NFI Kwiatkowski <NFIWi.WA> Zysk netto w 2 kw. 2003 r. wyniósł 4.638 tys. zł

opublikowano: 14-08-2003, 16:47

NFI Kwiatkowski <NFIWi.WA> Zysk netto w 2 kw. 2003 r. wyniósł 4.638 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 2. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

stan na stan na stan na stan na
30-06-2003 30-06-2002 31-03-2003 31-03-2002
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2003 2002 2003 2002

A. Portfel inwestycyjny 266.153 228.917 256.111 268.252
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 108.945 116.819 92.373 122.764
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - -
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 1.829 2.923 1.792 2.641
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe 63.373 66.335 53.271 71.014
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 43.743 47.561 37.310 49.109
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 157.208 112.098 163.738 145.488
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 19.723 22.422 19.092 22.139
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 9.756 29.179 13.367 30.289
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - - - -
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych 1.055 1.079 1.192 1.366
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - 0 - -
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych - - - -
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 105.542 51.052 117.613 77.527
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne 21.132 8.366 12.474 14.168
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 1.216 1.495 6.851 14
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek - - 3.003 -
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 185 - - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek 3 128 67 2
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 620 958 79 -
zyskach
5. Pozostałe należności 408 409 3.702 12
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 808 20.571 906 1.376
D. Inne aktywa 128 133 79 90
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - 2 - 3
- wartość firmy - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 33 37 28 40
3. Rozliczenia międzyokresowe 95 94 51 47
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - -
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 95 94 51 47
4. Pozostałe - - - -
E. Wartość firmy z wyceny - - - -
A k t y w a r a z e m 268.305 251.116 263.947 269.732
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy - - - -
I. Zobowiązania 1.498 3.188 1.872 3.298
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - - - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - -
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 25 37 29 1.753
5. Pozostałe zobowiązania 1.473 3.151 1.843 1.545
6. Fundusze specjalne - - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 54 59 105 97
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 54 59 105 97
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe 54 59 105 97
III. Rezerwy 1.538 1.366 1.393 875
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.538 1.366 1.393 875
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy - - - -
3.1. Długoterminowe - - - -
3.2. Krótkoterminowe - - - -
IV. Rezerwa z wyceny - - - -
Zobowiązania i rezerwy razem 3.090 4.613 3.370 4.270
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 265.215 246.503 260.577 265.462
rezerwy, razem)
- - - -
G. Kapitał własny 265.215 246.503 260.577 265.462
1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -52.050 -52.050 -52.050 -31.627
4. Kapitał zapasowy 327.035 326.766 327.035 326.766
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 462 576 462 468
- środków trwałych - - - -
- akcji i udziałów 462 576 462 468
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -25.184 -25.984 -25.184 -25.984
- zrealizowany zysk (strata) -3.289 -733 -690 154
- niezrealizowany zysk (strata) -21.895 -25.251 -24.494 -26.138
8. Zysk (strata) netto, w tym: 11.946 -5.811 7.308 -7.167
- zrealizowany zysk (strata) netto 4.933 1.946 6.026 893
- niezrealizowany zysk (strata) netto 7.013 -7.757 1.282 -8.060
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 9 8 9 9
Rozwodniona liczba akcji - - - -
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - - -
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 4.933 1.946 6.026 893
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -3.289 -733 -690 154
Zrealizowany wynik netto, razem 1.644 1.213 5.336 1.047
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 7.013 -7.757 1.282 -8.060
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -21.895 -25.251 -24.494 -26.138
Niezrealizowany wynik netto, razem -14.882 -33.008 -23.212 -34.198


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2 kwartał / 2 kwartał / 2 kwartały 2 kwartały
2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco /
01-04-2003 do 01-04-2002 do 2003 okres od 2002 okres od
30-06-2003 30-06-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do
30-06-2003 30-06-2002

