcia transakcji, jej przedmiot i wartość transakcji
6. Członek Rady Nadzorczej nie może zrezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
§ 7.
1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są przekazać Zarządowi Spółki informację o swych osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszami, których udział w kapitale zakładowym Spółki przekracza 10 % (dziesięć procent).
2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest wyrazić zgodę na publiczne udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie w powyższej sprawie powinno być złożone Zarządowi w formie pisemnej, niezwłocznie po powołaniu członka Rady Nadzorczej.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się publicznie w formie przewidzianej dla raportów bieżących.
II. Organizacja pracy Rady Nadzorczej.
§ 8.
1. Rada Nadzorcza wykonuje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Rada Nadzorcza może tworzyć zespoły robocze dla wypracowania stanowiska w sprawach szczególnie skomplikowanych lub czasochłonnych.
3. Zespoły robocze Rady Nadzorczej, upoważnieni członkowie tych zespołów i członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych zobowiązani są do szczegółowego informowania Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu o wynikach swojej pracy.
4. Członek Rady Nadzorczej delegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej szczegółowego sprawozdania z wykonanych czynności.
5. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki
§ 9.
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia i proponuje porządek obrad.
2. Członek Rady Nadzorczej lub Zarząd mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.
3. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
§ 10.
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej przewodniczy jej posiedzeniom.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
§ 11.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. O terminie i porządku posiedzenia wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powiadamiani są pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażą oni zgodę na odbycie posiedzenia i głosowanie.
4. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być uzupełniany (rozszerzany) w trakcie posiedzenia. Wymogu tego nie stosuje się, gdy:
a) obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na uzupełnienie porządku obrad,
b) podjęcie uchwały jest konieczne dla uchronienia Spółki przed niepowetowaną szkodą, której nie można było wcześniej przewidzieć,
c) uchwała dotyczy konfliktu interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
d) Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba, że Przewodniczący Rady wyznaczy inne miejsce do odbycia posiedzenia.
§ 12.
1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, na żądanie Przewodniczącego Rady, powinien brać udział - bez prawa głosu - Prezes Zarządu, który zobowiązany jest do przedstawiania informacji o aktualnym stanie spraw Spółki oraz udzielania wyczerpujących wyjaśnień członkom Rady Nadzorczej.
2. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą być obecne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w szczególności członkowie Zarządu.
§ 13.
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 oraz § 11 ust. 3, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali pisemne zaproszeni.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i § 11 ust. 3 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
§ 14.
1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który podpisywany jest przez jej członków obecnych na posiedzeniu i przez protokolanta, a ponadto przez członka Rady Nadzorczej nieobecnego na posiedzeniu - na dowód przyjęcia do wiadomości podjętych uchwał.
2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać:
1) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
2) porządek obrad,
3) listę obecności na posiedzeniu, 4) streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,
5) stwierdzenie podjęcia uchwały i jej treść,
6) wynik głosowania i zdania odrębne.
3. Protokoły z posiedzeń są rejestrowane z zachowaniem numeracji rocznej i umieszczane w Księdze Protokołów Rady Nadzorczej. Księga Protokołów przechowywana jest w siedzibie Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wydawać odpisy protokołów lub odpisy podjętych uchwał. Do Księgi Protokołów mają wgląd członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz inne osoby upoważnione przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
III. Sprawy w szczególności wymagające uchwały Rady Nadzorczej
§ 15.
Podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagają w szczególności:
a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej renomie,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu; c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b);
d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 (piętnaście)% wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu;
g) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
h) przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego (31.12.2005) roku i na każdym następnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie.
IV. Postanowienia końcowe
§ 16.
Zmiana Regulaminu dokonywana jest w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.
Uchwała nr 6/2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 1 marca 2004 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 ust. 4 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
Upoważnić Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna do nabycia w celu umorzenia do 10.621.567 (dziesięciu milionów sześciuset dwudziestu jeden tysięcy pięciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji własnych w terminie do 31 grudnia 2004 r., po cenie za jedną akcję nie wyższej niż wartość aktywów netto spółki przypadająca na jedną akcję, według bilansu - ostatniego przed nabyciem akcji własnych - zamieszczonego w raporcie kwartalnym sporządzonym i publikowanym przez spółkę stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych /Dz. U. z 2001 r. nr 139 poz. 1569 z późn zm./.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zarząd NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. informuje, że do uchwały nr 5/2004 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Rady Nadzorczej" zgłoszono sprzeciw.
Data sporządzenia raportu: 01-03-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Baranowski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Kwiatkowski &lt;NFIWi.WA&gt; 11/2004 Podjęte uchwały na NWZ Funduszu - część 2