NFI MagnaPolonia <NFIWf.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 3.079 tys. zł

NFI MagnaPolonia <NFIWf.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 3.079 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) BILANS stan na stan na stan na stan na 31-12-2003 31-12-2002 30-09-2003 30-09-2002 koniec koniec koniec poprz. koniec poprz. kwartału / kwartału / kwartału / kwartału / 2003 2002 2003 2002 A. Portfel inwestycyjny 102.015 79.035 105.994 86.972 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 5.935 5.829 7.639 6.160 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - 1.996 1.677 1.806 notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 2.591 3.647 3.211 3.858 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - - 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - - 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - - 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 3.254 - 2.656 - 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 90 186 95 496 finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 96.080 73.206 98.355 80.812 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 4.467 10.844 4.467 15.964 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 8.894 15.726 11.259 20.787 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 26.554 12.136 12.773 7.251 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - - nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 16.273 14.485 15.393 14.038 nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 763 572 763 1.587 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 39.129 19.443 53.700 21.185 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - - instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - - instrumenty finansowe B. Należności 18.667 9.756 23.861 16.297 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 9.901 9.674 11.788 12.986 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 2.527 - 5.225 3.290 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek - - - - 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w - - - 10 zyskach 5. Pozostałe należności 6.239 82 6.848 11 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 75.323 105.476 70.236 104.257 D. Inne aktywa 221 1.976 306 939 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, 7 2 8 2 - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 199 223 220 159 3. Rozliczenia międzyokresowe 15 1.751 78 778 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 1.630 - 630 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 15 121 78 148 4. Pozostałe - - - - E. Wartość firmy z wyceny 3.928 6.630 5.420 7.037 A k t y w a r a z e m 200.154 202.873 205.817 215.502 - - - - F. Zobowiązania i Rezerwy 4.062 3.859 3.188 4.885 I. Zobowiązania 3.453 2.690 2.043 3.711 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 539 526 526 526 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - 25 - 25 (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - - wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 1.129 47 24 213 5. Pozostałe zobowiązania 1.785 2.087 1.493 2.941 6. Fundusze specjalne - 5 - 6 II. Rozliczenia międzyokresowe 215 112 - 50 1. Ujemna wartość firmy - - - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 215 112 - 50 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe 215 112 - 50 III. Rezerwy 71 - 774 - 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 71 - 774 - 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - - obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe - - - - 3. Pozostałe rezerwy - - - - 3.1. Długoterminowe - - - - 3.2. Krótkoterminowe - - - - IV. Rezerwa z wyceny 323 1.057 371 1.124 Zobowiązania i rezerwy razem 4.062 3.859 3.188 4.885 A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 196.092 199.014 202.629 210.617 rezerwy, razem) - - - - G. Kapitał własny 196.092 199.014 202.629 210.617 1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006 3.006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - - 3. Akcje własne (wielkość ujemna) -948 -180 -349 -52 4. Kapitał zapasowy 193.836 192.569 192.569 203.340 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: -7.129 -7.070 -7.129 -4.974 - środków trwałych - - - - - akcji i udziałów -7.129 -7.070 -7.129 -4.974 6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - - 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: 405 1.417 10.689 -9.643 - zrealizowany zysk (strata) - 1.012 12.812 -9.941 - niezrealizowany zysk (strata) 405 405 -2.123 298 8. Zysk (strata) netto, w tym: 6.922 9.272 3.843 18.940 - zrealizowany zysk (strata) netto 5.004 11.800 4.091 23.562 - niezrealizowany zysk (strata) netto 1.918 -2.528 -248 -4.622 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - - (wielkość ujemna) - - - - Liczba akcji funduszu 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 7 7 7 7 Rozwodniona liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - - - - - - - Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 5.004 11.800 4.091 23.562 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych - 1.012 12.812 -9.941 Zrealizowany wynik netto, razem 5.004 12.812 16.903 13.621 N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 1.918 -2.528 -248 -4.622 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 405 405 -2.123 298 Niezrealizowany wynik netto, razem 2.323 -2.123 -2.371 -4.324 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-10-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 A. Przychody z inwestycji 1.512 -198 14.435 -191 1. Udział w wyniku finansowym netto 1.637 2.601 911 -4.600 1.1. Z tytułu udziałów wiodących - 717 -320 -2.839 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 1.378 1.375 1.476 -1.623 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - - 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 259 509 -245 -138 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 394 -39 2.727 1.461 instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 451 65 1.547 405 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 168 6 1.081 720 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, -225 -110 99 336 instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 459 1.043 2.564 2.692 4. Dodatnie różnice kursowe -978 -3.803 8.233 256 5. Pozostałe - - - - B. Pozostałe przychody operacyjne 2.173 1.555 3.723 1.604 C. Koszty operacyjne -2.591 -2.675 -9.887 -11.033 1. Koszty działania funduszu -2.570 -2.662 -9.803 -10.981 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -1.848 -2.103 -7.685 -8.976 1.2. Usługi doradztwa finansowego -114 -114 -192 -221 1.3. Usługi prawne -210 -77 -375 -190 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - -2 -3 -10 1.5. Ujemne różnice kursowe - - - - 1.6. Pozostałe koszty -398 -366 -1.548 -1.584 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -21 -13 -84 -52 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne -171 -3.047 -211 -6.552 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -2.268 -8.455 -6.651 -16.325 F. Wynik z inwestycji netto -1.345 -12.820 1.409 -32.497 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 3.721 2.152 7.214 40.969 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 3.192 2.289 6.527 42.182 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 529 -137 687 -1.213 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2.376 -10.668 8.623 8.472 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto 2.376 -10.668 8.623 8.472 K. Podatek dochodowy 703 1.000 -1.701 800 a) część bieżąca - - - - b) część odroczona 703 1.000 -1.701 800 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - - straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: 3.079 -9.668 6.922 9.272 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 913 -11.762 5.004 11.800 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 2.166 2.094 1.918 -2.528 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6.922 9.272 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.056.124 30.056.124 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,23 0,31 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 12.840 19.373 a. Zwiększenia (z tytułu) - 1.995 - udział w zysku netto spółek - - - nabycie - 1.202 - rezerwa z wyceny - - - wycena na dzień bilansowy - 793 - naliczenie odsetek - - - rozwiązanie odpisów na trwałą utratę wartości - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -8.373 -9.883 - sprzedaż -8.054 -8.118 - wartość firmy z wyceny - - - zmiany pozostałych składników kapitału własnego w - - spółkach - udział w stracie netto spółek -319 - - odpisy na trwałą utratę wartości - -1.757 - wypłata odsetek - - - wycena na dzień bilansowy - -8 - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 4.467 11.485 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 12.136 - 14.485 758 a. Zwiększenia (z tytułu) 15.312 - 9.569 269 - udział w zysku netto spółek 1.704 - - - - nabycie 13.608 - 9.550 251 - rezerwa z wyceny - - 19 - - wycena na dzień bilansowy - - - 18 - naliczenie odsetek - - - - - rozwiązanie odpisów na trwałą utratę wartości - - - - - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -894 - -7.781 -174 - sprzedaż -57 - -5.999 -174 - wartość firmy z wyceny -550 - -1.537 - - zmiany pozostałych składników kapitału własnego w -59 - - - spółkach - udział w stracie netto spółek -228 - -245 - - odpisy na trwałą utratę wartości - - - - - wypłata odsetek - - - - - wycena na dzień bilansowy - - - - - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 26.554 - 16.273 853 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 19.443 - - 79.035 a. Zwiększenia (z tytułu) 143.095 - - 170.240 - udział w zysku netto spółek - - - 1.704 - nabycie 140.490 - - 165.101 - rezerwa z wyceny - - - 19 - wycena na dzień bilansowy 1.291 - - 2.102 - naliczenie odsetek 1.273 - - 1.273 - rozwiązanie odpisów na trwałą utratę wartości 41 - - 41 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -120.155 - - -147.260 - sprzedaż -119.080 - - -141.482 - wartość firmy z wyceny - - - -2.087 - zmiany pozostałych składników kapitału własnego w - - - -59 spółkach - udział w stracie netto spółek - - - -792 - odpisy na trwałą utratę wartości -47 - - -1.804 - wypłata odsetek -1.028 - - -1.028 - wycena na dzień bilansowy - - - -8 - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 42.383 - - 102.015 UWAGA. Pełna nazwa spółki: NFI Magna Polonia S.A. Data sporządzenia raportu: 08-08-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