NFI Octava <NFIWh.WA> Nr 2/2004 z dnia 13 stycznia 2004 roku; zarejestrowanie zmian w Statucie Funduszu

Mira Wszelaka
opublikowano: 13-01-2004, 19:26

NFI Octava <NFIWh.WA> Nr 2/2004 z dnia 13 stycznia 2004 roku; zarejestrowanie zmian w Statucie Funduszu NR 2/2004 Z DNIA 13 STYCZNIA 2004 ROKU; ZAREJESTROWANIE ZMIAN W STATUCIE FUNDUSZU
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava Spółka Akcyjna informuje o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu części zmian w Statucie Funduszu, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Octava NFI SA w dniu 04 listopada 2003 roku (treść dokonanych zmian przedstawiono w Raporcie Bieżącym Nr 43/2003 z dnia 05 listopada 2003 roku).
Zmiany Statutu Funduszu, które nie zostały do chwili obecnej zarejestrowane przez sąd to:
- zmiana art. 9.1, dotyczącego wysokości kapitału zakładowego Funduszu; w związku z toczącym się postępowaniem konwokacyjnym, sąd - na wniosek Funduszu - podjął postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Funduszu uchwalonego w dniu 04 listopada 2003 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Raport Bieżący nr 42/2003 z dnia 04 listopada 2003 roku), do czasu zakończenia postępowania konwokacyjnego;
- skreślenie art. 37.3 - sąd nie odniósł się w swoim postanowieniu do wniosku o wykreślenie tego artykułu z treści Statutu.
W związku z powyższym, Zarząd Funduszu, w załączeniu, przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający dotychczas zarejestrowane przez sąd zmiany Statutu uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04 listopada 2003 roku.
TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDUSZU
Tekst jednolity sporządzony na podstawie:
1) tekstu jednolitego Statutu OCTAVA NFI S.A. uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 kwietnia 1997 roku - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Mirosława Kupisa za Repertorium A nr 1895/97 oraz uwzględniający:
2) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 września 1997 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Kaczyńskiego za Repertorium A nr 5757/97;
3) zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 marca 1998 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Izabeli Miklas za Repertorium A nr 1029/98;
4) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 października 1998 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Izabeli Miklas za Repertorium A nr 5769/98;
5) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 września 1999 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Izabeli Miklas za Repertorium A nr 4652/99;
6) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 października 2000 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Tamary Joanny Żurakowskiej za Repertorium A nr 10711/2000;
7) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 lipca 2001 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Tamary Joanny Żurakowskiej za Repertorium A nr 9809/2001,
8) zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2001 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Tamary Joanny Żurakowskiej za Repertorium A nr 14242/2001,
9) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 lipca 2003 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 5118/2003,
10) zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4 listopada 2003 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 8046/2003 (nie uwzględniono zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz skreślenia art. 37.3, bowiem w dniu przekazywania raportu bieżącego, zmiany te nie zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy)
STATUT FUNDUSZU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Artykuł 1
Fundusz działa pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Octava" Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu firmy: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Octava" S.A. i "Octava" NFI- S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
Artykuł 2
Siedzibą Funduszu jest m.st. Warszawa.
Artykuł 3
Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa.
Artykuł 4 Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.) oraz Kodeksu Spółek Handlowych.
Artykuł 5
5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5.2. Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Artykuł 6
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU
Artykuł 7
Przedmiotem działalności Funduszu jest:
1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji spółek,
3) nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, 6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom,
7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.
Artykuł 8
Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: 8.1. Skreślony.
8.2. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.
8.3. Skreślony.
8.4. Skreślony.
8.5. Fundusz nie może zbyć papierów wartościowych, których nie jest właścicielem w chwili zawarcia umowy sprzedaży, chyba, że w chwili zawarcia tej umowy był uprawniony do nabycia odpowiedniej ilości papierów wartościowych tego samego rodzaju.
8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny.
8.6a) Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeżeli w wyniku tego ponad 2 (dwa) % wartości aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.
8.7. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem:
a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo,
b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców.
8.8. Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej pozostającej z Funduszem w stosunku umownym) ani nabywać akcji spółek zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie dotyczy nabycia nieruchomości w ramach restrukturyzacji majątkowej spółek, których akcje zostały wniesione do Funduszu przez Skarb Państwa.
8.9. Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 50 (pięćdziesiąt) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu. 8.10 .Skreślony.
8.11.Ograniczenia określone w Art. 8 dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował.
II. KAPITAŁ FUNDUSZU
Artykuł 9
9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (słownie: trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (słownie: trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 30.056.124, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami
niepieniężnymi.
Artykuł 10
Wszystkie Akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Artykuł 11 Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.
Artykuł 12
12.1. Akcje Funduszu mogą być umarzane.
12.2. Nabycie przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga upoważnienia udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie określi liczbę akcji, jaka ma zostać nabyta przez Fundusz oraz cenę, za którą nastąpi ich nabycie.
12.3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych.
IV. OGRANICZENIA W WYKONANIU PRAWA GŁOSU Z AKCJI
Artykuł 13
Skreślony.
V. ORGANY FUNDUSZU
Artykuł 14
Organami Funduszu są:
A. Zarząd,
B. Rada Nadzorcza,
C. Walne Zgromadzenie.
A. ZARZĄD
Artykuł 15
15.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
15.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu,
pozostałych członków Zarządu.
