NFI MagnaPolonia <NFIWf.WA> zawarcie umowy sprzedaży akcji Modus PO SA

NFI MagnaPolonia <NFIWf.WA> zawarcie umowy sprzedaży akcji Modus PO SA ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI MODUS PO SA Warszawa, dnia 28 listopada 2003 r. Nasz Znak: L. dz. 178/40/03/JA Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący 40/03 Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. do powołanego wyżej rozporządzenia (Dz. U. Nr 31, poz. 280) Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2003 r. zawarł umowę sprzedaży całego posiadanego pakietu akcji serii A w ilości 224.730 sztuk oraz akcji serii B w ilości 227.000 sztuk, o wartości nominalnej 2 złote każda, Spółki Modus Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zwanej dalej Spółką. Łącznie przedmiotem sprzedaży jest 451.730 akcji Spółki. Cena sprzedaży wynosi 1,7032 zł za jedną akcję, co daje łączną cenę w wysokości 769.386,54 zł za sprzedawany pakiet akcji. Cena zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Przeniesienie własności akcji jest uzależnione od złożenia oferty Ministrowi Skarbu Państwa na warunkach cenowych nie gorszych niż zawarte w w/wym. umowie oraz od zapłaty łącznej ceny. Nabywcami akcji są: spółka HAKO Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, która nabędzie 88.530 akcji Spółki, oraz dwie osoby fizyczne, Pani Elżbieta Krygicz, która nabędzie 181.600 akcji i Pan Paweł Tkaczyk, który nabędzie 181.600 akcji. Wartość bilansowa sprzedawanego pakietu akcji w księgach Funduszu wynosiła 0 zł. W wyniku transakcji Fundusz zrealizował zysk w wysokości 769.386,54 zł. Pakiet akcji będący przedmiotem transakcji stanowi 49,75% kapitału zakładowego oraz 49,75% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Kryterium będącym podstawą uznania sprzedanych akcji za aktywa o znacznej wartości, to udział w kapitale zakładowym Spółki. Brak jest powiązań pomiędzy NFI Magna Polonia S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a Spółką HAKO Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie i osobami nią zarządzającymi oraz pozostałymi nabywcami akcji Z poważaniem Jerzy Bujko Prezes Zarządu Data sporządzenia raportu: 28-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