NFI Octava <NFIWh.WA> Nr 17/2003 z dnia 13 czerwca 2003 roku; Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie...

SKARBIEC - OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
opublikowano: 13-06-2003, 17:46

NFI Octava <NFIWh.WA> Nr 17/2003 z dnia 13 czerwca 2003 roku; Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie... NR 17/2003 Z DNIA 13 CZERWCA 2003 ROKU; TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY OCTAVA NFI SA
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2003 roku.
Uchwała Nr ___ /2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana/Panią _________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ___ /2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Pan/Pani ____________________,
2. Pan/Pani ____________________,
3. Pan/Pani ____________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ___ /2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Działając na podstawie § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-nariuszy Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 103/2003 z dnia 28 maja 2003 roku, pod pozycją 5312.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ___ /2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu OCTAVA NFI S.A. na temat działalności Spółki
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu OCTAVA NFI S.A. na temat działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna na temat działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ___ /2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia:
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA SA za okres 1.01.2002 - 31.12.2002 roku
oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Funduszu za rok 2002 i Sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. na temat działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok 2002
Działając w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA SA za okres 1.01.2002 - 31.12.2002 roku oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Funduszu za rok 2002 i Sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. na temat działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ___ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2002
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 2002, na które składają się:
1. wstęp;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 228.125.663 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote);
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 12.879.208 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.879.208 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych);
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2002 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 58.068.286 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych);
6. zestawienie portfela inwestycyjnego; oraz
7. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr____/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2002
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna postanawia pokryć
stratę netto za rok 2002 w kwocie 12.879.208 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście
osiem złotych) z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr__/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Funduszu w roku obrotowym 2002
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 19 grudnia 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr__/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Bernatkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Funduszu w roku obrotowym 2002
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Markowi Bernatkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 19 grudnia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr__/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2002
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela:
1) Panu Arturowi Nieradko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2002;
2) Panu Bogdanowi Krycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2002;
3) Panu Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 28 listopada 2002 r.;
4) Pani Ewie Koczorowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 14 sierpnia 2002 r.;
5) Panu Piotrowi Pinińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 14 sierpnia 2002 r.;
6) Panu Andrzejowi Relidzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2002 r.;
7) Panu Jarosławowi Witczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 14 sierpnia 2002 r.;
8) Panu Włodzimierzowi Kotwasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 14 sierpnia do dnia 31 grudnia 2002 r.;
9) Panu Hubertowi Stępniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 14 sierpnia do dnia 31 grudnia 2002 r.;
10) Panu Andrzejowi Wieczorkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 14 sierpnia do dnia 31 grudnia 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr__/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Umowy o wynagrodzenie za wyniki finansowe z dnia 12 lipca 1995 r.
Działając na podstawie par. 5 ust. 3 Umowy o wynagrodzenie za wyniki finansowe zawartej w dniu 12 lipca 1995 r. pomiędzy Skarbem Państwa, OCTAVA NFI S.A. a KP Konsorcjum sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna zatwierdza zmianę Umowy o wynagrodzenie za wyniki finansowe zawartej w dniu 12 lipca 1995 r. pomiędzy Skarbem Państwa a OCTAVA NFI S.A. i KP Konsorcjum sp. z o.o. ("Umowa"), objętą Aneksem nr 3 z dnia [_______] 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ___ /2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit.a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Art. 5 ust.1 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
"Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.
Uchwała Nr ___ /2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit.a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Artykuł 7 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
"Przedmiotem działalności Funduszu jest:
1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji spółek,
3) nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt.2,
4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom,
7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.
Uchwała Nr ___ /2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit.a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Artykuł 12 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
"12.1. Akcje Funduszu mogą być umarzane.
12.2. Nabycie przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga upoważnienia
"udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie określi liczbę akcji, jaka ma zostać nabyta przez Fundusz oraz cenę, za którą nastąpi ich nabycie.
12.3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych."
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.
Uzasadnienie Uchwały nr [___]/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OCTAVA NFI SA w sprawie zmiany Statutu Funduszu (zgodnie z art. 359 § 4 ksh):
Powyższa Uchwała podjęta została w celu dostosowania brzmienia Statutu OCTAVA NFI S.A. do postanowień ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz w celu umożliwienia dokonywania przez Fundusz dystrybucji zgromadzonych przezeń środków pomiędzy akcjonariuszy Funduszu w drodze skupu własnych akcji w celu ich umorzenia. Jest to mechanizm powszechnie stosowany w zamkniętych funduszach inwestycyjnych.
Podobne regulacje statutowe zostały przyjęte w innych Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, co za tym idzie dostosowanie brzmienia Statutu OCTAVA NFI SA ma na celu również zrównanie traktowania akcjonariuszy OCTAVA NFI SA z akcjonariuszami innych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.
Uchwała Nr ___ /2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit.a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Artykuł 17 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
"17.1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.
17.2. Jeżeli została ustanowiona prokura, prokurent uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania Funduszu.
17.3. Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 24.4. może być tylko jednoosobowa."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.
Uchwała Nr ___ /2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit.a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Artykuł 24.2 lit.a) Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
"24.2.lit. a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej renomie;"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.
Uchwała Nr ___ /2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit.a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Artykuł 24 ust.2 lit.b) Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
"24.2 lit.b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w ubiegłym roku obrotowym;"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.
Uchwała Nr ___ /2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit.a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Artykuł 30 ust.1 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
"30.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
c) udzielenie członkom organów Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.
Uchwała Nr ___ /2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit.a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Artykuł 30 ust.5 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
"30.5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania przez nich obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.
Uchwała Nr ___ /2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit.a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Występujący w Statucie wyraz "władze" zastępuje się odpowiednio wyrazem "organy" we właściwej formie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.
Uchwała Nr ___ /2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu, uwzględniającego zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 23 czerwca 2003 roku.
§ 2
Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonać dyspozycję zawartą w § 1 niniejszej Uchwały w terminie
do 23 sierpnia 2003 roku, celem umożliwienia Zarządowi Funduszu zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmian Statutu przed upływem trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 23 czerwca 2003 roku uchwał w przedmiocie zmian Statutu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ /2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej IV kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust.2 Statutu Spółki w związku z art. 19 ust.1 Statutu, uchwala co następuje:
§ 1
Do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej IV kadencji powołuje się następujące osoby:
1. [_______________],
2. [_______________],
3. [_______________],
4. [_______________],
5. [_______________],
6. [_______________],
7. [_______________].
§ 2
Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej pozostają bez zmian.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 13-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: SKARBIEC - OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Octava &lt;NFIWh.WA&gt; Nr 17/2003 z dnia 13 czerwca 2003 roku; Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie...