NFI Kwiatkowski <NFIWi.WA> 6/2003 Projekty uchwał na NWZ Funduszu. - część 1

NFI Kwiatkowski <NFIWi.WA> 6/2003 Projekty uchwał na NWZ Funduszu. - część 1 6/2003 PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ FUNDUSZU. Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 1 marca 2004 roku: Uchwała nr 1/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ______________________ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 5 lutego 2004 roku, numer 25 (1861) /2004, poz. 1095. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu Walnego Zgromadzenia" § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Spółki uchwala "Regulamin Walnego Zgromadzenia" w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 1 marca 2004 r. REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO IMIENIA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne § 1 Regulamin określa zasady i tryb odbywania Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. (zwanego dalej "Spółką"). § 2 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem stanowiącym Spółki. 2. Walne Zgromadzenie działa na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 49, poz. 447 z późn. zm.), Statutu, niniejszego Regulaminu i odrębnych przepisów prawa. 3. Naruszenia Regulaminu, które nie stanowią zarazem naruszenia przepisów prawa lub postanowień Statutu, nie powodują nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia. § 3 1. Walne Zgromadzenie powinno być zorganizowane przez Zarząd. 2. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa powinności, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia. 3. Zarząd może powierzyć obsługę organizacyjną Walnego Zgromadzenia firmie specjalizującej się w obsłudze walnych zgromadzeń. § 4 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. 2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, jak również sposób składania imiennych świadectw depozytowych do Spółki. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu. 3. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz ze stosowną dokumentacją powinny być udostępniane uprawnionym do głosowania na Zgromadzeniu przed Walnym Zgromadzeniem, wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi. Akcjonariusze mają prawo żądania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. § 5 Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie. § 6 1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu: a) akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce, w sposób określony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie odbiorą tychże świadectw do zakończenia Walnego Zgromadzenia, b) przedstawiciele akcjonariuszy, pod warunkiem złożenia w trybie określonym w § 7 pełnomocnictw do reprezentowana akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu; c) zastawnicy lub użytkownicy akcji, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje prawo głosu. 2. W Walnym Zgromadzeniu mają również prawo uczestniczyć: a) z prawem zabierania głosu: - członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; - zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie goście oraz specjaliści; - notariusze sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia; b) bez prawa zabierania głosu: - tłumacze; - dziennikarze; - pracownicy obsługi technicznej i organizacyjnej Walnego Zgromadzenia. 3. W razie sprzeciwu któregokolwiek z akcjonariuszy wobec obecności jednej z osób wymienionych w pkt. 2 b) Regulaminu, Przewodniczący może decyzją porządkową nakazać jej opuszczenie sali obrad. 4. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. 5. Lista akcjonariuszy, o której mowa w ust. 4, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. II. Rozpoczęcie obrad Walnego Zgromadzenia § 7 1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad, złożonym w obecności pracownika obsługi Walnego Zgromadzenia, i odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy i jednocześnie składają do listy obecności oryginał aktu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. 2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki. 3. Na żądanie pracownika obsługi Walnego Zgromadzenia akcjonariusz oraz osoba reprezentująca akcjonariusza obowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. 4. Lista obecności powinna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy przybyli na Zgromadzenie, z wymienieniem liczby posiadanych akcji, oraz liczby służących im głosów. 5. Wątpliwości, czy akcjonariusz wpisany na listę obecności jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, rozstrzyga Walne Zgromadzenie po wysłuchaniu stanowiska akcjonariusza, Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd, które mają następujące obowiązki: a) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, c) sprawdzenie tożsamości osoby składającej pełnomocnictwo akcjonariusza i prawidłowości wystawienia pełnomocnictwa, d) uzyskanie podpisu akcjonariusza (pełnomocnika) na liście obecności, e) przyjęcie oryginału pełnomocnictwa i załączenie go do listy obecności, f) wydanie akcjonariuszowi (pełnomocnikowi) karty do głosowania. 7. Po wpisaniu na listę obecności wszystkich uprawnionych, którzy przybyli na Zgromadzenie, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę, która następnie zostaje wyłożona do wglądu uczestnikom Walnego Zgromadzenia przez cały czas trwania obrad aż do czasu ich zamknięcia. 8. Na liście obecności zaznacza się każdorazowe zmiany składu osobowego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że akcjonariusz wchodzący na salę obrad w toku obrad lub opuszczający obrady, składa swój podpis na liście obecności, a wyznaczony do tego pracownik obsługi Walnego Zgromadzenia zaznacza obok podpisu godzinę wejścia i wyjścia z sali obrad. § 8 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. 2. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 1, otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonuje Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 3. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia niezwłocznie zarządza się przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu oraz członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 4. Kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia mogą zgłaszać osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu z prawem głosowania. 5. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. 6. Przewodniczącym zostaje ten z kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu uzyskał najwięcej ważnie oddanych głosów. 7. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na Przewodniczącego nie przeprowadza się głosowania, jeżeli żaden z akcjonariuszy nie złożył sprzeciwu wobec tej kandydatury. III. Obowiązki i uprawnienia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 9 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i podejmuje decyzje w sprawach porządkowych. Nie może jednak, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Powyższych ustaleń Przewodniczący dokonuje na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania. Na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ponadto: 1) poddaje pod głosowanie porządek dzienny obrad podany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia; 2) czuwa nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz przestrzeganiem przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu; 3) udziela głosu osobom uprawnionym do udziału w Zgromadzeniu; 4) odbiera głos uczestnikom Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź: a) dotyczy sprawy nie związanych z danym punktem porządku obrad; b) narusza postanowienia Regulaminu; c) narusza prawo lub dobre obyczaje; d) uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad; 5) poddaje pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali obrad osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu; 6) czuwa nad prawidłowym formułowaniem uchwał poddawanych pod głosowanie oraz występuje z wnioskiem o powołanie komisji uchwał i wniosków, której zadaniem jest przygotowywanie i redagowanie projektów uchwał i wniosków; 7) zarządza głosowania nad uchwałami Zgromadzenia, czuwa nad prawidłowością ich przebiegu i ogłasza wyniki głosowań, 8) ustosunkowuje się do wniosków zgłaszanych przez biorących udział w Zgromadzeniu akcjonariuszy i w razie potrzeby zarządza głosowania w przedmiocie tych wniosków, 9) współpracuje z notariuszem sporządzającym protokół; 10) kieruje pracą osób wykonujących obsługę organizacyjną Zgromadzenia; 11) podejmuje inne decyzje o charakterze porządkowym. 4. W przypadku zmian w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący może zarządzić, przed przystąpieniem do głosowania, sprawdzenie liczby głosów, którą dysponują obecni oraz ewentualnie, jaka część kapitału jest reprezentowana. 5. Przy wykonywaniu swoich uprawnień związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący korzysta z pomocy sekretarza. 6. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów. IV. Przebieg Walnego Zgromadzenia § 10 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 2. Z zastrzeżeniem ust. 1, uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. 3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 4. Usunięcie lub zmiana kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. § 11 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 2. Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli Statut lub właściwe przepisy nie stanowią inaczej. § 12 1. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad i sprawach porządkowych oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. 2. Prawo zgłaszania wniosków przysługuje osobom uprawnionym do głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. § 13 Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy objętej porządkiem obrad Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. § 14 Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością: zaproszonym gościom, członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki. § 15 Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej składającej się z 3 do 15 osób wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. § 16 1. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników. 2. Komisja skrutacyjna bada również wyniki głosowania, które odbyły się przed jej ukonstytuowaniem. 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania. 4. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej podpisują protokół (wydruk komputerowy) zawierający wyniki głosowania. § 17 1. Głosowanie jest jawne. 2. Tajne głosowanie Przewodniczący Zgromadzenia zarządza: a) przy wyborach; b) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów oraz o pociągnięcie ich do odpowiedzialności; c) w sprawach osobowych; d) na wniosek akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. 3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczący wyboru komisji skrutacyjnej lub komisji uchwał i wniosków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. § 18 1. W przypadku umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, tworzone są grupy akcjonariuszy zgodnie z trybem wskazanym niżej. 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza minimalną liczbę akcji potrzebną dla utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tę określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę wybieranych członków Rady Nadzorczej. 3. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup powinna być równa lub mniejsza od liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w grupie przekracza minimalną liczbę akcji, o której mowa w ust. 2. 4. Grupy mogą się łączyć w celu dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej. 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie listy obecności dla poszczególnych grup.

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