NFI MagnaPolonia <NFIWf.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 304 tys. zł

opublikowano: 14-11-2003, 18:40

NFI MagnaPolonia <NFIWf.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 304 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

stan na stan na stan na stan na
30-09-2003 30-09-2002 30-06-2003 30-06-2002
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2003 2002 2003 2002

A. Portfel inwestycyjny 105.994 86.972 102.945 132.270
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 7.639 6.160 7.789 7.100
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach 1.677 1.806 1.711 2.191
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 3.211 3.858 3.740 4.231
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe 2.656 - 2.189 -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 95 496 149 678
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 98.355 80.812 95.156 125.170
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 4.467 15.964 10.844 16.320
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 11.259 20.787 11.675 21.134
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 12.773 7.251 12.683 8.756
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 15.393 14.038 8.265 14.351
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 763 1.587 763 10.354
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 53.700 21.185 50.926 54.255
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - -
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 23.861 16.297 31.881 7.625
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 11.788 12.986 24.668 7.423
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 5.225 3.290 6.183 50
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek - - - -
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w - 10 252 131
zyskach
5. Pozostałe należności 6.848 11 778 21
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 70.236 104.257 66.500 56.741
D. Inne aktywa 306 939 320 1.349
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, 8 2 9 2
- wartość firmy - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 220 159 223 172
3. Rozliczenia międzyokresowe 78 778 88 1.175
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 630 - 1.000
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 78 148 88 175
4. Pozostałe - - - -
E. Wartość firmy z wyceny 5.420 7.037 4.855 7.972
A k t y w a r a z e m 205.817 215.502 206.501 205.957
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy 3.188 4.885 4.117 3.325
I. Zobowiązania 2.043 3.711 2.961 2.075
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 526 526 526 526
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - 25 1.197 25
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 24 213 23 43
5. Pozostałe zobowiązania 1.493 2.941 1.215 1.476
6. Fundusze specjalne - 6 - 5
II. Rozliczenia międzyokresowe - 50 67 59
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe - 50 67 59
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - 50 67 59
III. Rezerwy 774 - 167 -
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 774 - 167 -
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy - - - -
3.1. Długoterminowe - - - -
3.2. Krótkoterminowe - - - -
IV. Rezerwa z wyceny 371 1.124 922 1.191
Zobowiązania i rezerwy razem 3.188 4.885 4.117 3.325
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 202.629 210.617 202.384 202.632
rezerwy, razem)
- - - -
G. Kapitał własny 202.629 210.617 202.384 202.632
1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -349 -52 -349 -1.379
4. Kapitał zapasowy 192.569 203.340 192.569 203.340
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: -7.129 -4.974 -7.070 -4.972
- środków trwałych - - - -
- akcji i udziałów -7.129 -4.974 -7.070 -4.972
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: 10.689 -9.643 10.689 -9.643
- zrealizowany zysk (strata) 12.812 -9.941 12.812 -9.941
- niezrealizowany zysk (strata) -2.123 298 -2.123 298
8. Zysk (strata) netto, w tym: 3.843 18.940 3.539 12.280
- zrealizowany zysk (strata) netto 4.091 23.562 3.762 14.491
- niezrealizowany zysk (strata) netto -248 -4.622 -223 -2.211
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 7 7 7 7
Rozwodniona liczba akcji - - - -
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - - -
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 4.091 23.562 3.762 14.491
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 12.812 -9.941 12.812 -9.941
Zrealizowany wynik netto, razem 16.903 13.621 16.574 4.550
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto -248 -4.622 -223 -2.211
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -2.123 298 -2.123 298
Niezrealizowany wynik netto, razem -2.371 -4.324 -2.346 -1.913


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały
2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco /
01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od
30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-07-2002 do
30-09-2003 30-09-2002

