NFI Octava <NFIWh.WA> NR 34/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 roku; treść tekstu jednolitego Statutu Funduszu; - część 1

Maria Trepińska
opublikowano: 14-08-2003, 19:12

NFI Octava <NFIWh.WA> NR 34/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 roku; treść tekstu jednolitego Statutu Funduszu; - część 1 NR 34/2003 Z DNIA 14 SIERPNIA 2003 ROKU; TREŚĆ TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU FUNDUSZU;
W dniu 14 sierpnia 2003 roku Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu zmian w Statucie Funduszu, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Octava NFI SA w dniu 7 lipca 2003 roku (treść dokonanych zmian przedstawiono w Raporcie Bieżącym Nr 24/2003 z dnia 8 lipca 2003 r.).
Poniżej przedstawiamy jednolity tekst Statutu Funduszu, sporządzony przez Radę Nadzorczą, działającą na mocy upoważnienia udzielonego jej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDUSZU
Tekst jednolity sporządzony na podstawie:
1) tekstu jednolitego Statutu OCTAVA NFI S.A. uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 kwietnia 1997 roku - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Mirosława Kupisa za Repertorium A nr 1895/97 oraz uwzględniający:
2) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 września 1997 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Kaczyńskiego za Repertorium A nr 5757/97;
3) zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 marca 1998 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Izabeli Miklas za Repertorium A nr 1029/98;
4) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 października 1998 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Izabeli Miklas za Repertorium A nr 5769/98;
5) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 września 1999 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Izabeli Miklas za Repertorium A nr 4652/99;
6) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 października 2000 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Tamary Joanny Żurakowskiej za Repertorium A nr 10711/2000;
7) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 lipca 2001 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Tamary Joanny Żurakowskiej za Repertorium A nr 9809/2001,
8) zmiany Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2001 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Tamary Joanny Żurakowskiej za Repertorium A nr 14242/2001,
9) zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 lipca 2003 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Pawła Cupriaka za Repertorium A nr 5118/2003.
STATUT FUNDUSZU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: ...............................................................................
Artykuł 1
Fundusz działa pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Octava" Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu firmy: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Octava" S.A. i "Octava" NFI- S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. ............................
Artykuł 2
Siedzibą Funduszu jest m.st. Warszawa. ................................................................................
Artykuł 3
Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa. .........................................................................
Artykuł 4
Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 i z 1997 r. Nr 30, poz. 164 oraz Nr 47, poz. 298) oraz Kodeksu Handlowego. ...
Artykuł 5
5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.. .................
5.2. Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej. ...........................................................................................................................
Artykuł 6
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. .........................................................................
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU
Artykuł 7
Przedmiotem działalności Funduszu jest: ..............................................................................
1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, ......................
2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji spółek, ...............................................
3) nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2, .................................................................................................................
4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, ......................
5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, ........
6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom, .........................................................
7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu. .....................................................
Artykuł 8
Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: .............................................................................................................................
8.1. Skreślony. .......................................................................................................................
8.2. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu. .......................................................................................................................
8.3. Skreślony. .......................................................................................................................
8.4. Skreślony. .......................................................................................................................
8.5. Fundusz nie może zbyć papierów wartościowych, których nie jest właścicielem
w chwili zawarcia umowy sprzedaży, chyba, że w chwili zawarcia tej umowy był
uprawniony do nabycia odpowiedniej ilości papierów wartościowych tego samego
rodzaju. ...........................................................................................................................
8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny. ...................................................................................
8.6a) Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeżeli w wyniku tego ponad 2 (dwa) % wartości aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.
8.7. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem: .....
a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo, ................................................................................................
b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców. .................................................................................... 8.8. Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej pozostającej z Funduszem w stosunku umownym) ani nabywać akcji spółek zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie dotyczy nabycia nieruchomości w ramach restrukturyzacji majątkowej spółek, których akcje zostały wniesione do Funduszu przez Skarb Państwa. .....................................................................................................
