NFI Octava <NFIWh.WA> NR 24/2002 z dnia 30 października 2002 roku Treść uchwał powziętych przez ZWZA OCTAVA NFI SA w...

ZAKŁADY LNIARSKIE &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;ORZEŁ&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; SPÓŁKA AKCYJNA
30-10-2002, 17:28

NR 24/2002 Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2002 ROKU TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZA

OCTAVA NFI SA W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2002 ROKU.

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 października 2002 roku.

Uchwała Nr 1 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Andrzeja Leganowicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2002 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 7 ust. 1 i § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 188 z dnia 27 września 2002 roku, pod pozycją 10043. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "OCTAVA" NFI SA w roku obrotowym 2001

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności "OCTAVA" NFI SA w roku obrotowym 2001, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu Funduszu z działalności "OCTAVA" NFI SA w roku obrotowym 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2002 roku w sprawie zatwierdzenia:sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" SA za okres 1.01.2001 - 31.12.2001 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2001 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności "OCTAVA" NFI SA za rok obrotowy 2001 i wniosku Zarządu co do podziału zysku

Działając w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit a) i b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" SA za okres 1.01.2001 - 31.12.2001 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Finansowego Funduszu za rok 2001 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności "OCTAVA" NFI SA za rok obrotowy 2001 i wniosku Zarządu co do podziału zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" SA za okres 1.01.2001 - 31.12.2001 roku oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Finansowego Funduszu za rok 2001 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności "OCTAVA" NFI SA za rok obrotowy 2001 i wniosku Zarządu z kwietnia 2002 r. co do podziału zysku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2001

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 2001, na które składają się: 1. wstęp; 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazujący aktywa netto na kwotę:235.802.371 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych); 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 30.872.003 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzy złote); 4. zestawienie zmian w kapitale własnym; 5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 24.848.217 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedemnaście złotych); 6. zestawienie portfela inwestycyjnego; 7. informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2002 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna postanawia podzielić zysk netto za rok 2001 w kwocie 30.872.003 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzy złote), na który składa się zysk zrealizowany netto w wysokości 9.100.353 zł (dziewięć milionów sto tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote) oraz niezrealizowany zysk netto w wysokości 21.771.650 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) w następujący sposób: - zysk zrealizowany netto w wysokości 9.100.353 zł (dziewięć milionów sto tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote) przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego, - niezrealizowany zysk netto w wysokości 21.771.650 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) podzielić w następnych okresach sprawozdawczych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2002 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym 2001. §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Maciejowi Szałaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2001, tj. od dnia 1 stycznia do 11 lipca 2001 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Arturowi Nieradko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2001. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Jerzemu Małysce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2001, tj. od dnia 1 stycznia do 27 marca 2001 roku. § 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Bogdanowi Krycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2001. § 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2001. § 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Pani Ewie Koczorowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2001, tj. od dnia 2 lipca do 31 grudnia 2001 roku. § 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Pinińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2001. § 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Relidzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2001. § 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Jarosławowi Witczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2001, tj. od dnia 2 lipca do 31 grudnia 2001 roku. § 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Pani Annie Siejda absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2001, tj. od dnia 1 stycznia do 2 lipca 2001 roku. § 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Umowy o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego

Działając na podstawie par. 10 ust. 3 Umowy o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego zawartej w dniu 12 lipca 1995 r. pomiędzy OCTAVA NFI S.A. a KP Konsorcjum sp. z o.o. oraz art. 30 ust. 4 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna zatwierdza zmianę Umowy o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego zawartej w dniu 12 lipca 1995 r. pomiędzy OCTAVA NFI S.A. a KP Konsorcjum sp. z o.o. ("Umowa"), objętą Aneksem nr 5 z dnia 18 września 2002 r. Aneks nr 5 do Umowy stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Aneks nr 5 do Umowy o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego zawartej w dniu 12 lipca 1995r. pomiędzy Narodowym Funduszem Inwestycyjnym OCTAVA S.A. oraz KP Konsorcjum Sp. z o.o.

W dniu 18 września 2002 r. zawarty został Aneks nr 5 (zwany dalej: "Aneksem") do Umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 r., (zwanej dalej: "Umową") pomiędzy:

Narodowym Funduszem Inwestycyjnym OCTAVA S.A. z siedzibą w Warszawie, (zwaną dalej: "Octava" lub "Fundusz"), reprezentowaną przez Artura Nieradko oraz Bogdana Krycę - członków Rady Nadzorczej Funduszu, upoważnionych na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 3/4/III/2002 z dnia 18 września 2002 r., stanowiącej załącznik numer 1 do Aneksu

a

KP Konsorcjum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (zwaną dalej: "KPK" lub "Firmą Zarządzającą"), reprezentowaną przez Piotra Rymaszewskiego - Prezesa Zarządu

zwanymi dalej łącznie "Stronami" a pojedynczo "Stroną"

Zważywszy że:

a) w dniu 10 października 2001 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu, na którym dokonano zmian Statutu Funduszu w zakresie ograniczeń inwestycyjnych; zmiany Statutu dokonane uchwałami nr 2/2001 i 3/2001 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu z dnia 10 października 2001 r. zostały wpisane do rejestru na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 stycznia 2002 r., b) Umowa zawiera ograniczenia inwestycyjne, które zostały zmienione na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu, o którym mowa powyżej, c) Strony zamierzają dostosować postanowienia Umowy do aktualnego brzmienia Statutu Funduszu.

Strony postanawiają co następuje:

§ 1. Strony niniejszym postanawiają, że uchylają w całości Par. 3 Umowy o dotychczasowej treści oraz, że traci on moc i przestaje wiązać Strony z dniem wejścia w życie niniejszego Aneksu.

§ 2. Strony niniejszym postanawiają, iż Par. 3 Umowy, od dnia wejścia w życie niniejszego Aneksu, otrzymuje następujące brzmienie:

"Par. 3 OGRANICZENIA INWESTYCYJNE

1. Firma Zarządzająca nie będzie podejmować działań na rzecz Funduszu, ani wspierać działań Funduszu zmierzających do:

1) posiadania udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu;

2) zbywania przez Fundusz papierów wartościowych, których Fundusz nie jest właścicielem w chwili zawarcia umowy sprzedaży, chyba, że w chwili zawarcia tej umowy był on uprawniony do nabycia odpowiedniej ilości papierów wartościowych tego samego rodzaju;

3) nabywania przez Fundusz papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny;

4) nabywania przez Fundusz papierów wartościowych emitowanych przez inny podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego nabycia ponad 2% Wartości Netto Aktywów zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe;

5) nabywania przez Fundusz metali szlachetnych oraz zawierania kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem:

a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach przewidzianych w obowiązujących przepisach, b) nabycia akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców;

6) nabywania przez Fundusz nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu lub Firmy Zarządzającej) lub akcji spółek zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5% Wartości Netto Aktywów zostałoby zainwestowane w ten sposób. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu nie dotyczy nabycia nieruchomości w ramach restrukturyzacji majątkowej spółek, których akcje zostały wniesione do Funduszu przez Skarb Państwa;

7) zaciągania przez Fundusz pożyczek, udzielania gwarancji i poręczeń lub emisji obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna suma zobowiązań Funduszu z tych tytułów przekroczyłaby 50% Wartości Netto Aktywów.

2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej, Firma Zarządzająca nie będzie podejmować decyzji, ani wspierać działań Funduszu zmierzających do:

1) nabywania papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 15% Wartości Netto Aktywów zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta;

2) zbywania mienia Funduszu w zakresie przekraczającym 15% Wartości Netto Aktywów;

3) zaciągania pożyczek, udzielania gwarancji i poręczeń lub emisji obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna suma zobowiązań Funduszu z tych tytułów przekroczyłaby 15% Wartości Netto Aktywów.

3. W razie naruszenia ograniczeń, o których mowa w ust. 1, Firma Zarządzająca dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć skutki tego naruszenia, w sposób minimalizujący negatywne skutki dla Funduszu.

4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian Wartości Netto Aktywów lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował."

§ 3. Niniejszy Aneks wchodzi w życie z chwilą zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu, które zatwierdzi jego treść.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym Aneksie, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy.

2. Niniejszy Aneks został sporządzony w dwóch egzemplarzach w języku polskim.

3. Niniejszy Aneks należy interpretować zgodnie z postanowieniami Umowy. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Aneksie należy stosować postanowienia Umowy.

w imieniu Octava NFI SA w imieniu KP Konsorcjum Sp. z o.o.

_________________ _________________ [-] Artur Nieradko [-] Piotr Rymaszewski

_________________ [-] Bogdan Kryca

Data sporządzenia raportu: 30-10-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ZAKŁADY LNIARSKIE &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;ORZEŁ&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; SPÓŁKA AKCYJNA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Octava &lt;NFIWh.WA> NR 24/2002 z dnia 30 października 2002 roku Treść uchwał powziętych przez ZWZA OCTAVA NFI SA w...