A. Przychody z inwestycji 4.124 921 12.923 7
1. Udział w wyniku finansowym netto -169 -2.558 -726 -7.201
1.1. Z tytułu udziałów wiodących -35 -749 -320 -3.556
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 149 -1.505 98 -2.998
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych -283 -304 -504 -647
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 812 1.539 2.333 1.500
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 419 306 1.096 340
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 395 402 913 714
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, -2 831 324 446
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 586 502 2.105 1.649
4. Dodatnie różnice kursowe 2.895 1.438 9.211 4.059
5. Pozostałe - - - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 10 - 1.550 49
C. Koszty operacyjne -2.454 -2.625 -7.296 -8.358
1. Koszty działania funduszu -2.433 -2.611 -7.233 -8.319
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -1.931 -2.248 -5.837 -6.873
1.2. Usługi doradztwa finansowego -2 - -78 -107
1.3. Usługi prawne -58 -38 -165 -113
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) -1 -7 -3 -8
1.5. Ujemne różnice kursowe - - - -
1.6. Pozostałe koszty -441 -318 -1.150 -1.218
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -21 -14 -63 -39
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne -15 -1 -40 -3.505
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -412 -881 -4.383 -7.870
F. Wynik z inwestycji netto 1.253 -2.586 2.754 -19.677
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z -342 9.616 3.493 38.817
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji -451 10.171 3.335 39.893
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 109 -555 158 -1.076
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 911 7.030 6.247 19.140
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto 911 7.030 6.247 19.140
K. Podatek dochodowy -607 -370 -2.404 -200
a) część bieżąca - - - -
b) część odroczona -607 -370 -2.404 -200
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: 304 6.660 3.843 18.940
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 329 9.071 4.091 23.562
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -25 -2.411 -248 -4.622
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -5.825 14.754 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.056.124 30.056.124 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,19 0,49 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - -


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I

Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 12.840 19.373
a. Zwiększenia (z tytułu) - 1.389
- udział w zysku netto spółek - -
- nabycie - 1.202
- wycena na dzień bilansowy - 187
- naliczenie odsetek - -
- rozwiązanie odpisów na trwałą utratę wartości - -
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -6.696 -6.292
- sprzedaż -6.377 -4.527
- wartość firmy z wyceny - -
- zmiany pozostałych składników kapitału własnego w - -
spółkach
- udział w stracie netto spółek -319 -
- odpisy na trwałą utratę wartości - -1.757
- wypłata odsetek - -
- wycena na dzień bilansowy - -8
- - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 6.144 14.470


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 12.136 - 14.485 758
a. Zwiększenia (z tytułu) 1.459 - 8.938 274
- udział w zysku netto spółek 253 - - -
- nabycie 1.206 - 8.938 251
- wycena na dzień bilansowy - - - 23
- naliczenie odsetek - - - -
- rozwiązanie odpisów na trwałą utratę wartości - - - -
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -822 - -8.030 -174
- sprzedaż -57 - -5.999 -174
- wartość firmy z wyceny -550 - -1.526 -
- zmiany pozostałych składników kapitału własnego w -59 - - -
spółkach
- udział w stracie netto spółek -156 - -505 -
- odpisy na trwałą utratę wartości - - - -
- wypłata odsetek - - - -
- wycena na dzień bilansowy - - - -
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 12.773 - 15.393 858


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III

Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 19.443 - - 79.035
a. Zwiększenia (z tytułu) 114.096 - - 126.156
- udział w zysku netto spółek - - - 253
- nabycie 111.070 - - 122.667
- wycena na dzień bilansowy 2.185 - - 2.395
- naliczenie odsetek 831 - - 831
- rozwiązanie odpisów na trwałą utratę wartości 10 - - 10
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -77.183 - - -99.197
- sprzedaż -76.121 - - -93.255
- wartość firmy z wyceny - - - -2.076
- zmiany pozostałych składników kapitału własnego w - - - -59
spółkach
- udział w stracie netto spółek - - - -980
- odpisy na trwałą utratę wartości -37 - - -1.794
- wypłata odsetek -1.025 - - -1.025
- wycena na dzień bilansowy - - - -8
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 56.356 - - 105.994


UWAGA. Pełna nazwa spółki: NFI Magna Polonia S.A.

Data sporządzenia raportu: 08-08-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI MagnaPolonia &lt;NFIWf.WA&gt; Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 304 tys. zł