15.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
15.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
Artykuł 16
16.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem
z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy Statut dla pozostałych organów Funduszu
16.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
Artykuł 17
17.1 W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.
17.2 Jeżeli została ustanowiona prokura, prokurent uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania Funduszu.
17.3 Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 24.4. może być tylko jednoosobowa.
Artykuł 18
18.1. W umowach pomiędzy Funduszem a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi, reprezentuje Fundusz Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonania takich czynności prawnych.
18.2. Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.
B. RADA NADZORCZA
Artykuł 19
19.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
19.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
19.3. Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinni być obywatelami polskimi.
Artykuł 20
20.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.
20.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
20.3. Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego.
Artykuł 21
21.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
21.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. Artykuł 22
22.1. Z zastrzeżeniem art. 22.3 i art. 22.4 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.
22.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
22.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały. Sprzeciw członka Rady Nadzorczej co do podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, powinien zostać złożony na piśmie osobie, która zarządziła przeprowadzenie głosowania oraz Zarządowi, w terminie 2 dni od dnia odbycia głosowania.
22.4. Przeprowadzenie głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 3 mogą zarządzić Przewodniczący Rady lub jeden z jego zastępców.
22.5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Artykuł 23
Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
Artykuł 24
24.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.
24.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta o uznanej renomie;
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w ubiegłym roku obrotowym;
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b);
d) ustalanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia zasad podziału zysku (w tym określenie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend) lub zasad pokrycia strat;
e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu; f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu;
g) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
h) przedstawienie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego (31.12.2005) roku i na każdym następnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie;
24.3. Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy.
24.4. Jeżeli firma zarządzająca, o której mowa w art. 24.3, zwróci się do członka Zarządu o zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z transakcją w zakresie inwestycji, członek Zarządu może, działając według własnego uznania oraz zgodnie z postanowieniami umowy, o której mowa w art. 24.3, przekazać sprawę Radzie Nadzorczej, która w terminie nie dłuższym niż 45 (czterdzieści pięć) dni dostarczy członkowi Zarządu pisemne upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania lub dokonania rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z daną transakcją. Jeżeli pisemne upoważnienie Rady Nadzorczej nie zostanie dostarczone członkowi Zarządu w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni przyjmuje się, że Rada Nadzorcza udzieliła odpowiedniego upoważnienia członkowi Zarządu.
Artykuł 25
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
C. WALNE ZGROMADZENIE
Artykuł 26
26.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.
26.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz lub akcjonariusze powinni złożyć na piśmie do Zarządu Funduszu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
26.3. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2.
26.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;
b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3.
Artykuł 27 27.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
27.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
27.3. Żądanie, o którym mowa w art. 27.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Artykuł 28
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
Artykuł 29
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
Artykuł 30
30.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest większa niż liczba głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
b) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
c) udzielenie członkom organów Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków.
30.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów:
a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
b) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych;
c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu lub jego zorganizowanej części;
d) połączenie Funduszu z inną spółką;
e) rozwiązanie Funduszu.
30.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
30.4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzenie umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 24.3. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy uchwalenie, w razie potrzeby, wytycznych dla Rady Nadzorczej dotyczących negocjacji warunków tej umowy z firmą zarządzającą.
30.5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania przez nich obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.
30.6. Skreślony.
Artykuł 31
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy przeprowadzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Artykuł 32
32.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
32.2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
VI. GOSPODARKA FUNDUSZU
Artykuł 33
Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Artykuł 34
Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.
Artykuł 35
W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie.
Artykuł 36 Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artykuł 37
37.1. Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "RZECZPOSPOLITA", z wyjątkiem ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B.
37.2. Ogłoszenia Funduszu powinny być również wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Funduszu w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy.
37.3. Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84, poz. 385) Fundusz zwolniony jest z wymagań przewidzianych w art. 159 § 2, art.381 § 1, art. 390 § 1, art. 420 § 1, art. 425 i art. 440-442 Kodeksu handlowego.
Data sporządzenia raportu: 13-01-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Mira Wszelaka

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Octava &lt;NFIWh.WA&gt; Nr 2/2004 z dnia 13 stycznia 2004 roku; zarejestrowanie zmian w Statucie Funduszu