NFI Kwiatkowski <NFIWi.WA> 5/2003 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Anna Bytniewska
opublikowano: 08-08-2003, 16:48

NFI Kwiatkowski <NFIWi.WA> 5/2003 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 5/2003 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE.
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 1 września 2003 roku o godz. 13.00 odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Chocimskiej 8/10 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do umowy o zarządzanie majątkiem NFI im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna zawartej w dniu 29 kwietnia 1999 r. z PZU NFI Management Sp. z o.o. wprowadzonych aneksem nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu dalszej odsprzedaży przez NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
8. Obniżenie kapitału zakładowego i zmiany Statutu w związku z umorzeniem akcji własnych NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
9. Zmiany w Statucie Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad NWZ.
Stosownie do postanowień art. 402 § 2 K.S.H. w związku z art. 455 § 2 K.S.H. Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian:
1. Dotychczasowa treść art. 9.1 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy) dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 30.056.124 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda." Proponowana treść art. 9.1 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.254.313,50 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) dzieli się na 22.543.135 (dwadzieścia dwa miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 22.543.135 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda."
Obniżenie kapitału zakładowego dokonane zostanie poprzez umorzenie akcji własnych Spółki nabywanych pomiędzy 2 listopada 2001 r. a 11 kwietnia 2002 r. w celu wykonania przez Spółkę zobowiązań określonych w Kodeksie Spółek Handlowych związanych z nabywaniem akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży i w związku z realizacją przez Spółkę strategii redystrybucji środków płynnych dla jej akcjonariuszy. Proponowane zmiany art. 9.1. Statutu Spółki polegają na obniżeniu wysokości jej kapitału zakładowego o kwotę 751.298,90 zł do kwoty 2.254.313,50 zł i odpowiednim do obniżenia kapitału zakładowego zmniejszeniu liczby akcji Spółki o 7.512.989 akcji tj. do 22.543.135 akcji.
2. Dotychczasowa treść art. 17:
"17.1 Z zastrzeżeniem postanowienia art. 17.2. Statutu do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
17.2 Jeżeli została ustanowiona prokura, oświadczenie składa i podpisuje w imieniu Funduszu jeden członek Zarządu zawsze łącznie z prokurentem. W przypadku reprezentowania Funduszu przez prokurenta współdziałanie z członkiem Zarządu nie jest wymagane ( art. 373 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).
17.3 Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 24.4. może być tylko jednoosobowa."
Proponowana treść art. 17:
"17.1 Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.
17.2 Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 24.3 może być tylko jednoosobowa."
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 49, poz. 447 z późn. zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.: Warszawa, ul. Chocimska 8/10 od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 22 sierpnia 2003 r. w godz. 9.00-17.00.
Data sporządzenia raportu: 08-08-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Bytniewska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Kwiatkowski &lt;NFIWi.WA&gt; 5/2003 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.