A. Przychody z inwestycji 3.568 4.227 5.421 7.065
1. Udział w wyniku finansowym netto 702 393 334 86
1.1. Z tytułu udziałów wiodących 631 312 246 -26
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - - - -
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 71 81 88 112
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - - -
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 2.685 3.540 4.689 5.743
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 1.830 2.493 3.623 4.696
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 855 1.047 1.066 1.047
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 181 294 398 1.236
4. Dodatnie różnice kursowe - - - -
5. Pozostałe - - - -
B. Pozostałe przychody operacyjne - - - -
C. Koszty operacyjne -2.280 -2.120 -4.401 -4.737
1. Koszty działania funduszu -2.276 -2.116 -4.394 -4.726
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -1.754 -1.513 -3.441 -2.952
1.2. Usługi doradztwa finansowego - -7 -5 -58
1.3. Usługi prawne -3 -5 -64 -44
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - - -
1.5. Ujemne różnice kursowe - - - -
1.6. Pozostałe koszty -519 -591 -884 -1.672
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -4 -4 -7 -11
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne -15 - -22 -11
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 16 -629 345 -792
F. Wynik z inwestycji netto 1.289 1.478 1.343 1.525
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 3.572 1.212 11.062 -5.195
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji -1.455 1.301 4.383 2.648
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 5.027 -89 6.679 -7.843
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4.861 2.690 12.405 -3.670
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto 4.861 2.690 12.405 -3.670
K. Podatek dochodowy 223 1.334 459 2.141
a) część bieżąca 213 1.536 449 1.892
b) część odroczona 10 -202 10 249
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: 4.638 1.356 11.946 -5.811
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -1.092 1.052 4.933 1.946
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 5.730 304 7.013 -7.757
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 18.712 -11.697 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 22.543.135 26.789.089 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,83 -0,44 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - -


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I

Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 19.477 25.043
a. Zwiększenia (z tytułu) 959 6.800
- rozwiązanych rezerw - 5.590
- udziału w wyniku finansowym 959 -
- zakupu - -
- wyceny - 1.210
- pozostałych zwiększeń - -
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 713 20.258
- utworzonych rezerw - -
- udziału w wyniku finansowym 713 -
- sprzedaży - 19.571
- wyceny - 687
- pozostałych zmniejszeń - -
- wypłaconej dywidendy - -
- - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 19.723 11.585


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - 1.176 - 45.184
a. Zwiększenia (z tytułu) - 87 - 39.433
- rozwiązanych rezerw - - - -
- udziału w wyniku finansowym - 87 - -
- zakupu - - - 20.625
- wyceny - - - 18.808
- pozostałych zwiększeń - - - -
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) - 208 - 31.837
- utworzonych rezerw - - - -
- udziału w wyniku finansowym - - - -
- sprzedaży - - - 31.267
- wyceny - - - 570
- pozostałych zmniejszeń - - - -
- wypłaconej dywidendy - 208 - -
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu - 1.055 - 52.780


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III

Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 143.622 11.533 - 246.035
a. Zwiększenia (z tytułu) 203.250 482.217 - 732.746
- rozwiązanych rezerw - - - 5.590
- udziału w wyniku finansowym - - - 1.046
- zakupu 199.757 482.213 - 702.595
- wyceny 3.355 4 - 23.377
- pozostałych zwiększeń 138 - - 138
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 177.957 481.655 - 712.628
- utworzonych rezerw - - - -
- udziału w wyniku finansowym - - - 713
- sprzedaży 175.602 481.638 - 708.078
- wyceny 1.953 17 - 3.227
- pozostałych zmniejszeń 402 - - 402
- wypłaconej dywidendy - - - 208
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 168.915 12.095 - 266.153


UWAGA. Pełna nazwa spółki: Narodowy Fundusz Inwestycyjny imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

Data sporządzenia raportu: 04-08-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Kwiatkowski &lt;NFIWi.WA&gt; Zysk netto w 2 kw. 2003 r. wyniósł 4.638 tys. zł