8.9. Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 50 (pięćdziesiąt) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu. .....
8.10. Skreślony. .......................................................................................................................
8.11. Ograniczenia określone w Art. 8 dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował. .........................................................................
II. KAPITAŁ FUNDUSZU
Artykuł 9
9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (słownie: trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (słownie: trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 30.056.124, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. ...…........................................
9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami
niepieniężnymi. ..............................................................................................................
Artykuł 10
Wszystkie Akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela. ..........................................
Artykuł 11
Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. ...........................................
Artykuł 12
12.1. Akcje Funduszu mogą być umarzane za wynagrodzeniem, na wniosek lub za zgodą
akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia. ..............................................................................................................
12.2. Walne Zgromadzenie może umocować Zarząd Spółki do umorzenia akcji Funduszu,
na warunkach i zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. O ile
uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, umorzenie akcji w takim
przypadku następuje według ich wartości bilansowej, określonej na podstawie
ostatniego zweryfikowanego bilansu rocznego Spółki. ...............................................
12.3. Niezależnie od postanowień pkt.12.1 i 12.2, Spółka może, na mocy uprzedniej
uchwały Walnego Zgromadzenia, nabywać akcje własne w celu ich umorzenia.
Uchwała, o której mowa, określi szczegółowe warunki i zasady nabywania
i umarzania akcji własnych Funduszu. .........................................................................
12.4. Umorzenie akcji w przypadkach, o których mowa w pkt. 12.2 i 12.3 powyżej,
następuje na podstawie uchwały Zarządu Funduszu, chyba że wymaga ono
obniżenia kapitału zakładowego. ............................................................................….
12.5. Umorzenie akcji Funduszu może nastąpić z: ...............................................................
a) czystego zysku netto za ostatni rok obrotowy, w kwocie alokowanej do
specjalnego funduszu umorzeniowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą
w związku z zatwierdzeniem bilansu za ten rok obrotowy; lub ................……….
b) w drodze stosownego obniżenia kapitału zakładowego lub innych kapitałów
własnych lub funduszy celowych, przy zachowaniu wymogów obowiązującego
prawa. .....................................................................................................................
IV. OGRANICZENIA W WYKONANIU PRAWA GŁOSU Z AKCJI
Artykuł 13
Skreślony. ...............................................................................................................................
V. WŁADZE FUNDUSZU
Artykuł 14
Władzami Funduszu są: ..........................................................................................................
A. Zarząd, ..............................................................................................................................
B. Rada Nadzorcza, ...............................................................................................................
C. Walne Zgromadzenie. ......................................................................................................
A. ZARZĄD
Artykuł 15
15.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. …………………............
15.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu,
pozostałych członków Zarządu. ...................................................................................
15.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. ......................................................
15.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd
przed upływem kadencji Zarządu. ................................................................................
Artykuł 16
16.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem
z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy Statut dla pozostałych władz Funduszu. .......................................................................................
16.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym
jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu
uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. .....................................................
Artykuł 17
17.1 Z zastrzeżeniem postanowienia art. 17.2 Statutu do składania oświadczeń
i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu. .........................................................................................................................
17.2 Jeżeli została ustanowiona prokura, oświadczenie składa i podpisuje w imieniu
Funduszu jeden członek Zarządu zawsze łącznie z prokurentem. W przypadku
reprezentowania Funduszu przez prokurenta współdziałanie z członkiem Zarządu nie
jest wymagane (art. 370 § 3 Kodeksu handlowego). ....................................................
17.3 Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 24.4. może być tylko
jednoosobowa. ...............................................................................................................
Artykuł 18
18.1. W umowach pomiędzy Funduszem a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi, reprezentuje Fundusz Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze
uchwały, jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonania takich
czynności prawnych. .................................................................................................... 18.2. Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie. ...........................................................
B. RADA NADZORCZA
Artykuł 19
19.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. .......……......................................................
19.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. ......................................
19.3. Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinni być obywatelami polskimi. ...............................................

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Maria Trepińska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Octava &lt;NFIWh.WA&gt; NR 34/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 roku; treść tekstu jednolitego Statutu Funduszu; - część 1